Financieel

nieuws

Zoek in onze nieuws artikelen
Navordering wegens kwade trouw

07-12-2018

Navordering van belasting is mogelijk wanneer de Belastingdienst beschikt over een nieuw feit of ter zake van een feit ten aanzien waarvan de ...

>> Lees meer
Verkrijging aandelen onroerendgoed-bv

05-12-2018

Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald. Aandelen in een rechtspersoon, waarvan de ...

>> Lees meer
Klok van uurwerkhersteller is reclame-uiting

29-11-2018

De Gemeentewet staat toe dat gemeenten reclamebelasting heffen. Dat is een belasting ter zake van openbare aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de ...

>> Lees meer
Premiepercentage Zvw 2019

29-11-2018

De zorgverzekeringswet (Zvw) kent een hoge en een lage inkomensafhankelijke bijdrage. De hoge premie voor de zorgverzekeringswet bedraagt in 2019 ...

>> Lees meer
Vernieuwing rulingpraktijk

29-11-2018

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer de vernieuwde rulingpraktijk uiteengezet. De vernieuwing omvat de volgende ...

>> Lees meer
Schade werknemer gevolg van arbeidsongeval

29-11-2018

De werkgever is in beginsel aansprakelijk voor schade die de werknemer tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden oploopt. Dat geldt ook voor de ...

>> Lees meer
Ontslag op staande voet

29-11-2018

Ontslag op staande voet is een ingrijpende maatregel met verstrekkende gevolgen voor de werknemer. Daarom vereist de wet dat er een dringende reden is ...

>> Lees meer
Niet voldaan aan administratieve verplichtingen

29-11-2018

Ondernemers zijn administratieplichtig. Dat houdt in dat zij een zodanige administratie van hun vermogenstoestand en van hun bedrijf moeten bijhouden ...

>> Lees meer
Vrachtwagenheffing

28-11-2018

Het kabinet heeft ingestemd met de uitgangspunten voor een in te voeren vrachtwagenheffing. De heffing gaat gelden voor binnen- en buitenlands ...

>> Lees meer
Tabelcorrectiefactor en arbeidskorting 2019

22-11-2018

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer de hoogte van de tabelcorrectiefactor en de arbeidskorting voor 2019 ...

>> Lees meer
Hoogte eigenwoningforfait 2019 bekend

22-11-2018

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer de hoogte van het eigenwoningforfait voor 2019 meegedeeld. Het ...

>> Lees meer
Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans

22-11-2018

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans ingediend. De doelstelling van het wetsvoorstel is verbetering van de balans tussen ...

>> Lees meer
Premiepercentages en maximumpremieloon 2019

22-11-2018

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages en het maximumpremieloon voor 2019 vastgesteld. De premieheffing voor de ...

>> Lees meer
Tweede Kamer neemt Belastingplan 2019 aan

16-11-2018

De Tweede Kamer heeft de wetsvoorstellen, die gezamenlijk het Belastingplan 2019 vormen, aangenomen. Het gaat om de wetsvoorstellen Belastingplan ...

>> Lees meer
Btw-heffing kortingsbonnen

15-11-2018

Per 1 januari 2019 verandert de wet- en regelgeving voor de heffing van omzetbelasting ten aanzien van vouchers. Dat is het gevolg van een aanpassing ...

>> Lees meer
Vrijstelling assurantiebelasting voor brede weersverzekering

15-11-2018

Het kabinet wil de brede weersverzekering voor landbouwers aantrekkelijker maken door deze vrij te stellen van assurantiebelasting. Dat heeft de ...

>> Lees meer
Optimaliseer uw giftenaftrek

15-11-2018

De giften, die u doet aan het algemeen nut beogende instellingen en aan steunstichtingen SBBI, zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Het totaal ...

>> Lees meer
Denk aan de gebruikelijkloonregeling

15-11-2018

De dga en zijn partner zijn wettelijk verplicht om voor hun werkzaamheden voor de bv ten minste een gebruikelijk loon te ontvangen. Dat houdt in dat ...

