Financieel

nieuws

Zoek in onze nieuws artikelen
Kamerverhuurvrijstelling en inschrijvingseis

26-11-2020

De kamerverhuurvrijstelling in de inkomstenbelasting houdt in, dat de opbrengst van de verhuur van een kamer in de eigen woning niet belast is als de ...

>> Lees meer
Wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen aangenomen door Tweede Kamer

26-11-2020

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen aangenomen. In dit wetsvoorstel worden drie maatregelen uit het ...

>> Lees meer
Extra subsidie beroepsbegeleidende leerweg

26-11-2020

De subsidie praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. De ...

>> Lees meer
Loket aanvraag TVL vierde kwartaal geopend

26-11-2020

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft laten weten dat het vanaf 25 november mogelijk is om de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) ...

>> Lees meer
Eigenwoningforfait 2021 en tabelcorrectiefactor bekendgemaakt

26-11-2020

In de zogenaamde appreciatiebrief betreffende de ingediende amendementen en moties op het pakket Belastingplan 2021 heeft de staatssecretaris van ...

>> Lees meer
Premiepercentages en premieloon 2021 vastgesteld

19-11-2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages voor de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Algemene nabestaandenwet (Anw), ...

>> Lees meer
Pakket Belastingplan 2021 aangenomen door Tweede Kamer

19-11-2020

De Tweede Kamer heeft de wetsvoorstellen, die gezamenlijk het pakket Belastingplan 2021 vormen, aangenomen. Ook het wetsvoorstel Wet beperking ...

>> Lees meer
Zesde voortgangsbrief "Werken als zelfstandige"

19-11-2020

Het onderscheid tussen werken als zelfstandige en als werknemer is van belang voor de inhoudingsplicht voor de loonheffingen en de verzekeringsplicht ...

>> Lees meer
Goedkeurend besluit 30%-regeling

19-11-2020

Vooruitlopend op de Eindejaarsregeling 2020 heeft de staatssecretaris een besluit met een goedkeuring voor de uitvoering van de 30%-regeling ...

>> Lees meer
Wetsvoorstel implementatie richtlijn betaald ouderschapsverlof

19-11-2020

De richtlijn (EU) 2019/1158 is bedoeld om het evenwicht tussen werk en privéleven en de gelijke behandeling van vrouwen en mannen te ...

>> Lees meer
Benut de mogelijkheden van de werkkostenregeling

12-11-2020

Uitgangspunt van de werkkostenregeling is dat alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers loon vormen, ook als het gaat om kosten die 100% ...

>> Lees meer
Bijtelling privégebruik auto

12-11-2020

Voor het privégebruik van een auto van de zaak moet een bijtelling bij het loon van de werknemer worden gedaan. De standaardbijtelling bedraagt ...

>> Lees meer
Bijtelling privégebruik fiets

12-11-2020

Wanneer een werknemer een fiets ter beschikking heeft gekregen van zijn werkgever, dan moet voor het privégebruik van de fiets een bijtelling ...

>> Lees meer
Fiscale eenheid vennootschapsbelasting

12-11-2020

De vennootschapsbelasting kent twee tarieven. Het lage tarief is van toepassing over de eerste tariefschijf. Het hoge tarief is verschuldigd over de ...

>> Lees meer
Investeringsaftrek

12-11-2020

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) bedraagt voor investeringen boven € 2.400 tot een bedrag van € 58.238 28% van het ...

>> Lees meer
Voorkom belastingrente

12-11-2020

Belastingrente wordt in beginsel berekend wanneer de aanslag inkomsten- of vennootschapsbelasting op of na 1 juli van het volgende jaar wordt ...

>> Lees meer
Het salaris van de dga

12-11-2020

De dga en zijn partner zijn wettelijk verplicht om voor hun werk voor de bv ten minste het hoogste van de volgende bedragen aan salaris te ...

>> Lees meer
Dividend voor de dga

12-11-2020

Het tarief voor dividenduitkeringen aan dga’s bedraagt in 2020 26,25% en in 2021 26,9%. De tariefstijging hangt samen met de verlaging van de tarieven ...

>> Lees meer
Afdracht privégebruik

12-11-2020

Bij de aangifte over het laatste kwartaal van 2020 moet u btw afdragen over het privégebruik van zaken die tot de onderneming behoren. Voor het ...

>> Lees meer
Doe tijdig suppletieaangifte

12-11-2020

Ondernemers, die hun btw-aangifte over 2020 willen corrigeren of die een balanspost btw willen aangeven, kunnen berekening van belastingrente ...

>> Lees meer
Herziening aftrek voorbelasting

12-11-2020

De btw op bedrijfsmiddelen komt in aftrek naar gelang van de mate waarin u de bedrijfsmiddelen voor btw-belaste prestaties gebruikt. Heeft u de btw op ...

>> Lees meer
Vermogen overhevelen naar de (klein)kinderen

12-11-2020

Bij uw overlijden gaat uw vermogen naar uw erfgenamen. De erfgenamen moeten over hun aandeel in de nalatenschap erfbelasting betalen. Heeft u geen ...

>> Lees meer
Beperk belastingheffing in box 3

12-11-2020

Schulden komen in mindering op het vermogen in box 3. Dat geldt echter niet voor belastingschulden. Alleen erfbelastingschulden kunnen als schuld in ...

>> Lees meer
Giften

12-11-2020

Voor de aftrek van giften aan het algemeen nut beogende instellingen en aan steunstichtingen SBBI geldt een drempel van 1% van het verzamelinkomen van ...

