Financieel

nieuws

Zoek in onze nieuws artikelen
Loket aanvraag lening voor grensondernemers geopend

20-05-2020

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) is ook toegankelijk voor zelfstandigen in grenssituaties. Het kan gaan om in ...

>> Lees meer
Bouwstenen toekomstig belastingstelsel

20-05-2020

De vorige staatssecretaris van Financiën heeft toegezegd om begin 2020 met concrete bouwstenen en voorstellen te komen voor verbeteringen en ...

>> Lees meer
Tegemoetkoming eigen bijdrage kosten kinderopvang

14-05-2020

Op last van het kabinet zijn de kinder- en gastouderopvang op 16 maart 2020 gesloten. Het kabinet heeft aangekondigd ouders tegemoet te komen in de ...

>> Lees meer
Garantieregeling kleine ondernemers

14-05-2020

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft specifiek voor kleine ondernemers een nieuwe garantieregeling opgezet. Deze Klein Krediet Corona ...

>> Lees meer
Betaalpauze rente en aflossing eigenwoningschuld

14-05-2020

Sinds 1 januari 2013 geldt voor nieuwe eigenwoningschulden de eis dat de schuld gedurende de looptijd ten minste annuïtair en in ten hoogste 360 ...

>> Lees meer
Overeenkomst met België over thuiswerken tijdens coronacrisis

14-05-2020

In navolging op de overeenkomst met Duitsland is nu ook met België een overeenkomst gesloten over de behandeling van grensarbeid en thuiswerken ...

>> Lees meer
Nultarief btw op mondkapjes

14-05-2020

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer gezegd dat met ingang van 25 mei het nultarief voor de omzetbelasting ...

>> Lees meer
Berekening kleinschaligheidsinvesteringsaftrek bij samenwerkingsverband.

07-05-2020

Ondernemers, die investeren in bedrijfsmiddelen, hebben recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De hoogte van de KIA is afhankelijk van ...

>> Lees meer
Minimumlonen per 1 juli 2020

07-05-2020

Ieder half jaar per 1 januari en per 1 juli worden de bedragen van het wettelijk minimumloon aangepast aan de ontwikkeling van de contractlonen. Per 1 ...

>> Lees meer
Aanpassingen in regeling NOW

07-05-2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) op enkele plaatsen ...

>> Lees meer
Steunmaatregelen sportverenigingen

07-05-2020

Het kabinet heeft drie specifieke steunmaatregelen genomen voor de sportsector. Het gaat om de volgende maatregelen: kwijtschelding van ...

>> Lees meer
Bezwaar belastingheffing box 3 2019 aangewezen als massaal bezwaar

07-05-2020

De Belastingdienst verwacht dat veel mensen bezwaar zullen maken tegen de vermogensrendementsheffing over het jaar 2019. De staatssecretaris van ...

>> Lees meer
Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021

30-04-2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onlangs het wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021 ingediend bij de Tweede Kamer. De ...

>> Lees meer
Herzieningsvoorstel box 3 pas na de zomer naar Tweede Kamer

30-04-2020

Op 14 juni 2019 heeft de Hoge Raad in een aantal arresten over de vermogensrendementsheffing van box 3 geoordeeld dat deze heffing op stelselniveau in ...

>> Lees meer
Ouderschapsverlof straks deels betaald

30-04-2020

Het kabinet heeft een interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) naar deeltijdwerk laten uitvoeren. Het rapport van dit onderzoek is, met een reactie ...

>> Lees meer
Aanvragen corona-overbruggingslening mogelijk vanaf 29 april

28-04-2020

Een van de maatregelen die het kabinet heeft getroffen ter bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis is een kredietfaciliteit voor startups, ...

>> Lees meer
Uitbreiding doelgroep Tozo

25-04-2020

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat de doelgroep van de Tijdelijke ...

>> Lees meer
Aanvullende fiscale maatregelen coronacrisis

25-04-2020

De staatssecretaris van Financiën heeft zes nieuwe belastingmaatregelen aangekondigd ter bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis. De ...

>> Lees meer
Specifieke steunmaatregel sierteelt en voedingstuinbouw

23-04-2020

Specifieke steun sierteelt en voedingstuinbouw De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft aan de Tweede Kamer meegedeeld dat er voor ...

>> Lees meer
Aanpassingen regeling tegemoetkoming ondernemers in getroffen sectoren (TOGS)

23-04-2020

De minister en de de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat hebben een aangepaste versie van de regeling tegemoetkoming ondernemers in ...

>> Lees meer
Kamermoties verruiming verliesverrekening vennootschapsbelasting

23-04-2020

Het verrekenen van een verlies in de vennootschapsbelasting kan met de winst van het voorgaande jaar en met de winsten van de zes volgende jaren. In ...

>> Lees meer
Samenloop NOW en loonkostensubsidie

23-04-2020

De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) bevat de verplichting voor werkgevers die een loonkostensubsidie ...

>> Lees meer
Verlenging termijn aanvraag doelgroepverklaring LKV

23-04-2020

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een tegemoetkoming voor werkgevers die een of meer werknemers in dienst nemen uit doelgroepen die lastig aan werk ...

>> Lees meer
Aanpassingen coronamaatregelen van ministerie SZW

23-04-2020

De minister en de staatssecretaris van Sociale zaken en Werkgelegenheid hebben enkele aanpassingen aangekondigd van de coronamaatregelen die onder het ...

>> Lees meer
Aanbiedingsplicht bij verkoop woning geen reden voor verlaging eigenwoningforfait

16-04-2020

Een eigen woning is de onroerende zaak die de eigenaar anders dan tijdelijk ter beschikking staat als hoofdverblijf. De belastbare inkomsten uit eigen ...

