Financieel

nieuws

Zoek in onze nieuws artikelen
Waardestijging aandelen door overlijden lijfrentegerechtigde

20-02-2019

De Successiewet merkt in bepaalde gevallen de waardestijging van aandelen in een vennootschap als gevolg van overlijden aan als een erfrechtelijke ...

>> Lees meer
Forensenbelasting

20-02-2019

Gemeenten mogen forensenbelasting heffen van natuurlijke personen die, terwijl zij elders hun hoofdverblijf hebben, in de gemeente op meer dan 90 ...

>> Lees meer
Wetsvoorstel recht op onbereikbaarheid werknemers

20-02-2019

Er is een voorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs ter consultatie gepubliceerd. ...

>> Lees meer
Bijdrage zorgverzekeringswet en lijfrentepremieaftrek

20-02-2019

Bij het staken van de onderneming wordt de door de ondernemer gevormde oudedagsreserve tot de stakingswinst gerekend. De ondernemer kan directe ...

>> Lees meer
Verdeling koopsom onderneming

20-02-2019

Bij de verkoop van een onderneming of van ondernemingsvermogen wordt de onderverdeling, die in de koopovereenkomst van de totale koopsom wordt gemaakt ...

>> Lees meer
Concurrentiebeding en arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

20-02-2019

In een procedure in kort geding vroeg een ex-werknemer schorsing van het met zijn vorige werkgever overeengekomen relatie- en concurrentiebeding. De ...

>> Lees meer
Oplopende schuld dga

13-02-2019

Als een bv aan haar aandeelhouder een lening verstrekt waarvan aannemelijk is dat deze niet kan of zal worden afgelost, wordt de lening aangemerkt als ...

>> Lees meer
80-jarige niet te oud voor ondernemerschap

13-02-2019

De civielrechtelijke vorm van een overeenkomst is doorgaans bepalend voor de fiscale behandeling. Onder omstandigheden kan worden afgeweken van de ...

>> Lees meer
Discriminatie sollicitante

13-02-2019

De Algemene wet gelijke behandeling verbiedt ongelijke behandeling op basis van onder meer ras en afkomst, geslacht en zwangerschap. Bescherming op ...

>> Lees meer
Box 3-heffing op basis werkelijk rendement nog ver weg

13-02-2019

Een van de plannen die in het regeerakkoord van het huidige kabinet zijn opgenomen is belastingheffing in box 3 op basis van het werkelijk behaalde ...

>> Lees meer
Einddatum tijdelijk arbeidscontract niet goed gecommuniceerd

07-02-2019

De ketenbepaling houdt in dat aan een werknemer niet meer dan drie elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mogen worden aangeboden. ...

>> Lees meer
Laag tarief btw digitale boeken mogelijk per 1 januari 2020

07-02-2019

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de btw-behandeling van digitale boeken, kranten en tijdschriften. Daarvoor geldt momenteel het hoge ...

>> Lees meer
Vrije ruimte werkkostenregeling naar 1,7%

07-02-2019

Werkgevers mogen tot 1,2% van de loonsom van alle medewerkers samen onbelast vergoedingen geven aan hun personeel. Dit is de vrije ruimte. Naast de ...

>> Lees meer
Overgangsrecht Brexit aangekondigd

07-02-2019

Op 29 maart 2019 stapt het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de EU. Gezien de verwerping van het met de EU gesloten akkoord door het Britse Lagerhuis moet ...

>> Lees meer
Geen toepassing meerdere verdeelsleutels bij bepaling aftrek voorbelasting

31-01-2019

De omzetbelasting, die drukt op goederen en diensten die zowel voor belaste prestaties als voor andere prestaties worden gebruikt, komt slechts ...

>> Lees meer
Maatregelen knelpunten loondoorbetaling bij ziekte

31-01-2019

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om het loon van een arbeidsongeschikte werknemer gedurende twee jaar door te betalen. In het regeerakkoord zijn ...