>> Lees meer
Betaal hypotheekrente vooruit

12-11-2020

Als u verwacht in 2021 een veel lager inkomen in box 1 te hebben dan in 2020, kan het aantrekkelijk zijn om de hypotheekrente van het eerste halfjaar ...

>> Lees meer
Vraag middeling aan

12-11-2020

Mensen met een sterk wisselend inkomen in box 1 kunnen met een beroep op de middelingsregeling een vermindering van belasting verkrijgen. De inkomens ...

>> Lees meer
Wet homologatie onderhands akkoord

12-11-2020

De Wet homologatie onderhands akkoord treedt op 1 januari 2021 in werking. De wet maakt mogelijk dat een dreigend faillissement van een onderneming ...

>> Lees meer
Belastingrente gaat niet alsnog omlaag per 1 oktober 2020

12-11-2020

Invorderingsrente wordt in rekening gebracht als de betaaltermijn van een belastingaanslag is verstreken. Belastingrente is bedoeld als prikkel om ...

>> Lees meer
Derde nota van wijziging Verzamelwet SZW 2021

12-11-2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een derde nota van wijziging op het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2021 naar de Tweede Kamer ...

>> Lees meer
Uitstel aanvraag vaststelling NOW-2

05-11-2020

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat de openstelling van het vaststellingsloket voor de ...

>> Lees meer
Versoepeld uitstelbeleid belastingschulden verlengd tot 1 januari 2021

05-11-2020

De staatssecretarissen van FinanciËn hebben in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat het versoepelde uitstelbeleid van de Belastingdienst is ...

>> Lees meer
Verlenging afspraken grensarbeiders

29-10-2020

De afspraken die Duitsland en Nederland hebben gemaakt over de behandeling van grensarbeiders ten tijde van de coronacrisis zijn verlengd tot en met ...

>> Lees meer
Tijdelijke Coronawet aangenomen

29-10-2020

De Eerste Kamer heeft de tijdelijke Coronawet aangenomen. Deze wet vervangt de bestaande noodverordeningen en moet de coronamaatregelen een ...

>> Lees meer
Extra maatregelen coronacrisis

29-10-2020

Het kabinet heeft een uitbreiding van het pakket aan maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis aangekondigd. Het gaat om de volgende ...

>> Lees meer
Uitzendregeling eigen woning

29-10-2020

Vermogensbestanddelen van een particulier vallen in beginsel in box 3 van de inkomstenbelasting. Er geldt een uitzondering voor de eigen woning. Deze ...

>> Lees meer
Nota naar aanleiding verslag wijziging box 3

29-10-2020

De staatssecretaris van FinanciËn heeft de nota naar aanleiding van het verslag betreffende het wetsvoorstel wijziging box 3 naar de Tweede Kamer ...

>> Lees meer
Bedragen minimumloon per 1 januari 2021

22-10-2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag per 1 januari 2021 vastgesteld. ...

>> Lees meer
Geen compensatie voor box-3-belasting in de jaren 2013-2016

22-10-2020

In een brief aan de Tweede Kamer zegt de staatssecretaris van FinanciËn dat de belastingheffing in box 3 in de jaren 2013 tot en met 2016 niet in ...

>> Lees meer
Wijziging NOW-1 in verband met vaststelling accountantsprotocol en derdenverklaring

22-10-2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-1) ...

>> Lees meer
Nota naar aanleiding van het verslag BIK

22-10-2020

Via een nota van wijziging is de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) aan het Belastingplan 2021 toegevoegd. In een aanvullende nota naar ...

>> Lees meer
Bedragen NHG 2021 bekend

15-10-2020

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de bedragen voor de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) voor het jaar 2021 ...

>> Lees meer
Aanpassingen in vennootschapsbelasting

15-10-2020

Dit voorjaar heeft de Adviescommissie belastingheffing van multinationals een rapport uitgebracht. Naar aanleiding daarvan komt het kabinet met ...

>> Lees meer
Nieuwe groepsregeling vennootschapsbelasting

15-10-2020

Uitgangspunt in de vennootschapsbelasting is dat iedere belastingplichtige zelfstandig in de heffing wordt betrokken. Er geldt een uitzondering voor ...

>> Lees meer
Uitwerking NOW-3

08-10-2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer een nadere uitwerking gegeven van de derde fase van de ...

>> Lees meer
Aanpassing verliesverrekening vennootschapsbelasting

08-10-2020

De staatssecretaris van FinanciËn heeft de eerste nota van wijziging op het wetsvoorstel Belastingplan 2021 ingediend. De nota bevat een beperking van ...

>> Lees meer
Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

08-10-2020

Via de tweede nota van wijziging wordt de eerder aangekondigde Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) opgenomen in het Belastingplan 2021. De ...

>> Lees meer
Wijziging Besluit belasting- en invorderingsrente

08-10-2020

De staatssecretaris van FinanciËn heeft het Besluit belasting- en invorderingsrente gewijzigd. Ten tijde van de totstandkoming van dit besluit was het ...

>> Lees meer
Verlenging Tozo en uitstel invoering vermogenstoets

08-10-2020

Het besluit, waarin de verlenging van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) met negen maanden tot 1 juli 2021 is ...

>> Lees meer
Verlenging termijn betalingsregeling belastingschulden

08-10-2020

Tot 1 oktober 2020 konden ondernemers voor betalingsproblemen door de coronacrisis drie maanden bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor ...

>> Lees meer
WBSO in 2021

01-10-2020

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft de tarieven voor de WBSO voor 2021 bekend gemaakt. WBSO staat voor Wet Bevordering Speur- ...

>> Lees meer