Financieel

nieuws

Zoek in onze nieuws artikelen
Nieuw btw-nummer voor eenmanszaken

14-10-2019

Met ingang van 1 januari 2020 geldt voor ondernemers met een eenmanszaak een nieuw btw-identificatienummer. In dit nummer is het burgerservicenummer ...

>> Lees meer
Geen 30%-regeling voor al in Nederland wonende buitenlander

10-10-2019

Onder voorwaarden kunnen vergoedingen voor de extra kosten van tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst tot maximaal 30% van de som van het ...

>> Lees meer
Door arts voorgeschreven zelf gekweekte cannabis

10-10-2019

Om uitgaven voor farmaceutische hulpmiddelen als specifieke zorgkosten in aftrek te kunnen brengen moeten de farmaceutische hulpmiddelen door een arts ...

>> Lees meer
Conceptwetsvoorstel tegen discriminatie op arbeidsmarkt

10-10-2019

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een conceptwetsvoorstel ter consultatie gepubliceerd. Het wetsvoorstel is bedoeld om ...

>> Lees meer
Wetsvoorstel implementatie richtlijn elektronische handel ter consultatie

10-10-2019

Het ministerie van Financiën heeft een wetsvoorstel ter consultatie gepubliceerd. Het conceptwetsvoorstel betreft de heffing en inning van ...

>> Lees meer
Geen vrijstelling in box 3 voor letselschadevergoedingen

03-10-2019

De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer meegedeeld dat het kabinet niet van plan is om letselschadevergoedingen vrij te stellen ...

>> Lees meer
Opleidingskosten in mindering op transitievergoeding

03-10-2019

Het kabinet wil dat werkgevers de opleidingskosten van medewerkers voor een andere functie binnen hetzelfde bedrijf in mindering kunnen brengen op de ...

>> Lees meer
Geen proceskostenvergoeding voor advocaat die werkgever bijstaat

26-09-2019

Voor professionele rechtsbijstand in een belastingprocedure kan om een proceskostenvergoeding worden gevraagd. Om recht te hebben op een vergoeding ...

>> Lees meer
Kamervragen nieuwe KOR

26-09-2019

Per 1 januari 2020 verandert de kleineondernemersregeling (KOR) in de omzetbelasting. De nieuwe KOR kent een omzetgrens van € 20.000. Ondernemers ...

>> Lees meer
Recht op herziening aftrek voorbelasting voor bouw gymnastieklokalen

26-09-2019

In een procedure bij de Hoge Raad speelde de vraag of de omzetbelasting, die drukte op de aankoop van een investeringsgoed dat de ondernemer zowel ...

>> Lees meer
Belastingplan 2020 op hoofdlijnen

19-09-2019

Het pakket Belastingplan 2020 bestaat uit zes wetsvoorstellen. Het betreft: het wetsvoorstel Belastingplan 2020; het wetsvoorstel Overige fiscale ...

>> Lees meer
Maatregelen vennootschapsbelasting

19-09-2019

Tarieven Het hoge tarief van de vennootschapsbelasting voor winsten boven een bedrag van € 200.000 wordt in 2020 niet verlaagd en blijft 25%. ...

>> Lees meer
Maatregelen inkomstenbelasting

19-09-2019

Tarieven De al geplande invoering van het tweeschijvenstelsel wordt versneld doorgevoerd, namelijk per 1 januari 2020 in plaats van per 1 januari ...

>> Lees meer
Maatregelen loonbelasting

19-09-2019

Aanpassingen werkkostenregeling De werkkostenregeling (WKR) regelt de behandeling in de loonbelasting van vergoedingen en verstrekkingen die een ...

>> Lees meer
Maatregelen omzetbelasting

19-09-2019

Laag tarief Voor de levering of het uitlenen van fysieke boeken, dag- en weekbladen en andere periodieke uitgaven geldt het verlaagde btw-tarief. Met ...

>> Lees meer
Bronbelasting op royalty en dividend

19-09-2019

Om te voorkomen dat Nederland nog langer wordt gebruikt voor belastingontwijking stelt het kabinet de invoering per 2021 voor van een conditionele ...

>> Lees meer
Wijzigingen belastingen van rechtsverkeer

19-09-2019

Overdrachtsbelasting Het tarief van de overdrachtsbelasting voor niet-woningen gaat omhoog van 6 naar 7%. Niet-woningen zijn bijvoorbeeld ...