>> Lees meer
Wetsvoorstel aanpassing Pensioenwet

31-01-2019

De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft aan in welke mate er bezittingen staan tegenover de verplichtingen van het fonds. De dekkingsgraad ...

>> Lees meer
Landelijke Landbouwnormen 2018

31-01-2019

De Belastingdienst heeft de Landelijke Landbouwnormen 2018 vastgesteld. Dit document bevat normbedragen voor 2018 voor diverse kostenposten, ...

>> Lees meer
Door opschortende voorwaarde geen omzetting arbeidsovereenkomst

31-01-2019

Een werkgever deed aan een werkneemster het aanbod van een vast dienstverband na afloop van het lopende tijdelijke dienstverband. Het aanbod was ...

>> Lees meer
Kamervragen aangifte omzetbelasting

24-01-2019

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de aangifte omzetbelasting en de daarmee samenhangende termijnen en verplichtingen ...

>> Lees meer
Geen vermindering nageheven parkeerbelasting

24-01-2019

In de Gemeentewet is bepaald dat een naheffingsaanslag parkeerbelasting kan worden berekend over een parkeerduur van een uur, tenzij aannemelijk is ...

>> Lees meer
Opzegging arbeidsovereenkomst door werkgever

24-01-2019

Voor opzegging van een arbeidsovereenkomst door de werkgever is vereist dat er een redelijke grond is voor de opzegging en dat herplaatsing van de ...

>> Lees meer
Niet twee keer afschrijven op goodwill

24-01-2019

Goodwill, die een ondernemer heeft gekocht, wordt geactiveerd op de balans van de onderneming en vervolgens afgeschreven ten laste van de winst. Is de ...

>> Lees meer
Schenking kort voor overlijden

24-01-2019

Een schenking, die wordt gedaan binnen 180 dagen voor het overlijden van de schenker, wordt aangemerkt als een erfrechtelijke verkrijging. De ...

>> Lees meer
Hogere bijtelling auto van voor 2017 geen discriminatie

17-01-2019

Per 1 januari 2017 is de standaardbijtelling voor privégebruik van een auto van de zaak verlaagd van 25 naar 22% van de cataloguswaarde van de auto. ...

>> Lees meer
Herinvesteringsreserve benut voor herstel fundering pand

17-01-2019

De belastingheffing die een ondernemer behaalt bij de verkoop van een bedrijfsmiddel kan worden uitgesteld door de vorming van een ...

>> Lees meer
Bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren

17-01-2019

In het regeerakkoord heeft het kabinet de komst van een bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren aangekondigd. Dat fonds dient om de overname van het ...

>> Lees meer
Uitdeling van winst bij verkoop pand aan dga

17-01-2019

Een vermogensverschuiving van een bv naar de houder van een aanmerkelijk belang in de bv vormt een regulier voordeel uit aanmerkelijk belang als de bv ...

>> Lees meer
Besteding geleend geld aan eigen woning

10-01-2019

Een lening die is aangegaan voor de aanschaf, het onderhoud of de verbetering van een eigen woning wordt aangemerkt als een eigenwoningschuld. De ...

>> Lees meer
Te late inkeer

10-01-2019

Vrijwillige inkeer is een strafverminderende omstandigheid. Er is sprake van een vrijwillige inkeer wanneer een belastingplichtige voordat hij weet of ...

>> Lees meer
Ontbrekende verliesherzieningsbeschikking

10-01-2019

Een negatief inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting kan worden verrekend met positieve inkomens van eerdere of latere jaren. Een negatief inkomen ...

>> Lees meer
Winst bij verkoop grond belast

10-01-2019

Box 1 van de inkomstenbelasting omvat naast de winst uit onderneming en het loon uit dienstbetrekking het resultaat uit een of meer werkzaamheden. ...

>> Lees meer
Nieuw beleidsbesluit vouchers

04-01-2019

In verband met de gewijzigde regelgeving rond vouchers in de omzetbelasting heeft de staatssecretaris nieuwe beleidsregels voor vouchers gepubliceerd ...

