Financieel

nieuws

Zoek in onze nieuws artikelen
Verbod opzegging bij ziekte niet absoluut

18-10-2018

Het arbeidsrecht kent een verbod tot opzegging van de arbeidsovereenkomst bij ziekte van de werknemer. Dat verbod is niet absoluut. Het opzegverbod ...

>> Lees meer
Afschaffing dividendbelasting gaat niet door: vervangende voorstellen

18-10-2018

Nadat Unilever liet weten het hoofdkantoor niet naar Nederland te verplaatsen heeft het kabinet aangekondigd de voorgestelde afschaffing van de ...

>> Lees meer
Wijziging verdeling vermogen in box 3

18-10-2018

Fiscale partners kunnen voor de belastingheffing hun vermogen in box 3 onderling verdelen in iedere gewenste verhouding, zolang zij gezamenlijk maar ...

>> Lees meer
Jachtkosten niet zakelijk

11-10-2018

Zakelijke kosten komen ten laste van het resultaat van een onderneming. Op de ondernemer rust de bewijslast voor de zakelijkheid van kosten. Slaagt de ...

>> Lees meer
Behandelschema Belastingplan 2019

11-10-2018

Naar aanleiding van het bericht dat Unilever het hoofdkantoor niet naar Nederland verplaatst, heeft het kabinet besloten de afschaffing van de ...

>> Lees meer
Verkoop certificaten tegen lage prijs geen schenking

11-10-2018

Schenkbelasting wordt geheven over de waarde van alles wat door een schenking wordt verkregen van iemand die in Nederland woont. Een schenking is een ...

>> Lees meer
Kleindochter geen pleegkind van oma

04-10-2018

De Wet op de inkomstenbelasting kent het begrip “pleegkind”, maar omvat geen nadere omschrijving van het begrip. Daarvoor wordt aangesloten bij de ...

>> Lees meer
Geen uitzondering op verhoging laag tarief btw

04-10-2018

De staatssecretaris van Financiën is niet van plan om een uitzondering te maken op de voorgenomen verhoging van het lage btw-tarief. Dat zegt hij in ...

>> Lees meer
Internetconsultatie vernieuwing verdragsbeleid

04-10-2018

Het ministerie van Financiën is een internetconsultatie gestart ter voorbereiding op een vernieuwing van het verdragsbeleid. In dat kader is ook een ...

>> Lees meer
Forfaitaire rendementen en heffingvrij vermogen 2019

04-10-2018

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën de forfaitaire rendementen per vermogensschijf en de hoogte van het ...

>> Lees meer
Onterecht ontslag op staande voet

27-09-2018

Een werkgever in de zorg ontsloeg een medewerker op staande voet wegens een onjuiste wijze van registratie. De ontslagen werknemer bestreed het ...

>> Lees meer
Aanpassing subsidie rijksmonumenten

27-09-2018

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft naar aanleiding van een debat met de Tweede Kamer de concept-subsidieregeling voor ...

>> Lees meer
Betaling zwart loon impliceert geen zwarte omzet

27-09-2018

Wanneer de Belastingdienst vaststelt dat een bedrijf zwarte lonen uitbetaald, leidt dat tot het opleggen van naheffingsaanslagen loonheffingen en ...

>> Lees meer
Ondanks lage omzet toch voldaan aan urencriterium

27-09-2018

Een ondernemer heeft recht op zelfstandigenaftrek wanneer hij ten minste 1.225 uur per jaar besteedt aan zijn onderneming. De zelfstandigenaftrek ...

>> Lees meer
Prinsjesdag 2018

20-09-2018

Op Prinsjesdag 2018 heeft het kabinet Rutte III zijn eerste eigen Belastingplan gepresenteerd. Waar we vorig jaar vanwege de demissionaire status van ...

>> Lees meer
Maatregelen inkomstenbelasting

20-09-2018

Het Belastingplan bevat maatregelen in box 1 van de inkomstenbelasting die moeten bijdragen aan verbetering van de koopkracht en die het lonender ...

>> Lees meer
Maatregelen loonbelasting

20-09-2018

Looptijd 30%-regelingUit het buitenland afkomstige werknemers kunnen onder voorwaarden een belastingvrije vergoeding voor extra kosten van tijdelijk ...

