Financieel

nieuws

Zoek in onze nieuws artikelen
Naheffing parkeerbelasting

09-08-2018

In een procedure over een naheffingsaanslag parkeerbelasting is weer eens duidelijk geworden dat geld niet altijd een rol speelt en dat principes geld ...

>> Lees meer
Geen werk, geen loon

09-08-2018

De voor de betaling van loon geldende hoofdregel luidt: geen arbeid, geen loon. Er zijn uitzonderingen op de hoofdregel. Een van deze uitzonderingen ...

>> Lees meer
Aanvragen subsidie praktijkleren

09-08-2018

De subsidieregeling praktijkleren is bedoeld om werkgevers te stimuleren om praktijk- en werkleerplaatsen aan te bieden. De subsidie is een ...

>> Lees meer
Ongeoorloofde afwezigheid reden voor ontslag

02-08-2018

In beginsel kan een werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer niet rechtsgeldig opzeggen zonder diens schriftelijke instemming. Uitzondering ...

>> Lees meer
Subsidie duurzame energie zorginstellingen

02-08-2018

Zorginstellingen kunnen subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen en voor het opwekken van duurzame energie. De subsidie bedraagt maximaal ...

>> Lees meer
Afschrijvingsbeperking bedrijfsgebouw

02-08-2018

Bij de bepaling van de winst uit onderneming moet rekening gehouden worden met een beperking van de mogelijkheid om af te schrijven op de waarde van ...

>> Lees meer
Geen aftrek voorbelasting business seats

27-07-2018

Ondernemers hebben in beginsel recht op aftrek van de omzetbelasting die andere ondernemers voor leveringen en diensten in rekening hebben gebracht. ...

>> Lees meer
Toepassing verleggingsregeling

26-07-2018

Volgens de Wet op de omzetbelasting is de ondernemer die een levering of dienst verricht in beginsel degene van wie de belasting wordt geheven. In een ...

>> Lees meer
Bezwaarschriften 2017 box 3 aangemerkt als massaal bezwaar

26-07-2018

Wanneer de Belastingdienst geconfronteerd wordt met een groot aantal bezwaren die betrekking hebben op dezelfde rechtsvraag kan de procedure voor ...

>> Lees meer
Compensatieregeling transitievergoeding langdurige arbeidsongeschiktheid

26-07-2018

De wet, die regelt dat het UWV bij beëindiging van een dienstbetrekking met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer aan de werkgever een ...

>> Lees meer
Omkering en verzwaring bewijslast vervallen niet door overlijden

26-07-2018

Wanneer een belastingplichtige niet op tijd of onvolledig aangifte inkomstenbelasting heeft gedaan, kan dat leiden tot omkering en verzwaring van de ...

>> Lees meer
Na inbreng onderneming in bv is er geen keuzevermogen

19-07-2018

Om te voorkomen dat door een onjuiste vaststelling van het eindvermogen van een onderneming over het voorafgaande jaar een deel van de bedrijfswinst ...

>> Lees meer
Alternatieven btw-identificatienummer

19-07-2018

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van het burgerservicenummer (BSN) in het btw-identificatienummer. Volgens ...

>> Lees meer
Problemen met loonkostenvoordeel na stage

19-07-2018

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen over problemen met het niet toekennen van het loonkostenvoordeel na een stage ...

>> Lees meer
Tweede Kamer neemt compensatieregeling transitievergoeding aan

19-07-2018

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel dat werkgevers vanaf 2020 compenseert voor de transitievergoeding bij ontslag van langdurig zieke werknemers ...

>> Lees meer
Geen aftrek voorbelasting als niet is geleverd

19-07-2018

Ondernemers moeten omzetbelasting berekenen over de vergoeding die zij aan hun afnemers in rekening brengen voor de levering van goederen of het ...

>> Lees meer
Nationaal sportakkoord

19-07-2018

De minister van Sport heeft een akkoord gesloten met de sport, gemeenten en maatschappelijke organisaties en bedrijven. Dit nationale sportakkoord ...

