Financieel

nieuws

Zoek in onze nieuws artikelen
Zonder nieuw feit geen navordering

17-04-2019

Voor het opleggen van een navorderingaanslag heeft de inspecteur een nieuw feit nodig. Dat is een feit dat hem bij het opleggen van de oorspronkelijke ...

>> Lees meer
Beëindiging slapende dienstverbanden

17-04-2019

De kantonrechter Limburg heeft prejudiciële vragen voorgelegd aan de Hoge Raad over de beëindiging van slapende dienstverbanden. Wanneer een ...

>> Lees meer
Premiedeel heffingskorting naar tijdsgelang

17-04-2019

De algemene heffingskorting bevat een inkomstenbelasting- en een premiecomponent. De verschuldigde premie voor de volksverzekeringen wordt verminderd ...

>> Lees meer
Naheffing motorrijtuigenbelasting buitenlands kenteken

10-04-2019

De houder van een motorrijtuig moet motorrijtuigenbelasting betalen. Het begrip motorrijtuig omvat personenauto’s, bestelauto’s, ...

>> Lees meer
Jaaraangifte btw voor kleine ondernemers

10-04-2019

In het halfjaarlijkse overzicht van de status van fiscale moties en toezeggingen heeft de staatssecretaris aangegeven dat de mogelijkheid van het doen ...

>> Lees meer
Ritten naar golfclub deels privé

04-04-2019

De dga van een bv had de beschikking over een auto van de bv. In het jaar 2011 had de dga een “verklaring geen privégebruik auto”. Volgens de ...

>> Lees meer
Twee appartementen vormen niet samen een eigen woning

03-04-2019

Een eigen woning is een gebouw of een gedeelte van een gebouw dat de belastingplichtige, of personen die tot zijn huishouden behoren, anders dan ...

>> Lees meer
Inspectie SZW controleert op aanwezigheid RI&E

03-04-2019

De Arbowet bepaalt dat de werkgever moet zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van zijn werknemers en verplicht de werkgever om een beleid te ...

>> Lees meer
Vrijgesteld inkomen heeft geen invloed op algemene heffingskorting

27-03-2019

De algemene heffingskorting vermindert het bedrag aan te betalen inkomstenbelasting. Iedere belastingplichtige heeft recht op de algemene ...

>> Lees meer
Gedeeltelijke aftrek voorbelasting woning door plaatsing zonnepanelen op dak

27-03-2019

Een ondernemer voor de omzetbelasting liet een woning bouwen waarop zonnepanelen werden geplaatst. Ook voor de exploitatie van de zonnepanelen was ...

>> Lees meer
Beoordeling arbeidsverhouding bestuurder met management-bv

27-03-2019

Werknemer is de natuurlijke persoon die werkt in een privaatrechtelijke dienstbetrekking. Werknemers zijn verzekerd voor ziekte, werkloosheid en ...

>> Lees meer
Auto van de zaak als arbeidsvoorwaarde

27-03-2019

Volgens het Burgerlijk Wetboek mag een werkgever met een beroep op een tussen partijen geldend schriftelijk beding een arbeidsvoorwaarde van een ...

>> Lees meer
Afwaardering vordering buitenlandse dga

20-03-2019

Bij de emigratie van iemand, die een aanmerkelijk belang heeft in een bv, wordt een conserverende aanslag inkomstenbelasting opgelegd. Deze aanslag ...

>> Lees meer
Vergoeding voor lagere bedrijfswaarde

20-03-2019

Tot het ondernemingsvermogen behorende zaken kunnen op grond van goed koopmansgebruik bij een blijvende waardedaling worden afgewaardeerd van de ...

>> Lees meer
Transitievergoeding verschuldigd ondanks financiële problemen werkgever

20-03-2019

In het Burgerlijk Wetboek staat dat een tussen partijen geldende regel niet van toepassing is als dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ...

>> Lees meer
Conceptbesluit overgangsrecht Brexit zonder overeenkomst

13-03-2019

De staatssecretaris van Financiën heeft een conceptbesluit met overgangsrecht gepubliceerd voor het geval het Verenigd Koninkrijk de Europese ...