>> Lees meer
Waardering grond op openingsbalans

16-04-2020

Bij het einde van een onderneming moet de ondernemer afrekenen met de Belastingdienst over de in de onderneming aanwezige meerwaarde. Voor zover het ...

>> Lees meer
Rapport commissie belastingheffing van multinationals

16-04-2020

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën een commissie van deskundigen ingesteld die moet adviseren over ...

>> Lees meer
Beleidsbesluit aanvullende coronamaatregelen

16-04-2020

De staatssecretaris van Financiën heeft een aantal aanvullende maatregelen bekendgemaakt ter bestrijding van de economische gevolgen van de ...

>> Lees meer
Vermindering erfbelasting met schenkbelasting over fictieve verkrijging

09-04-2020

Een schenking die binnen 180 dagen voor het overlijden van de schenker is gedaan wordt aangemerkt als een erfrechtelijke verkrijging. Dat betekent dat ...

>> Lees meer
Aflossing rekening-courant via dividend

09-04-2020

De rekening-courantschuld van een dga aan zijn bv liep in een reeks van jaren op van ruim € 700.000 in 2004 tot bijna € 1,4 miljoen in 2012. ...

>> Lees meer
Motiveringsvereiste concurrentie- en relatiebeding

09-04-2020

Een concurrentie- en een relatiebeding in een arbeidsovereenkomst moeten schriftelijk zijn vastgelegd om geldig te zijn. Sinds de invoering van de Wet ...

>> Lees meer
Aanvulling en uitbreiding coronamaatregelen

08-04-2020

Het kabinet heeft het pakket maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis uitgebreid en aangevuld met enkele nieuwe maatregelen. TOGS De ...

>> Lees meer
Aanpassingen Tijdelijke noodmaatregel overbrugging behoud van werkgelegenheid

08-04-2020

Nog voordat het UWV het aanvraagloket voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) heeft geopend zijn de eerste ...

>> Lees meer
Uitstel van belastingbetaling

03-04-2020

In het kader van de maatregelen ter bestrijding van de economische gevolgen van de coronacrisis is de regeling voor bijzonder uitstel van betaling van ...

>> Lees meer
Exportkredietverzekering verruimd per 26 maart

02-04-2020

Ondernemers, die exporteren, kunnen het risico dat hun buitenlandse afnemer niet betaalt afdekken door een kredietverzekering. Dergelijke ...

>> Lees meer
Terugbetaling ontvangen vergoeding geen negatief resultaat

02-04-2020

Hof Den Haag is van oordeel dat een terugbetaling van een ontvangen vergoeding voor het verrichten van kinderopvang binnen familieverhoudingen niet ...

>> Lees meer
Vakantiedagen en coronacrisis

02-04-2020

Door de coronacrisis leven er veel vragen over vakantiedagen. Kan de werkgever een werknemer verplichten om vakantie op te nemen of mag de werkgever ...

>> Lees meer
NOW-regeling op 6 april van start

01-04-2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) bekendgemaakt. ...

>> Lees meer
Noodloket voor ondernemers is geopend

28-03-2020

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de eerder aangekondigde tegemoetkomingsregeling voor ondernemers, het zogenaamde noodloket, ...

>> Lees meer
Tijdelijke noodregeling zelfstandige ondernemers van start

28-03-2020

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) gaat komende week van ...

>> Lees meer
Recht op aftrek voorbelasting advocaatkosten procedure dga

26-03-2020

Een ondernemer heeft recht op aftrek van de hem in rekening gebrachte omzetbelasting als er een rechtstreeks verband bestaat tussen de afgenomen ...

>> Lees meer
Aanslag opgelegd tijdens boekenonderzoek: navordering niet toegestaan

26-03-2020

De Belastingdienst kan, wanneer een aanslag ten onrechte achterwege is gelaten of op een te laag bedrag is vastgesteld, de te weinig geheven belasting ...

>> Lees meer
Banken verlenen uitstel van betaling

20-03-2020

Vanwege de impact van het coronavirus verlenen de grote Nederlandse banken aan zakelijke klanten met een lopend krediet met een uitstaand bedrag tot ...

>> Lees meer
Ontslag op staande voet

19-03-2020

Voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet moet de opzegging onverwijld worden gedaan wegens een dringende reden. De opzegging om een dringende ...

>> Lees meer
Nieuwe of gebruikte auto niet op basis van lage kilometerstand

19-03-2020

De discussie of een auto ten tijde van de registratie in Nederland nieuw of gebruikt is, duurt voort. Het belang is groot, omdat voor gebruikte ...

>> Lees meer
Geen aftrek voorbelasting op bouw woning in verband met plaatsing zonnepanelen op dak

19-03-2020

De plaatsing van zonnepanelen op een nieuwbouwwoning geeft geen recht op aftrek van (een deel van) de voorbelasting, die drukt op de bouw van de ...

>> Lees meer
Rechtspraak gesloten tot 6 april

19-03-2020

In verband met de uitbraak van het coronavirus zijn met ingang van dinsdag 17 maart de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges gesloten. ...

>> Lees meer
Noodpakket maatregelen coronacrisis

18-03-2020

Na de eerder genomen maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis komt het kabinet nu met een noodpakket aan bijzondere maatregelen. Dit noodpakket ...

>> Lees meer
Werktijdverkorting wegens coronavirus

12-03-2020

Bedrijven die door het coronavirus tijdelijk te weinig werk hebben voor hun werknemers, kunnen een beroep doen op de regeling voor werktijdverkorting. ...

>> Lees meer
Voorstel arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

12-03-2020

De Stichting van de Arbeid, een overlegorgaan van werkgevers- en werknemersorganisaties, heeft een voorstel voor een verplichte ...

>> Lees meer