Financieel

nieuws

Zoek in onze nieuws artikelen
Non-concurrentiebeding

24-05-2018

Een non-concurrentiebeding wordt in de praktijk vaak concurrentiebeding genoemd. Feitelijk is dat niet juist, want de bedoeling van het beding is de ...

>> Lees meer
Berekening buitenlandbijdrage Zvw

24-05-2018

EG-verordeningen inzake de sociale zekerheid bepalen dat in beginsel slechts één wetgeving van toepassing is. Volgens deze verordeningen heeft een in ...

>> Lees meer
Verzuimboete

24-05-2018

Om een verzuimboete op te leggen is voldoende dat sprake is van een verzuim. Schuld of verwijtbaarheid van de zijde van de persoon aan wie de boete ...

>> Lees meer
Gebruikelijk loon

17-05-2018

De gebruikelijk-loonregeling is van toepassing op werknemers, die een aanmerkelijk belang hebben in de vennootschap waarvoor zij werken. Iemand heeft ...

>> Lees meer
Aanpak van belastingontwijking en -ontduiking

17-05-2018

De vaste commissie voor Financiën van de Eerste Kamer heeft vragen gesteld aan de staatssecretaris over zijn brief inzake de aanpak van ...

>> Lees meer
Aanzegverplichting

17-05-2018

Bij een tijdelijk arbeidscontract voor een duur van zes maanden of langer geldt de aanzegverplichting. Deze verplichting houdt in dat de werkgever ...

>> Lees meer
Aftrek voorbelasting op kosten strategische overname

17-05-2018

Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie EU verricht een zuivere holdingmaatschappij geen economische activiteiten voor de omzetbelasting. ...

>> Lees meer
Ketenregeling arbeidsrecht

09-05-2018

De ketenregeling in het arbeidsrecht houdt in dat van rechtswege een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat na meer dan drie opvolgende ...

>> Lees meer
Kwalificatie eigen woning

09-05-2018

Vermogensbestanddelen van een particulier vallen in beginsel in box 3 van de inkomstenbelasting. Er geldt een uitzondering voor de eigen woning. Deze ...

>> Lees meer
Project hinderbeperking grootschalige wegwerkzaamheden

09-05-2018

De Wet IB 2001 kent een vrijstelling voor vergoedingen die bij grootschalige wegwerkzaamheden worden betaald aan verkeersdeelnemers om de hinder te ...

>> Lees meer
Dienstverlening kinderopvangtoeslag moet verbeteren

03-05-2018

De kinderopvangtoeslag wordt aanvankelijk als voorschot vastgesteld en uitbetaald. Ouders moeten zelf hun inkomen en het aantal uren opvang dat zij ...

>> Lees meer
Vrijstelling sollicitatieplicht oudere werklozen

03-05-2018

Om recht te hebben op een WW-uitkering is een werkloze verplicht om te solliciteren. Er geldt een vrijstelling van de sollicitatieplicht voor ...

>> Lees meer
Kabinetsreactie evaluatie 30%-regeling

03-05-2018

De Wet op de loonbelasting biedt de mogelijkheid om de extra kosten die werknemers in het kader van hun dienstbetrekking maken voor tijdelijk verblijf ...

>> Lees meer
Overgangsregeling spoedreparatie regime fiscale eenheid

26-04-2018

Er komt een overgangsmaatregel bij de spoedreparatie van het regime van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting. Dat heeft de staatssecretaris ...

>> Lees meer
Aanpassing 30%-regeling aangekondigd

26-04-2018

Voor uit het buitenland afkomstige werknemers geldt onder voorwaarden een gunstige fiscale regeling. Deze zogenaamde 30%-regeling houdt in dat ...

>> Lees meer
Vergoeding reiskosten aan mantelzorgers

26-04-2018

Onder voorwaarden zijn uitgaven voor specifieke zorgkosten aftrekbaar. In de Wet IB 2001 wordt omschreven welke categorieën van uitgaven aftrekbaar ...

>> Lees meer
Kamerbrief positie bedrijfsarts

19-04-2018

De verantwoordelijkheid voor de arbeidsomstandigheden ligt bij werkgevers en werknemers. De werkgever moet zich in een aantal situaties laten ...