>> Lees meer
Leen geld uit aan uw kinderen voor hun eigen woning

15-11-2018

Wanneer u (een deel van) de benodigde financiering voor de eigen woning aan uw kinderen verzorgt, kan dat voor beide partijen gunstig zijn. U ontvangt ...

>> Lees meer
Vergeet niet om WBSO aan te vragen

15-11-2018

Voor speur- & ontwikkelingswerk (S&O) dat wordt uitgevoerd door uw personeel heeft u recht op een afdrachtvermindering van de loonheffingen. ...

>> Lees meer
Controleer uw hypotheek(rente)

15-11-2018

Gezien de lage rente, die u krijgt op uw spaartegoed, kan het aantrekkelijk zijn om (extra) af te lossen op uw hypotheekschulden. Hoewel de ...

>> Lees meer
Beperk de belastingheffing in box 3

15-11-2018

Het vermogen van een natuurlijke persoon, dat niet in box 1 of in box 2 valt, valt in box 3. In box 1 valt het ondernemingsvermogen en de eigen ...

>> Lees meer
Vermogensoverheveling naar de (klein)kinderen

15-11-2018

Na uw overlijden gaat uw vermogen naar uw erfgenamen. Uw erfgenamen moeten over hun aandeel in de nalatenschap erfbelasting betalen. Heeft u geen ...

>> Lees meer
Wat doet u met de pensioenvoorziening in de bv?

15-11-2018

De mogelijkheid om binnen de eigen bv een pensioenvoorziening op te bouwen is in 2017 afgeschaft. Tot en met 2019 heeft u de mogelijkheid om de ...

>> Lees meer
Optimaliseer de investeringsaftrek

15-11-2018

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een aftrekpost, die is bedoeld om de investeringen in bedrijfsmiddelen te stimuleren. De KIA bedraagt ...

>> Lees meer
Benut de werkkostenregeling

15-11-2018

Uitgangspunt van de werkkostenregeling is dat alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers loon vormen, ook als het gaat om kosten die 100% ...

>> Lees meer
Btw-aangifte vierde kwartaal

15-11-2018

Bij de btw-aangifte over het vierde kwartaal moet u rekening houden met een aantal zaken. Denk aan de afdracht over privégebruikBij de aangifte over ...

>> Lees meer
Verhoging lage btw-tarief

15-11-2018

Het lage tarief van de btw is onder meer van toepassing op eerste levensbehoeften en op een aantal arbeidsintensieve diensten. Onderdeel van ...

>> Lees meer
De bijtelling voor de auto van de zaak

15-11-2018

Voor het privégebruik van een auto van de zaak moet een bijtelling bij het loon van de werknemer worden gedaan. De standaardbijtelling bedraagt sinds ...

>> Lees meer
Is de lening aan de bv (nog) zakelijk?

15-11-2018

Een lening die een dga verstrekt aan zijn bv valt door de werking van de terbeschikkingstellingsregeling in box 1 van de inkomstenbelasting. De rente ...

>> Lees meer
Ontslag op staande voet

08-11-2018

Wanneer een arbeidsovereenkomst eindigt omdat de werkgever of de werknemer door opzet of schuld de wederpartij een dringende reden heeft gegeven om de ...

>> Lees meer
Minimumloon 2019

08-11-2018

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2019 vastgesteld. Het bedrag per maand ...

>> Lees meer
Verlenging termijn indienen formulier afkoop pensioen eigen beheer

08-11-2018

De Wet uitfasering pensioen in eigen beheer maakt het tot en met 31 december 2019 mogelijk om een pensioenvoorziening in eigen beheer af te kopen of ...

>> Lees meer
AOW-leeftijd blijft in 2024 67 jaar en drie maanden

08-11-2018

De AOW-leeftijd stijgt al enkele jaren. Tot en met 2021 gaat het om een vaste stijging per jaar. Vanaf 2022 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de ...

>> Lees meer
Grenzen NHG 2019 vastgesteld

08-11-2018

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een verzekering voor kopers van een woonhuis. Tegen betaling van een eenmalige premie bij het aangaan van de ...