>> Lees meer
Maatregelen vennootschapsbelasting

20-09-2018

TarievenHet tarief in de vennootschapsbelasting gaat stapsgewijs omlaag naar 16% voor winsten tot en met € 200.000 en naar 22,25% voor winsten vanaf € ...

>> Lees meer
Maatregelen omzetbelasting

20-09-2018

Laag tariefIn het regeerakkoord was al aangekondigd dat het kabinet het lage btw-tarief wil verhogen van 6 naar 9%. Deze maatregel is opgenomen in het ...

>> Lees meer
Maatregelen dividendbelasting

20-09-2018

Dat de dividendbelasting wordt afgeschaft mag geen verrassing meer heten. Tegelijk met de afschaffing van de dividendbelasting wordt er een ...

>> Lees meer
Maatregelen autobelastingen

20-09-2018

FijnstoftoeslagPer 1 januari 2019 zou er een fijnstoftoeslag in de motorrijtuigenbelasting worden ingevoerd voor dieselauto’s met een fijnstofuitstoot ...

>> Lees meer
Maatregelen energiebelasting

20-09-2018

Met ingang van 1 januari 2019 wordt het tarief in de eerste schijf in de energiebelasting voor aardgas verhoogd met 3 cent per m3. Voor de ...

>> Lees meer
Inspecteur stelt dubieuze rit met bestelauto te laat ter discussie

13-09-2018

Bij het loon van een werknemer moet in beginsel een bijtelling plaatvinden voor het voordeel dat hij heeft van het privégebruik van een auto van de ...

>> Lees meer
Hoe lang mag inspecteur wachten met opvragen bewijsstukken?

13-09-2018

De betaalde rente over de eigenwoningschuld is aftrekbaar in box 1 van de inkomstenbelasting. De eigenwoningschuld omvat alle schulden die zijn ...

>> Lees meer
Planning Financiën voor restant 2018

13-09-2018

De minister van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer de planning voor de laatste maanden van 2018 gegeven. Het gaat om wetsvoorstellen, ...

>> Lees meer
Niet alle bezwaarschriften vermogensrendementheffing vallen onder massaal bezwaar

06-09-2018

De staatssecretaris van Financiën heeft bezwaarschriften tegen de vermogensrendementheffing in de aanslag inkomstenbelasting 2017 aangemerkt als ...

>> Lees meer
Vaste kracht ten onrechte ontslagen

06-09-2018

Het Burgerlijk Wetboek geeft de werknemer de mogelijkheid om de kantonrechter te vragen om herstel van de arbeidsovereenkomst na de opzegging met ...

>> Lees meer
Kamervragen lage-inkomensvoordeel

06-09-2018

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen over het lage-inkomensvoordeel beantwoord. De vragensteller bestempelt de regeling ...

>> Lees meer
Internetconsultatie rulingpraktijk

06-09-2018

De zogenaamde rulingpraktijk van de Belastingdienst staat al geruime tijd ter discussie. Een ruling is een afspraak tussen de Belastingdienst en een ...

>> Lees meer
Concept subsidieregeling woonhuis-rijksmonumenten

06-09-2018

Per 1 januari 2019 wordt de aftrekbaarheid van onderhoudskosten voor monumentenpanden vervangen door een subsidieregeling. De subsidieregeling komt ...

>> Lees meer
Bepaling hoofdverblijf

30-08-2018

De rentelasten van een eigen woning zijn fiscaal aftrekbaar. Om als eigen woning voor de inkomstenbelasting te kwalificeren moet een woning aan de ...

>> Lees meer
Buitenlandse btw terugvragen

30-08-2018

Ondernemers, die in 2017 in een ander EU-land btw hebben betaald, kunnen deze btw terugvragen wanneer zij in dat land geen aangifte doen. Een verzoek ...

>> Lees meer
Opzegging voor aanvang dienstbetrekking

30-08-2018

De vrijheid van arbeidskeuze is een belangrijk recht van de werknemer. In verband met deze fundamentele vrijheid geldt voor een werknemer geen andere ...

