Financieel

nieuws

Zoek in onze nieuws artikelen
Uitzondering op eis vlakke laadvloer

24-09-2020

Om voor de heffing van bpm en mrb te kwalificeren als bestelauto dient de laadruimte van het voertuig voorzien te zijn van een vlakke laadvloer. De ...

>> Lees meer
Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen

24-09-2020

In het kader van de uitwerking van de afspraken die zijn gemaakt in het pensioenakkoord heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een ...

>> Lees meer
Wetsvoorstel invoering gedifferentieerde premie Aof

24-09-2020

Werkgevers zijn verplicht om aan zieke werknemers minimaal 70% van het loon door te betalen. De verplichte loondoorbetaling geldt gedurende 104 weken, ...

>> Lees meer
Algemene uitzondering op hoge WW-premie bij meer dan 30% overwerk in 2020

24-09-2020

Sinds 1 januari 2020 geldt op grond van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor ...

>> Lees meer
Belastingplan 2021: differentiatie tarief overdrachtsbelasting

17-09-2020

Om de drempel voor jongeren bij het kopen van een woning te verlagen, wil het kabinet de overdrachtsbelasting voor deze groep afschaffen. Dat krijgt ...

>> Lees meer
Belastingplan 2021: wijzigingen toeslagen

17-09-2020

Het bestaande toeslagenstelsel kent een aantal nadelen. Daarom is een hervorming van dat stelsel aangekondigd. Dat traject zal een langere periode ...

>> Lees meer
Belastingplan 2021: een overzicht

17-09-2020

Het pakket Belastingplan 2021 (pakket BP 2021) bestaat uit acht wetsvoorstellen. Het pakket BP 2021 is zo veel mogelijk beperkt tot maatregelen die ...

>> Lees meer
Belastingplan 2021: wijzigingen voor ondernemers

17-09-2020

Zelfstandigenaftrek Vorig jaar is besloten om de zelfstandigenaftrek met ingang van 2020 in acht stappen van € 250 en één stap van ...

>> Lees meer
Belastingplan 2021: wijzigingen inkomstenbelasting

17-09-2020

Arbeidskorting Ter compensatie van de verlaging van de zelfstandigenaftrek voor ondernemers is vorig jaar geregeld dat de arbeidskorting in 2020 en ...

>> Lees meer
Belastingplan 2021: aanpassing box 3

17-09-2020

De vermogensrendementsheffing in box 3 wordt aangepast door verhoging van het heffingvrije vermogen van € 30.846 naar € 50.000 per 1 januari ...

>> Lees meer
Belastingplan 2021: wijzigingen loonbelasting

17-09-2020

Fiscale behandeling bonus zorgprofessionals COVID-19 Zorginstellingen kunnen voor de zorgprofessionals, die naar hun mening in aanmerking komen voor ...

>> Lees meer
Belastingplan 2021: vennootschapsbelasting

17-09-2020

Fiscale coronareserve (COVID-19) De fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting heeft als doel de verbetering van de liquiditeitspositie. De ...

>> Lees meer
Belastingplan 2021: Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling

17-09-2020

Op grond van de deelnemingsvrijstelling is de winst die een Nederlandse moedervennootschap ontvangt van een dochtervennootschap (deelneming) onder ...

>> Lees meer
Verzoek teruggaaf btw uit andere EU-lidstaat

10-09-2020

Ondernemers, die in 2019 in een ander EU-land btw hebben betaald, kunnen deze btw terugvragen wanneer zij in dat land geen aangifte doen. Een verzoek ...

>> Lees meer
Beslag OM op banktegoeden

10-09-2020

De rendementsgrondslag voor box 3 van de inkomstenbelasting is de waarde van de bezittingen verminderd met de schulden. Schulden zijn verplichtingen ...

>> Lees meer
Uitbetaling niet genoten vakantiedagen

10-09-2020

Na afloop van zijn dienstbetrekking vorderde een werknemer in een procedure betaling van een aantal niet genoten verlofdagen en vakantiegeld van zijn ...