>> Lees meer
Opbrengst verhuur tuinhuis niet belast

12-07-2018

Voor de heffing van de inkomstenbelasting worden de voordelen uit eigen woning gesteld op een forfaitair bedrag. Wordt de eigen woning tijdelijk aan ...

>> Lees meer
Nieuwe of gebruikte auto voor de bpm?

12-07-2018

Over de vraag wanneer sprake is van een nieuwe of gebruikte auto voor de bpm heeft de Hoge Raad al meerdere arresten gewezen. Zo staat de ...

>> Lees meer
Jeugd-LIV

12-07-2018

Werkgevers hebben over 2018 recht op het jeugd-LIV voor elke werknemer, die voldoet aan de volgende drie voorwaarden: de werknemer is verzekerd ...

>> Lees meer
Vliegbelasting

12-07-2018

De belastingheffing zal in de toekomst verschuiven van inkomensgerelateerd naar verbruiksgerelateerd. Met name milieuonvriendelijke producten zullen ...

>> Lees meer
Nieuwe wetgeving positie zelfstandigen zonder personeel

05-07-2018

De fiscale en arbeidsrechtelijke postie van een zelfstandige zonder personeel (zzp'er) blijft de overheid bezighouden. De doelstelling van de wetgever ...

>> Lees meer
Grensoverschrijdende constructies

05-07-2018

In een poging om een betere afstemming te krijgen in de internationale belastingheffing en belastingontwijking tegen te gaan wordt een eerste ...

>> Lees meer
Evaluatie EIA

05-07-2018

Subsidieregelingen met een wettelijke grondslag worden iedere vijf jaar geëvalueerd. Dat geldt ook voor de energie-investeringsaftrek (EIA). De ...

>> Lees meer
Uitbreiding geboorteverlof partner

05-07-2018

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het wetsvoorstel Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) naar de Tweede Kamer gestuurd. Op ...

>> Lees meer
Verhuur ligplaatsen

28-06-2018

Het recht om gebruik te maken van sportaccommodaties valt onder het lage btw-tarief. Het gebruik van de sportaccommodatie moet verband houden met de ...

>> Lees meer
Twee appartementen samen één eigen woning?

28-06-2018

Een eigen woning is een gebouw of een gedeelte van een gebouw dat de belastingplichtige, of personen die tot zijn huishouden behoren, anders dan ...

>> Lees meer
Diverse uitkeringsbedragen per 1 juli 2018

28-06-2018

De uitkeringsbedragen van diverse sociale verzekeringen zijn gekoppeld aan het minimumloon. In verband met de verhoging van het minimumloon per 1 juli ...

>> Lees meer
Compensatieregeling omzetting lening in gift

28-06-2018

De staatssecretaris van Financiën heeft aangekondigd dat er een compensatieregeling komt voor een bepaalde groep ondernemers. Het gaat om ondernemers ...

>> Lees meer
Recht op doorbetaalde vakantie na einde loondoorbetalingsverplichting

28-06-2018

In het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat een werknemer gedurende zijn vakantie recht houdt op loon. Dat geldt ook voor werknemers, die langdurig en ...

>> Lees meer
Minimum(jeugd)lonen per 1 juli 2018

21-06-2018

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2018 vastgesteld. Het bedrag per maand ...

>> Lees meer
Geen versoepeling aflossingsverplichting

21-06-2018

De rente die wordt betaald voor de financiering van een eigen woning is aftrekbaar op voorwaarde dat de schuld in maximaal 30 jaar wordt afgelost. De ...

>> Lees meer
Bedragen kinderopvangtoeslag 2019

21-06-2018

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een ontwerpbesluit gepubliceerd met geïndexeerde bedragen voor de kinderopvangtoeslag ...

