Financieel

nieuws

Zoek in onze nieuws artikelen
Nieuwe regeling verdeling pensioen bij scheiding

12-06-2019

Er komt een nieuwe regeling voor de verdeling van pensioenen bij scheiding. Kern van de regeling is dat de ex-partners een zelfstandig recht krijgen ...

>> Lees meer
Scholingsaftrek wordt subsidie

12-06-2019

De huidige scholingsaftrek wordt vervangen door een subsidieregeling. Deze regeling, de Stimulans Arbeidsmarkt Positie (STAP), moet jaarlijks 100.000 ...

>> Lees meer
Wet arbeidsmarkt in balans

12-06-2019

De Eerste Kamer heeft de wet Arbeidsmarkt in balans (Wab) aangenomen. Deze wet verkleint de verschillen in kosten en risico’s tussen vast werk ...

>> Lees meer
Datum einde arbeidscontract

12-06-2019

Volgens het Burgerlijk Wetboek geschiedt opzegging van een arbeidsovereenkomst tegen het einde van de maand. Bij schriftelijke overeenkomst kan ...

>> Lees meer
Belastingdienst en AVG

12-06-2019

Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Al snel werd duidelijk dat de Belastingdienst niet kon ...

>> Lees meer
Wijziging uitvoeringsbeschikking omzetbelasting

05-06-2019

In verband met de wijziging van de kleineondernemersregeling (KOR) in de omzetbelasting per 1 januari 2020 wordt ook de Uitvoeringsbeschikking ...

>> Lees meer
Aanpassing bijstand voor ondernemers

05-06-2019

Het kabinet heeft laten weten dat het Besluit bijstandverlening zelfstandigen per 1 januari 2020 wordt aangepast. De regeling is bedoeld voor mensen ...

>> Lees meer
Lage arbeidsvergoeding echtgenote

05-06-2019

De Wet IB 2001 bepaalt dat vergoedingen voor de arbeid van de partner van een ondernemer niet ten laste van diens winst uit onderneming komen als de ...

>> Lees meer
Aansprakelijkheid ongeval werknemer

05-06-2019

De werkgever is aansprakelijk voor de schade die een werknemer lijdt bij de uitoefening van zijn werkzaamheden. Volgens vaste jurisprudentie moet de ...

>> Lees meer
Minimumloon juli 2019

28-05-2019

Per 1 juli 2019 gaat de leeftijd waarop werknemers recht hebben op het volledige minimumloon naar 21 jaar. Nu is dat nog 22 jaar. Per die datum ...

>> Lees meer
Implementatie verlengd betaald ouderschapsverlof

28-05-2019

De Europese Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie hebben een principeakkoord bereikt over een richtlijnvoorstel dat werknemers recht ...

>> Lees meer
Opzegverbod zwangerschap

28-05-2019

Gedurende een zwangerschap van een werkneemster geldt een verbod tot opzegging van de arbeidsovereenkomst voor de werkgever. Dat geldt ook wanneer de ...

>> Lees meer
Rendabel maken van vermogen

22-05-2019

Het resultaat uit overige werkzaamheden wordt belast in box 1 van de inkomstenbelasting. Het rendabel maken van vermogen op een wijze die normaal, ...

>> Lees meer
Kamervragen belastingheffing van dga

22-05-2019

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de mogelijke toepassing in Nederland van een Scandinavisch model voor het belasten van winst en inkomen ...

>> Lees meer
Heretikettering auto van de zaak

22-05-2019

Een ondernemer heeft de mogelijkheid om vermogensbestanddelen die zowel zakelijk als privé worden gebruikt als ondernemings- of als ...

>> Lees meer
Aftrek dieetkosten

15-05-2019

De extra uitgaven die een belastingplichtige doet voor een op medisch voorschrift gehouden dieet zijn aan te merken als uitgaven wegens ziekte, ...

>> Lees meer
Non-concurrentiebeding in tijdelijk contract

15-05-2019

Een non-concurrentiebeding moet op straffe van nietigheid schriftelijk worden overeengekomen tussen werkgever en werknemer. Volgens het Burgerlijk ...