>> Lees meer
Misbruik verhoogde schenkingsvrijstelling

13-03-2019

Sinds 2017 is de verhoogde schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning niet langer beperkt tot schenkingen van ouders aan hun kinderen. ...

>> Lees meer
Geen tariefdifferentiatie overdrachtsbelasting

13-03-2019

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de fiscale behandeling van verhuurde woningen. Een van de vragen is of de staatssecretaris bereid is ...

>> Lees meer
Reisdagen naar werk in buitenland tellen mee voor aftrek elders belast

06-03-2019

Een inwoner van Nederland, die werkzaam is in het buitenland, heeft mogelijk recht op aftrek ter voorkoming van dubbele belasting wanneer zijn inkomen ...

>> Lees meer
Wetsvoorstel bovenmatig lenen

06-03-2019

Bij de indiening van het Belastingplan 2019 is een wetsvoorstel aangekondigd dat aanmerkelijkbelanghouders (meestal dga’s) moet ontmoedigen om ...

>> Lees meer
Tot 1.000 km is een auto nieuw

06-03-2019

Bij de eerste registratie van een auto in Nederland moet bpm worden betaald. Dat geldt ook bij de invoer van een auto, ongeacht of deze nieuw of ...

>> Lees meer
Transitievergoeding bij einde dienstverband

28-02-2019

Bij de beëindiging van een dienstbetrekking, die twee jaar of langer heeft geduurd, op initiatief van de werkgever heeft de werknemer recht op een ...

>> Lees meer
Vangnetregeling sociale zaken voor no-dealbrexit

28-02-2019

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over een vangnetregeling op het terrein van de sociale ...

>> Lees meer
Probleem uitvoering kindgebonden budget

28-02-2019

De Wet op het kindgebonden budget bepaalt dat als een ouder aanspraak heeft op kindgebonden budget en al in aanmerking komt voor een andere toeslag, ...

>> Lees meer
Forensenbelasting

20-02-2019

Gemeenten mogen forensenbelasting heffen van natuurlijke personen die, terwijl zij elders hun hoofdverblijf hebben, in de gemeente op meer dan 90 ...

>> Lees meer
Wetsvoorstel recht op onbereikbaarheid werknemers

20-02-2019

Er is een voorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs ter consultatie gepubliceerd. ...

>> Lees meer
Bijdrage zorgverzekeringswet en lijfrentepremieaftrek

20-02-2019

Bij het staken van de onderneming wordt de door de ondernemer gevormde oudedagsreserve tot de stakingswinst gerekend. De ondernemer kan directe ...

>> Lees meer
Verdeling koopsom onderneming

20-02-2019

Bij de verkoop van een onderneming of van ondernemingsvermogen wordt de onderverdeling, die in de koopovereenkomst van de totale koopsom wordt gemaakt ...

>> Lees meer
Concurrentiebeding en arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

20-02-2019

In een procedure in kort geding vroeg een ex-werknemer schorsing van het met zijn vorige werkgever overeengekomen relatie- en concurrentiebeding. De ...

>> Lees meer
Waardestijging aandelen door overlijden lijfrentegerechtigde

20-02-2019

De Successiewet merkt in bepaalde gevallen de waardestijging van aandelen in een vennootschap als gevolg van overlijden aan als een erfrechtelijke ...

>> Lees meer
Oplopende schuld dga

13-02-2019

Als een bv aan haar aandeelhouder een lening verstrekt waarvan aannemelijk is dat deze niet kan of zal worden afgelost, wordt de lening aangemerkt als ...

>> Lees meer
80-jarige niet te oud voor ondernemerschap

13-02-2019

De civielrechtelijke vorm van een overeenkomst is doorgaans bepalend voor de fiscale behandeling. Onder omstandigheden kan worden afgeweken van de ...

>> Lees meer
Discriminatie sollicitante

13-02-2019

De Algemene wet gelijke behandeling verbiedt ongelijke behandeling op basis van onder meer ras en afkomst, geslacht en zwangerschap. Bescherming op ...