>> Lees meer
Geen animo voor stapsgewijs omzetten van hypotheken

19-04-2018

De Tweede Kamer heeft vorig jaar een motie aangenomen waarin de regering wordt gevraagd om in samenspraak met kredietverstrekkers mogelijk te maken ...

>> Lees meer
Gebruik woning tijdens verblijf in buitenland

19-04-2018

De eigen woning van een belastingplichtige valt in box 1 van de inkomstenbelasting. Er moet een aan de waarde van de woning gerelateerd bedrag bij het ...

>> Lees meer
Aansprakelijkheid werkgever

19-04-2018

Werkgevers moeten zorgen voor een veilige werkomgeving. Doen zij dat niet, dan zij aansprakelijk voor de schade die hun werknemers daardoor oplopen, ...

>> Lees meer
Herinvesteringsreserve en emigratie

12-04-2018

De Wet IB 2001 bevat een bepaling die tot gevolg heeft dat bij het overbrengen van vermogensbestanddelen van een in Nederland gedreven onderneming ...

>> Lees meer
Beleidsbesluit gevolgen huwelijksgoederengemeenschap

12-04-2018

De staatssecretaris van Financiën heeft bij de behandeling van het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2018 in de Eerste Kamer toegezegd om in ...

>> Lees meer
Internetconsultatie wetsvoorstel maatregelen verbetering arbeidsmarkt

12-04-2018

De minister van Sociale Zaken heeft de internetconsultatie geopend voor een wetsvoorstel met maatregelen ter verbetering van de arbeidsmarkt. De Wet ...

>> Lees meer
Aanzegverplichting

12-04-2018

Een werkgever moet een werknemer wiens tijdelijke arbeidscontract afloopt ten minste een maand van tevoren schriftelijk laten weten of hij de ...

>> Lees meer
Algemene Verordening Gegevensbescherming

06-04-2018

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens ...

>> Lees meer
Financiën publiceert voorstel wijziging kleineondernemersregeling

05-04-2018

Het ministerie van Financiën heeft een voorstel tot wijziging van de kleineondernemersregeling in de omzetbelasting ter consultatie gelegd. De huidige ...

>> Lees meer
Kabinetsreactie evaluatie werkkostenregeling

05-04-2018

De werkkostenregeling (WKR) is het systeem voor de behandeling van vergoedingen en verstrekkingen in de loonbelasting. Het systeem bestaat uit een ...

>> Lees meer
Afschaffing dividendbelasting wordt niet uitgesteld

05-04-2018

De minister van Financiën heeft in antwoord op Kamervragen gezegd dat het kabinet geen aanleiding ziet om het wetsvoorstel ter afschaffing van de ...

>> Lees meer
Verrekening negatief verlofdagensaldo

29-03-2018

Wanneer een werknemer bij het einde van zijn dienstbetrekking een tegoed aan verlofdagen heeft, dan moet de werkgever tot uitbetaling daarvan ...

>> Lees meer
Overgangsregeling bijtellingspercentage

28-03-2018

De standaardbijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak is per 1 januari 2017 verlaagd van 25% naar 22%. Op grond van overgangsrecht ...

>> Lees meer
Forfaitaire bijtelling fiets van de zaak

22-03-2018

Om het woon-werkverkeer per fiets te stimuleren wil de staatssecretaris een bijtellingsregeling voor de fiets van de zaak invoeren. De ...

>> Lees meer
Plannen regeerakkoord slecht voor mkb

22-03-2018

In een brief aan de bewindslieden van Financiën hebben vier organisaties van accountants en belastingadviseurs erop gewezen dat maatregelen die in het ...

>> Lees meer
Kamerbrief evaluatie verevening pensioenrechten bij scheiding

22-03-2018

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de tweede evaluatie van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps) naar de Tweede ...

>> Lees meer
Naheffingsaanslagen parkeerbelasting vernietigd

15-03-2018

Betaald parkeren wordt vaak geregeld door het instellen van een gemeentelijke parkeerbelasting. Bij het niet betalen van parkeerbelasting of bij ...