>> Lees meer
Geen boete op overtreding geheimhoudingsbeding vaststellingsovereenkomst

30-08-2018

Zowel in arbeidsovereenkomsten als in andere overeenkomsten kan een geheimhoudingsbeding worden opgenomen. Een in de arbeidsovereenkomst opgenomen ...

>> Lees meer
Recht op KIA voor maat in maatschap

24-08-2018

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) kent een schijventarief. Sinds 1 januari 2010 geldt in de derde schijf een vast bedrag aan KIA zolang het ...

>> Lees meer
Geen eigenwoningschuld

24-08-2018

Door een privépersoon, die geen ondernemer is, betaalde rente van schulden is alleen aftrekbaar als de schulden zijn aan te merken als ...

>> Lees meer
Fiscale gevolgen echtscheidingsconvenant

24-08-2018

De Belastingdienst heeft een brochure gepubliceerd over fiscale gevolgen van een echtscheidingsconvenant. In de brochure wordt uitgebreid aandacht ...

>> Lees meer
Beëindiging arbeidsovereenkomst bij AOW-gerechtigde leeftijd

24-08-2018

In de cao voor het verzekeringsbedrijf is bepaald dat een arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt op de ingangsdatum van het ouderdomspensioen maar ...

>> Lees meer
Geen aanleiding voor verlaging AOW-leeftijd

23-08-2018

Naar aanleiding van een artikel in het Financieel Dagblad zijn Kamervragen gesteld aan de minister van Sociale Zaken over de verhoging van de ...

>> Lees meer
WOZ-waarde bedrijfsterrein met opslagtanks

16-08-2018

Een procedure voor Hof Arnhem-Leeuwarden had betrekking op de WOZ-waarde van een bedrijfsterrein met opstallen en installaties. In geschil was of de ...

>> Lees meer
Geen ruime uitleg van concurrentiebeding

16-08-2018

Bij de uitleg van een concurrentiebeding moet niet alleen rekening worden gehouden met de bewoordingen, maar kan ook de betekenis die partijen aan het ...

>> Lees meer
Bewijs van beperkt privégebruik auto

16-08-2018

Wanneer door de werkgever een auto aan een werknemer ter beschikking wordt gesteld, gaat de wet ervan uit dat de auto ook voor privédoeleinden ter ...

>> Lees meer
Naheffing parkeerbelasting

09-08-2018

In een procedure over een naheffingsaanslag parkeerbelasting is weer eens duidelijk geworden dat geld niet altijd een rol speelt en dat principes geld ...

>> Lees meer
Geen werk, geen loon

09-08-2018

De voor de betaling van loon geldende hoofdregel luidt: geen arbeid, geen loon. Er zijn uitzonderingen op de hoofdregel. Een van deze uitzonderingen ...

>> Lees meer
Aanvragen subsidie praktijkleren

09-08-2018

De subsidieregeling praktijkleren is bedoeld om werkgevers te stimuleren om praktijk- en werkleerplaatsen aan te bieden. De subsidie is een ...

>> Lees meer
Ongeoorloofde afwezigheid reden voor ontslag

02-08-2018

In beginsel kan een werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer niet rechtsgeldig opzeggen zonder diens schriftelijke instemming. Uitzondering ...

>> Lees meer
Subsidie duurzame energie zorginstellingen

02-08-2018

Zorginstellingen kunnen subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen en voor het opwekken van duurzame energie. De subsidie bedraagt maximaal ...

>> Lees meer
Afschrijvingsbeperking bedrijfsgebouw

02-08-2018

Bij de bepaling van de winst uit onderneming moet rekening gehouden worden met een beperking van de mogelijkheid om af te schrijven op de waarde van ...

>> Lees meer
Geen aftrek voorbelasting business seats

27-07-2018

Ondernemers hebben in beginsel recht op aftrek van de omzetbelasting die andere ondernemers voor leveringen en diensten in rekening hebben gebracht. ...

>> Lees meer
Toepassing verleggingsregeling

26-07-2018

Volgens de Wet op de omzetbelasting is de ondernemer die een levering of dienst verricht in beginsel degene van wie de belasting wordt geheven. In een ...

>> Lees meer