>> Lees meer
Besluit functionele valuta aangepast

03-09-2020

De Belastingdienst kan op verzoek van een belastingplichtige toestaan dat het belastbare bedrag voor de vennootschapsbelasting wordt berekend in een ...

>> Lees meer
Geen volledig recht op aftrek voorbelasting zonnepanelen voor waterschap

03-09-2020

Een waterschap liet een zonnepanelenpark aanleggen op het terrein van een rioolwaterzuiveringsinstallatie. De opgewekte elektriciteit werd deels ...

>> Lees meer
Ter beschikking stellen kunstwerken aan via bv-structuur gedreven maatschap

03-09-2020

De dga van een bv stelt kunstwerken ter beschikking aan het accountants- en belastingadvieskantoor waarin hij via zijn bv participeert. Sinds de ...

>> Lees meer
Nieuwe ronde corona-steunmaatregelen

31-08-2020

De coronamaatregelen hebben nog steeds veel impact op de economie en per 1 oktober 2020 lopen de huidige steunmaatregelen ten einde. Daarom komt het ...

>> Lees meer
Aanvraag TVL kan door intermediair worden gedaan

27-08-2020

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is de opvolger van de Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS). De TVL heeft dezelfde ...

>> Lees meer
Geen omzetbelasting verschuldigd over schadevergoeding

27-08-2020

In de Wet op de omzetbelasting is bepaald dat wie op een factuur omzetbelasting vermeldt, die hij op grond van andere wetsbepalingen niet verschuldigd ...

>> Lees meer
Aanzegverplichting

27-08-2020

De werkgever is verplicht uiterlijk een maand voor het einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een duur van zes maanden of langer ...

>> Lees meer
Kampeerauto niet vergelijkbaar met bestelauto

27-08-2020

In een arrest uit 2017 over de heffing van bpm bij invoer van een gebruikte kampeerauto heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de afschrijving op een ...

>> Lees meer
Omzetbelasting verschuldigd over onzuivere doorbelasting zuiveringsheffing

27-08-2020

Omzetbelasting wordt berekend over de vergoeding. Dat is het totale bedrag dat voor een levering of een dienst in rekening wordt gebracht. Tot de ...

>> Lees meer
Correctie te hoge rente eigenwoningschuld aan schoonouders

20-08-2020

De inkomsten uit eigen woning bestaan uit het eigenwoningforfait, verminderd met de rente die wordt betaald op de eigenwoningschuld. Fiscale partners ...

>> Lees meer
Verbod op nevenwerkzaamheden

20-08-2020

De arbeidsovereenkomst van een werknemer bevatte een verbod op het verrichten van nevenwerkzaamheden. Op overtreding van dit verbod stond een boete. ...

>> Lees meer
Kosteloos volgen van ontwikkeladvies

20-08-2020

Sinds 1 augustus kunnen werkenden en werkzoekenden in Nederland kosteloos een ontwikkeladvies aanvragen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Een ...

>> Lees meer
Inschakeling professionele bijstand door advocaat onredelijk

20-08-2020

Omdat een belastingaanslag niet werd betaald binnen de gestelde termijn, werd een aanmaning tot betaling aangemaakt. Daarbij werd een bedrag van ...

>> Lees meer
Afgezonderd particulier vermogen

20-08-2020

Bezittingen en schulden en opbrengsten en uitgaven van een afgezonderd particulier vermogen (APV) worden voor de inkomstenbelasting toegerekend aan de ...

>> Lees meer
Ontslag op staande voet vernietigd

13-08-2020

Werkgever en werknemer kunnen de arbeidsovereenkomst met directe ingang opzeggen om een dringende reden. Deze dringende reden moet onverwijld worden ...

>> Lees meer
Toepassing innovatiebox

13-08-2020

Een belastingplichtige kan gebruik maken van de innovatiebox als hij een immaterieel activum heeft voortgebracht waarvoor hem een octrooi is verleend ...

>> Lees meer
Ontbinding op verzoek situatief arbeidsongeschikte werkneemster

13-08-2020

In de rechtspraak is geoordeeld dat een werkgever op grond van goed werkgeverschap in beginsel verplicht is in te stemmen met een voorstel van de ...