>> Lees meer
Tweede nota van wijziging Belastingplan 2019

01-11-2018

Naar aanleiding van de heroverweging van de afschaffing van de dividendbelasting is er nu een tweede nota van wijziging op het Belastingplan 2019 ...

>> Lees meer
Tweede nota van wijziging Wet Bronbelasting 2020

01-11-2018

Het wetsvoorstel Wet Bronbelasting 2020 is in een tweede nota van wijziging omgedoopt in Wet Bedrijfsleven 2019. De nota van wijziging bevat de ...

>> Lees meer
Nota van wijziging spoedreparatie vennootschapsbelasting

01-11-2018

Een van de nota’s van wijziging als gevolg van de heroverweging van de afschaffing van de dividendbelasting betreft de spoedreparatie van de fiscale ...

>> Lees meer
Maximale transitievergoeding 2019

25-10-2018

De maximale hoogte van de transitievergoeding wordt jaarlijks bij ministeriële regeling gewijzigd. De aanpassing van het bedrag volgt de ontwikkeling ...

>> Lees meer
Geen matiging transitievergoeding bij ontslag kort voor pensioen

25-10-2018

Wanneer een dienstbetrekking wordt beëindigd op initiatief van de werkgever heeft de werknemer recht op een transitievergoeding als de ...

>> Lees meer
Volledige schuld aandeelhouder als uitdeling van winst aangemerkt

25-10-2018

Er is sprake van een winstuitdeling, die tot het inkomen uit aanmerkelijk belang behoort, wanneer zich een vermogensverschuiving van een nv of bv naar ...

>> Lees meer
Mkb-winstvrijstelling en verlies uit onderneming

25-10-2018

De winst uit onderneming in de inkomstenbelasting wordt verminderd met de ondernemersaftrek en de mkb-winstvrijstelling. De mkb-winstvrijstelling ...

>> Lees meer
Besluit vrijstelling stichtingen en verenigingen

25-10-2018

De vennootschapsbelasting kent een subjectieve vrijstelling voor stichtingen en verenigingen die een beperkt winstgevende onderneming drijven. Deze ...

>> Lees meer
Verbod opzegging bij ziekte niet absoluut

18-10-2018

Het arbeidsrecht kent een verbod tot opzegging van de arbeidsovereenkomst bij ziekte van de werknemer. Dat verbod is niet absoluut. Het opzegverbod ...

>> Lees meer
Afschaffing dividendbelasting gaat niet door: vervangende voorstellen

18-10-2018

Nadat Unilever liet weten het hoofdkantoor niet naar Nederland te verplaatsen heeft het kabinet aangekondigd de voorgestelde afschaffing van de ...

>> Lees meer
Wijziging verdeling vermogen in box 3

18-10-2018

Fiscale partners kunnen voor de belastingheffing hun vermogen in box 3 onderling verdelen in iedere gewenste verhouding, zolang zij gezamenlijk maar ...

>> Lees meer
Jachtkosten niet zakelijk

11-10-2018

Zakelijke kosten komen ten laste van het resultaat van een onderneming. Op de ondernemer rust de bewijslast voor de zakelijkheid van kosten. Slaagt de ...

>> Lees meer
Behandelschema Belastingplan 2019

11-10-2018

Naar aanleiding van het bericht dat Unilever het hoofdkantoor niet naar Nederland verplaatst, heeft het kabinet besloten de afschaffing van de ...

>> Lees meer
Verkoop certificaten tegen lage prijs geen schenking

11-10-2018

Schenkbelasting wordt geheven over de waarde van alles wat door een schenking wordt verkregen van iemand die in Nederland woont. Een schenking is een ...

>> Lees meer
Kleindochter geen pleegkind van oma

04-10-2018

De Wet op de inkomstenbelasting kent het begrip “pleegkind”, maar omvat geen nadere omschrijving van het begrip. Daarvoor wordt aangesloten bij de ...

>> Lees meer