>> Lees meer
Afzien van vergoeding door vrijwilliger

08-05-2019

Giften aan algemeen nut beogende instellingen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dat geldt niet alleen voor giften in geld, maar ook voor ...

>> Lees meer
Wetsvoorstel implementatie aanpassingen btw-regelgeving

08-05-2019

De staatssecretaris van Financiën heeft een wetsvoorstel ter implementatie van een Europese richtlijn ter consultatie gepubliceerd. De richtlijn ...

>> Lees meer
Fictieve erfrechtelijke verkrijging woonhuis

08-05-2019

De Successiewet bepaalt dat een goed dat iemand van de erflater heeft verkregen wordt geacht krachtens erfrecht door overlijden te zijn verkregen als ...

>> Lees meer
WOZ-waarde appartement verlaagd door gelijkheidsbeginsel

01-05-2019

Bij de vaststelling van de WOZ-waarde van een onroerende zaak wordt in beginsel aangesloten bij de verkoopprijs wanneer de verkoopdatum dicht bij de ...

>> Lees meer
Directe ontbinding arbeidsovereenkomst

01-05-2019

De kantonrechter kan op verzoek van de werknemer diens arbeidsovereenkomst direct of op korte termijn ontbinden als de omstandigheden daartoe ...

>> Lees meer
Verkorting betaaltermijn grote bedrijven in zicht

01-05-2019

Sinds twee jaar moeten grote bedrijven de rekeningen van mkb-leveranciers binnen een wettelijk geregelde termijn van zestig dagen betalen. Deze wet ...

>> Lees meer
Transitievergoeding en ontbinding slapend dienstverband

01-05-2019

Het Burgerlijk Wetboek geeft de werkgever de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer op te zeggen nadat ...

>> Lees meer
Toepassing verlaagd btw-tarief op digitale boeken en tijdschriften

24-04-2019

Een wetsvoorstel om het verlaagde btw-tarief toe te passen op digitale boeken, kranten en tijdschriften is ter consultatie gepubliceerd. Toepassing ...

>> Lees meer
Massaal bezwaar box 3-heffing 2018

24-04-2019

De Belastingdienst verwacht dat veel mensen bezwaar zullen maken tegen de inkomstenbelastingheffing in box 3 voor het jaar 2018. De staatssecretaris ...

>> Lees meer
Wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid aangenomen

24-04-2019

De Eerste Kamer heeft op 23 april 2019 het wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid aangenomen. Het wetsvoorstel is een reactie op een arrest van ...

>> Lees meer
Aftrek hypotheekrente na scheiding

24-04-2019

De rente, die wordt betaald over een eigenwoningschuld, is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Wanneer fiscale partners gezamenlijk een eigen ...

>> Lees meer
Inspecteur mag bewijsstukken kosten verbouwing later opvragen

24-04-2019

Tot de aftrekbare kosten van een eigen woning behoort de betaalde rente van de eigenwoningschuld. De eigenwoningschuld is het totaal van de schulden, ...

>> Lees meer
Zonder nieuw feit geen navordering

17-04-2019

Voor het opleggen van een navorderingaanslag heeft de inspecteur een nieuw feit nodig. Dat is een feit dat hem bij het opleggen van de oorspronkelijke ...

>> Lees meer
Beëindiging slapende dienstverbanden

17-04-2019

De kantonrechter Limburg heeft prejudiciële vragen voorgelegd aan de Hoge Raad over de beëindiging van slapende dienstverbanden. Wanneer een ...

>> Lees meer
Premiedeel heffingskorting naar tijdsgelang

17-04-2019

De algemene heffingskorting bevat een inkomstenbelasting- en een premiecomponent. De verschuldigde premie voor de volksverzekeringen wordt verminderd ...

>> Lees meer
Naheffing motorrijtuigenbelasting buitenlands kenteken

10-04-2019

De houder van een motorrijtuig moet motorrijtuigenbelasting betalen. Het begrip motorrijtuig omvat personenauto’s, bestelauto’s, ...

>> Lees meer
Jaaraangifte btw voor kleine ondernemers

10-04-2019

In het halfjaarlijkse overzicht van de status van fiscale moties en toezeggingen heeft de staatssecretaris aangegeven dat de mogelijkheid van het doen ...