>> Lees meer
Conclusie A-G inzake uitzendregeling eigen woning

13-08-2020

Vermogensbestanddelen van een particulier vallen in beginsel in box 3 van de inkomstenbelasting. Er geldt een uitzondering voor de eigen woning. Deze ...

>> Lees meer
Internetconsultatie subsidieregeling duurzame inzetbaarheid

06-08-2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een concept van de tijdelijke subsidieregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden ter ...

>> Lees meer
Initiatiefwetsvoorstel voorwaardelijke eindafrekening in dividendbelasting

06-08-2020

Bij de Tweede Kamer is een initiatiefwetsvoorstel ingediend dat een voorwaardelijke eindafrekening in de dividendbelasting mogelijk moet maken. Het ...

>> Lees meer
Aanzegverplichting uit hoofde van arbeidsovereenkomst

06-08-2020

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege, zonder dat opzegging is vereist. Wel dient de werkgever bij een arbeidsovereenkomst ...

>> Lees meer
Privégebruik auto en omzetbelasting

30-07-2020

Het gebruik van een auto van de zaak voor privédoeleinden van de ondernemer of zijn personeel wordt voor de omzetbelasting gelijkgesteld met ...

>> Lees meer
Bewust onjuiste aangiften box 3 van partners

30-07-2020

De Belastingdienst kan een vergrijpboete opleggen aan een belastingplichtige aan wiens opzet of grove schuld te wijten is dat een aanslag tot een te ...

>> Lees meer
Rentevordering te verrekenen met rekening-courantschuld

30-07-2020

Een geldlening van een aanmerkelijkbelanghouder aan de vennootschap waarin hij een aanmerkelijk belang heeft, valt onder de ...

>> Lees meer
Wijziging subsidieregeling elektrische personenauto’s

23-07-2020

Op 1 juli 2020 is de Subsidieregeling elektrische personenauto’s in werking getreden. Op grond van deze regeling hebben particulieren recht op een ...

>> Lees meer
Vaststellingsovereenkomst ter beëindiging arbeidsovereenkomst tijdig ontbonden

23-07-2020

Werkgever en werknemer kunnen door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst de arbeidsovereenkomst beËindigen. De vaststellingsovereenkomst moet ...

>> Lees meer
Erfgenaam kan dividendbelasting op gelegateerde aandelen niet verrekenen

23-07-2020

Dividendbelasting wordt geheven van degenen die gerechtigd zijn tot de opbrengst van aandelen in een Nederland gevestigde nv of bv. De ...

>> Lees meer
Regeling TOFA twee weken langer open

16-07-2020

De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) is een tegemoetkoming voor het inkomensverlies van flexwerkers, oproep- en ...

>> Lees meer
Wetsvoorstel aanpassing AOW-leeftijd en pensioenrichtleeftijd

16-07-2020

In het pensioenakkoord is afgesproken dat de AOW-leeftijd en de pensioenrichtleeftijd minder snel stijgen dan de ontwikkeling van de resterende ...

>> Lees meer
Aftrekverbod lage arbeidsvergoeding meewerkende partner

16-07-2020

De Wet IB 2001 kent een aftrekverbod voor arbeidsbeloningen die een ondernemer betaalt aan zijn partner. Het aftrekverbod geldt alleen indien de ...

>> Lees meer
Uw NOW-aanvraag afronden 

16-07-2020

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) geeft door corona getroffen bedrijven een tegemoetkoming in de ...

>> Lees meer
Huisarts geen ondernemer voor werkzaamheden via coöperatie

09-07-2020

Een onderneming is een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid waarmee wordt deelgenomen aan het economische verkeer met het doel en in de ...

>> Lees meer
Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden aangenomen

09-07-2020

Op 23 juni 2020 heeft de Eerste Kamer de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden (UBO) van vennootschappen en andere juridische ...

>> Lees meer
Ontslag op staande voet wegens overtreding gedragsregels werkgever

09-07-2020

Ontslag op staande voet wil zeggen dat de arbeidsovereenkomst zonder opzegtermijn wordt beËindigd. Zowel de werkgever als de werknemer heeft de ...

>> Lees meer