>> Lees meer
Zwarte lijst laagbelastende landen

04-01-2019

Nederland heeft een lijst van laagbelastende landen samengesteld, die wordt gebruikt bij nieuwe maatregelen tegen belastingontwijking. De lijst bevat ...

>> Lees meer
Wijzigingen loonbelasting

04-01-2019

In de loonbelasting zijn per 1 januari 2019 enkele zaken gewijzigd. Privégebruik autoWerknemers met een auto van de zaak, die zij ook privé mogen ...

>> Lees meer
Tarieven en heffingskortingen 2019

04-01-2019

De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting zijn in 2019 als volgt. Inkomen op jaarbasis tarief tot ...

>> Lees meer
Aftrekposten ondernemers 2019

04-01-2019

OudedagsreserveDe toevoeging aan de oudedagsreserve voor een ondernemer bedraagt in 2019 9,44% van de winst, maar maximaal € 8.999. De toevoeging ...

>> Lees meer
Investeringsaftrek 2019

04-01-2019

De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om investeringen door ondernemers in bedrijfsmiddelen te bevorderen. Er zijn drie vormen van ...

>> Lees meer
Wijzigingen inkomstenbelasting 2019 voor particulieren

04-01-2019

Eigen woningHet eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.080.000 bedraagt in 2019 0,65% van de waarde. Voor het deel ...

>> Lees meer
Bedragen kindregelingen 2019

04-01-2019

KinderbijslagMet ingang van 1 januari 2019 gelden de volgende bedragen per kind per kwartaal. Leeftijd kind Bedrag 0 t/m 5 jaar € ...

>> Lees meer
Belastingplan 2019 aangenomen

20-12-2018

De Eerste Kamer heeft het volledige pakket Belastingplan 2019 aangenomen. Het Belastingplan 2019 omvat naast het eigenlijke Belastingplan de volgende ...

>> Lees meer
Evaluatie middelingsregeling

20-12-2018

Het ministerie van Financiën heeft een evaluatie van de middelingsregeling in de inkomstenbelasting uit laten voeren. Het kabinet zal de uitkomsten ...

>> Lees meer
Nieuwe btw-identificatienummers voor eenmanszaken

20-12-2018

Het huidige btw-identificatienummer van eenmanszaken omvat het burgerservicenummer (BSN) van de ondernemer. Dat gaat veranderen. Alle eenmanszaken in ...

>> Lees meer
Voortgang vervanging Wet DBA

13-12-2018

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de wetgeving ter vervanging van de Wet ...

>> Lees meer
Verkoopkosten deelneming

13-12-2018

De deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting moet voorkomen dat winsten van een dochtermaatschappij ook bij de moedermaatschappij worden ...

>> Lees meer
Plan invoeren vliegbelasting

13-12-2018

Het kabinet wil per 1 januari 2021 een belasting op vliegtickets invoeren. Bij voorkeur zou er een Europese belasting op luchtvaart moeten komen. ...

>> Lees meer
Belastingdeel heffingskortingen

13-12-2018

De heffingskortingen voor de loon- en inkomstenbelasting bestaan uit een belasting- en een premiedeel. Iedereen, die onder de loonbelasting valt, ...

>> Lees meer
Werkgever voldoet niet aan herplaatsingsvereiste

13-12-2018

Een arbeidsovereenkomst kan worden ontbonden als er een redelijke grond voor is, op voorwaarde dat herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke ...

>> Lees meer
Navordering wegens kwade trouw

07-12-2018

Navordering van belasting is mogelijk wanneer de Belastingdienst beschikt over een nieuw feit of ter zake van een feit ten aanzien waarvan de ...

>> Lees meer
Verkrijging aandelen onroerendgoed-bv

05-12-2018

Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald. Aandelen in een rechtspersoon, waarvan de ...

>> Lees meer