>> Lees meer
Compensatieregeling zwangerschapsverlof zelfstandigen

15-03-2018

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vragen over de compensatieregeling voor zwangere zzp’ers beantwoord. De vorige minister heeft ...

>> Lees meer
Paardensportaccommodatie geen onderdeel eigen woning

15-03-2018

De Wet IB 2001 merkt als een eigen woning aan een gebouw met aanhorigheden, voor zover dat aan de belastingplichtige of zijn huishouden als ...

>> Lees meer
Het noodzakelijkheidscriterium in de werkkostenregeling

09-03-2018

Werkgevers kunnen werknemers vergoedingen geven voor kosten die zij maken in het kader van hun dienstbetrekking. In plaats van een vergoeding kan de ...

>> Lees meer
Arbeids- of stageovereenkomst?

08-03-2018

Het verschil tussen een arbeidsovereenkomst en een stageovereenkomst is niet heel groot. De elementen die een arbeidsovereenkomst kenmerken zijn vaak ...

>> Lees meer
Wetsvoorstel btw-behandeling vouchers aangenomen

08-03-2018

Het wetsvoorstel betreffende de btw-behandeling van vouchers is door de Eerste Kamer als hamerstuk afgedaan. Een hamerstuk is een wetsvoorstel ...

>> Lees meer
Onzakelijke lening

08-03-2018

Een lening tussen gelieerde partijen kan als onzakelijk worden aangemerkt wanneer deze onder zodanige voorwaarden is verstrekt dat een ...

>> Lees meer
Belastingdienst mocht gekochte informatie niet als bewijs gebruiken

01-03-2018

Hof Den Bosch heeft onlangs geoordeeld dat de Belastingdienst van een anonieme tipgever gekochte informatie over buitenlandse bankrekeningen van ...

>> Lees meer
Controleer de WOZ-waarde van uw woning

01-03-2018

Ieder voorjaar ontvangt u van de gemeente de WOZ-beschikking voor uw eigen woning. De WOZ-beschikking 2018 kent als waardepeildatum 1 januari 2017. ...

>> Lees meer
Eerder aangekondigde spoedreparatie fiscale eenheid gaat door

01-03-2018

Op 25 oktober 2017 heeft de advocaat-generaal (A-G) van het Hof van Justitie EU geconcludeerd dat de Nederlandse regeling van de fiscale eenheid voor ...

>> Lees meer
Zonder notaris trouwen in algehele gemeenschap van goederen

01-03-2018

Tot 1 januari 2018 was het uitgangspunt van het huwelijksgoederenregime de algehele gemeenschap van goederen. Wie daarvan wilde afwijken moest naar de ...

>> Lees meer
Kamervragen slapende dienstverbanden

22-02-2018

Werkgevers kunnen de betaling van een transitievergoeding aan arbeidsongeschikte werknemers voorkomen door na de periode van verplichte ...

>> Lees meer
Rulings procedureel niet altijd in orde

22-02-2018

De Belastingdienst heeft onderzoek gedaan naar de gevolgde procedure bij de afgifte van ruim 4.000 rulings met een internationaal karakter. Niet in ...

>> Lees meer
Conceptwetsvoorstel aanvulling partnerverlof

22-02-2018

In het Regeerakkoord is afgesproken om het verlof voor partners bij de geboorte van het kind uit te breiden van twee doorbetaalde dagen naar een week, ...

>> Lees meer
Kamerbrief verzwaring toegang arbeidsongeschiktheidsuitkering

22-02-2018

De minister van Sociale Zaken heeft gereageerd op berichten in de media over verzwaring van de toegangseis voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. ...

>> Lees meer
Wetsvoorstel uitbreiding bevoegdheden ondernemingsraad

22-02-2018

De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen dat de Wet op de ondernemingsraden wijzigt. Door de wijziging wordt de bevoegdheid van de ...

>> Lees meer
Geen verrekening neveninkomsten bij loondoorbetaling

15-02-2018

Een werknemer heeft gedurende een tijdvak van 104 weken recht op doorbetaling van loon bij arbeidsongeschiktheid. De loondoorbetaling bedraagt ...

>> Lees meer