>> Lees meer
Box 3-heffing op basis werkelijk rendement nog ver weg

13-02-2019

Een van de plannen die in het regeerakkoord van het huidige kabinet zijn opgenomen is belastingheffing in box 3 op basis van het werkelijk behaalde ...

>> Lees meer
Einddatum tijdelijk arbeidscontract niet goed gecommuniceerd

07-02-2019

De ketenbepaling houdt in dat aan een werknemer niet meer dan drie elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mogen worden aangeboden. ...

>> Lees meer
Laag tarief btw digitale boeken mogelijk per 1 januari 2020

07-02-2019

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de btw-behandeling van digitale boeken, kranten en tijdschriften. Daarvoor geldt momenteel het hoge ...

>> Lees meer
Vrije ruimte werkkostenregeling naar 1,7%

07-02-2019

Werkgevers mogen tot 1,2% van de loonsom van alle medewerkers samen onbelast vergoedingen geven aan hun personeel. Dit is de vrije ruimte. Naast de ...

>> Lees meer
Overgangsrecht Brexit aangekondigd

07-02-2019

Op 29 maart 2019 stapt het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de EU. Gezien de verwerping van het met de EU gesloten akkoord door het Britse Lagerhuis moet ...

>> Lees meer
Geen toepassing meerdere verdeelsleutels bij bepaling aftrek voorbelasting

31-01-2019

De omzetbelasting, die drukt op goederen en diensten die zowel voor belaste prestaties als voor andere prestaties worden gebruikt, komt slechts ...

>> Lees meer
Maatregelen knelpunten loondoorbetaling bij ziekte

31-01-2019

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om het loon van een arbeidsongeschikte werknemer gedurende twee jaar door te betalen. In het regeerakkoord zijn ...

>> Lees meer
Wetsvoorstel aanpassing Pensioenwet

31-01-2019

De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft aan in welke mate er bezittingen staan tegenover de verplichtingen van het fonds. De dekkingsgraad ...

>> Lees meer
Landelijke Landbouwnormen 2018

31-01-2019

De Belastingdienst heeft de Landelijke Landbouwnormen 2018 vastgesteld. Dit document bevat normbedragen voor 2018 voor diverse kostenposten, ...

>> Lees meer
Door opschortende voorwaarde geen omzetting arbeidsovereenkomst

31-01-2019

Een werkgever deed aan een werkneemster het aanbod van een vast dienstverband na afloop van het lopende tijdelijke dienstverband. Het aanbod was ...

>> Lees meer
Kamervragen aangifte omzetbelasting

24-01-2019

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de aangifte omzetbelasting en de daarmee samenhangende termijnen en verplichtingen ...

>> Lees meer
Geen vermindering nageheven parkeerbelasting

24-01-2019

In de Gemeentewet is bepaald dat een naheffingsaanslag parkeerbelasting kan worden berekend over een parkeerduur van een uur, tenzij aannemelijk is ...

>> Lees meer
Opzegging arbeidsovereenkomst door werkgever

24-01-2019

Voor opzegging van een arbeidsovereenkomst door de werkgever is vereist dat er een redelijke grond is voor de opzegging en dat herplaatsing van de ...

>> Lees meer
Niet twee keer afschrijven op goodwill

24-01-2019

Goodwill, die een ondernemer heeft gekocht, wordt geactiveerd op de balans van de onderneming en vervolgens afgeschreven ten laste van de winst. Is de ...

>> Lees meer
Schenking kort voor overlijden

24-01-2019

Een schenking, die wordt gedaan binnen 180 dagen voor het overlijden van de schenker, wordt aangemerkt als een erfrechtelijke verkrijging. De ...

>> Lees meer
Hogere bijtelling auto van voor 2017 geen discriminatie

17-01-2019

Per 1 januari 2017 is de standaardbijtelling voor privégebruik van een auto van de zaak verlaagd van 25 naar 22% van de cataloguswaarde van de auto. ...

>> Lees meer
Herinvesteringsreserve benut voor herstel fundering pand

17-01-2019

De belastingheffing die een ondernemer behaalt bij de verkoop van een bedrijfsmiddel kan worden uitgesteld door de vorming van een ...

>> Lees meer