>> Lees meer
Geen giftenaftrek zonder schriftelijk bewijs

21-06-2018

Giften aan het algemeen nut beogende instellingen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als zij een inkomensafhankelijke drempel overschrijden. ...

>> Lees meer
WBSO in 2017

21-06-2018

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft vorig jaar aan ruim 21.000 Nederlandse bedrijven, waarvan 97% uit het mkb, € 1.455 miljoen ...

>> Lees meer
Fiscale aspecten cryptovaluta

21-06-2018

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Eerste Kamer een uiteenzetting gegeven over de fiscale aspecten van cryptovaluta, zoals de ...

>> Lees meer
Maatregelen tegen stapeling van zorgkosten

14-06-2018

Het kabinet neemt maatregelen om stapeling van zorgkosten tegen te gaan. Veel mensen die een eigen bijdrage betalen voor maatschappelijke ...

>> Lees meer
Bezwaarschriften belastingheffing in box 3

14-06-2018

De staatssecretaris van Financiën laat weten dat er wordt gewerkt aan een aanwijzing massaal bezwaar voor bezwaarschriften tegen de aanslag ...

>> Lees meer
Wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid ingediend

14-06-2018

Een in Nederland gevestigde vennootschap, die ten minste 95% van de aandelen houdt in een andere in Nederland gevestigde vennootschap, kan op verzoek ...

>> Lees meer
Strafverzwaring door latere wetswijziging niet toegestaan

14-06-2018

Op grond van de oude inkeerregeling werd geen vergrijpboete opgelegd aan een belastingplichtige die alsnog een juiste en volledige aangifte deed ...

>> Lees meer
Tweede Kamer wil minder verschil in belastingdruk een- en tweeverdieners

14-06-2018

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin het kabinet wordt opgeroepen om met mogelijkheden te komen om de verschillen in belastingdruk tussen ...

>> Lees meer
Belastingdienst niet klaar voor AVG

07-06-2018

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. De AVG geldt voor bedrijven, instellingen en ook voor de ...

>> Lees meer
Bevriezing eigen risico zorgverzekering tot en met 2021

07-06-2018

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel tot wijziging van de Zorgverzekeringswet in behandeling. De strekking van het wetsvoorstel is dat het ...

>> Lees meer
Scholingsuitgaven

07-06-2018

Scholingsuitgaven zijn onder voorwaarden aftrekbaar, voor zover het totaal van de uitgaven hoger is dan een drempel van € 500. Scholingsuitgaven zijn ...

>> Lees meer
Bekendmaking uitspraak op bezwaar moet per post

07-06-2018

Op 1 november 2015 is de Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst in werking getreden. Sindsdien geldt in afwijking van de Algemene wet ...

>> Lees meer
Beperking toepassing non-concurrentiebeding

31-05-2018

Een detacheringsbureau in de financiële sector had in de arbeidscontracten met haar werknemers een non-concurrentiebeding opgenomen. Op grond van dat ...

>> Lees meer
De bedrijfsbbq en de WKR: hoe zit dat?

31-05-2018

De zomer nadert en daarmee staat de vakantieperiode weer voor de deur. Ter afsluiting van de voorjaarsperiode organiseren werkgevers bij wijze van ...

>> Lees meer
Compensatieregeling vrouwelijke zelfstandigen

30-05-2018

Een bepaalde groep zelfstandigen heeft alsnog recht op financiële compensatie voor hun zwangerschaps- en bevallingsverlof. Deze regeling geldt voor ...

>> Lees meer
Berekening buitenlandbijdrage Zvw

24-05-2018

EG-verordeningen inzake de sociale zekerheid bepalen dat in beginsel slechts één wetgeving van toepassing is. Volgens deze verordeningen heeft een in ...

>> Lees meer
Verzuimboete

24-05-2018

Om een verzuimboete op te leggen is voldoende dat sprake is van een verzuim. Schuld of verwijtbaarheid van de zijde van de persoon aan wie de boete ...

>> Lees meer