>> Lees meer
Ritten naar golfclub deels privé

04-04-2019

De dga van een bv had de beschikking over een auto van de bv. In het jaar 2011 had de dga een “verklaring geen privégebruik auto”. Volgens de ...

>> Lees meer
Twee appartementen vormen niet samen een eigen woning

03-04-2019

Een eigen woning is een gebouw of een gedeelte van een gebouw dat de belastingplichtige, of personen die tot zijn huishouden behoren, anders dan ...

>> Lees meer
Inspectie SZW controleert op aanwezigheid RI&E

03-04-2019

De Arbowet bepaalt dat de werkgever moet zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van zijn werknemers en verplicht de werkgever om een beleid te ...

>> Lees meer
Vrijgesteld inkomen heeft geen invloed op algemene heffingskorting

27-03-2019

De algemene heffingskorting vermindert het bedrag aan te betalen inkomstenbelasting. Iedere belastingplichtige heeft recht op de algemene ...

>> Lees meer
Gedeeltelijke aftrek voorbelasting woning door plaatsing zonnepanelen op dak

27-03-2019

Een ondernemer voor de omzetbelasting liet een woning bouwen waarop zonnepanelen werden geplaatst. Ook voor de exploitatie van de zonnepanelen was ...

>> Lees meer
Beoordeling arbeidsverhouding bestuurder met management-bv

27-03-2019

Werknemer is de natuurlijke persoon die werkt in een privaatrechtelijke dienstbetrekking. Werknemers zijn verzekerd voor ziekte, werkloosheid en ...

>> Lees meer
Auto van de zaak als arbeidsvoorwaarde

27-03-2019

Volgens het Burgerlijk Wetboek mag een werkgever met een beroep op een tussen partijen geldend schriftelijk beding een arbeidsvoorwaarde van een ...

>> Lees meer
Afwaardering vordering buitenlandse dga

20-03-2019

Bij de emigratie van iemand, die een aanmerkelijk belang heeft in een bv, wordt een conserverende aanslag inkomstenbelasting opgelegd. Deze aanslag ...

>> Lees meer
Vergoeding voor lagere bedrijfswaarde

20-03-2019

Tot het ondernemingsvermogen behorende zaken kunnen op grond van goed koopmansgebruik bij een blijvende waardedaling worden afgewaardeerd van de ...

>> Lees meer
Transitievergoeding verschuldigd ondanks financiële problemen werkgever

20-03-2019

In het Burgerlijk Wetboek staat dat een tussen partijen geldende regel niet van toepassing is als dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ...

>> Lees meer
Conceptbesluit overgangsrecht Brexit zonder overeenkomst

13-03-2019

De staatssecretaris van Financiën heeft een conceptbesluit met overgangsrecht gepubliceerd voor het geval het Verenigd Koninkrijk de Europese ...

>> Lees meer
Misbruik verhoogde schenkingsvrijstelling

13-03-2019

Sinds 2017 is de verhoogde schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning niet langer beperkt tot schenkingen van ouders aan hun kinderen. ...

>> Lees meer
Geen tariefdifferentiatie overdrachtsbelasting

13-03-2019

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de fiscale behandeling van verhuurde woningen. Een van de vragen is of de staatssecretaris bereid is ...

>> Lees meer
Reisdagen naar werk in buitenland tellen mee voor aftrek elders belast

06-03-2019

Een inwoner van Nederland, die werkzaam is in het buitenland, heeft mogelijk recht op aftrek ter voorkoming van dubbele belasting wanneer zijn inkomen ...

>> Lees meer
Wetsvoorstel bovenmatig lenen

06-03-2019

Bij de indiening van het Belastingplan 2019 is een wetsvoorstel aangekondigd dat aanmerkelijkbelanghouders (meestal dga’s) moet ontmoedigen om ...

>> Lees meer
Tot 1.000 km is een auto nieuw

06-03-2019

Bij de eerste registratie van een auto in Nederland moet bpm worden betaald. Dat geldt ook bij de invoer van een auto, ongeacht of deze nieuw of ...

>> Lees meer