>> Lees meer
Wijzigingen formeel belastingrecht

19-09-2019

Keuzeregeling elektronisch berichtenverkeer Er wordt een keuzeregeling ingevoerd waardoor de burger kan kiezen of hij berichten van de ...

>> Lees meer
Maatregelen verhuurderheffing

19-09-2019

Er komt een structurele vermindering van de verhuurderheffing voor nieuwbouw in zogenaamde schaarstegebieden. De vermindering geldt voor de nieuwbouw ...

>> Lees meer
Aanpassing box 3

12-09-2019

De staatssecretaris van Financiën heeft een brief met een voorstel voor aanpassing van box 3 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het voorstel houdt in ...

>> Lees meer
Sloopintentie koper leidt niet tot ontstaan bouwterrein

12-09-2019

De levering van een bestaande onroerende zaak is vrijgesteld van omzetbelasting. De vrijstelling geldt niet voor de levering van een nieuw gebouwde ...

>> Lees meer
Parkeerbelasting te laat betaald

12-09-2019

Parkeerbelasting moet worden betaald bij de aanvang van het parkeren. Wel moet de parkeerder enige tijd worden gegund om de parkeerbelasting te ...

>> Lees meer
Kabinetsreactie rapport commissie herijking ouderschap

05-09-2019

De staatscommissie herijking ouderschap heeft de regering geadviseerd onder bepaalde voorwaarden juridisch meerouderschap en meeroudergezag mogelijk ...

>> Lees meer
Daling verkoop auto's, bpm-opbrengst licht omhoog

05-09-2019

Ondanks de daling van de verkoop van personenauto’s in de eerste helft van 2019 met ongeveer 10% ten opzichte van vorig jaar, is de ...

>> Lees meer
Openstelling Borgstellingsregeling Vermogensversterkende Kredieten

05-09-2019

Om startende jonge boeren of tuinders te ondersteunen bij het opzetten van een duurzaam en toekomstbestendig bedrijf wordt het via de ...

>> Lees meer
Onvoldoende re-integratie-inspanningen

05-09-2019

Werkgevers zijn verplicht om het loon van een arbeidsongeschikte werknemer door te betalen. De loondoorbetalingsverplichting duurt in beginsel ...

>> Lees meer
Subsidieregeling energiebesparing eigen huis weer opengesteld

29-08-2019

De minister van Binnenlandse Zaken heeft de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) opnieuw opengesteld voor eigenaar-bewoners. De SEEH ...

>> Lees meer
Belastingdienst corrigeert onzakelijke rente eigen woning

29-08-2019

Een belastingplichtige financierde zijn woning met een lening van zijn ouders. De lening had een looptijd van 30 jaar. De rente bedroeg 9% per jaar ...

>> Lees meer
Fictieve dienstbetrekking

29-08-2019

Werknemer voor de loonbelasting is de natuurlijke persoon, die tot een inhoudingsplichtige in privaatrechtelijke dienstbetrekking staat. Er is sprake ...

>> Lees meer
Verkoop ondernemingsvermogen na stilleggen activiteiten

22-08-2019

Verkoop van een investeringsgoed, dat voor de omzetbelasting als ondernemingsvermogen is aangemerkt, moet voor de omzetbelasting worden behandeld als ...

>> Lees meer
Opbrengst kortstondige gedeeltelijke verhuur eigen woning niet belast

22-08-2019

De Wet IB 2001 kent een regeling voor de eigen woning. In afwijking van andere vermogensbestanddelen valt de eigen woning niet in box 3 maar in box 1. ...

>> Lees meer
Parkeerbelasting verschuldigd bij stilstaan om te bellen

15-08-2019

De Gemeentewet staat toe dat gemeenten parkeerbelasting heffen. Het begrip parkeren houdt in het gedurende een aaneengesloten periode laten staan van ...

>> Lees meer
Auto met transportschade is nieuw voor bpm

15-08-2019

Bij de registratie in Nederland van een personenauto of motorfiets moet belasting van personenauto’s en motorfietsen (bpm) worden betaald. Dat ...

>> Lees meer
Billijke vergoeding na ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid?

15-08-2019

Bij de Hoge Raad is een procedure aanhangig van een werkneemster, die is ontslagen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. De AG bij de Hoge Raad ...

>> Lees meer
Aanpassing BPM per 1 juli 2020

08-08-2019

De BPM, de belasting van personenauto’s en motorfietsen, wordt geheven aan de hand van de CO2-uitstoot van het betreffende voertuig. Sinds 1 ...

>> Lees meer
Bedragen kinderopvangtoeslag 2020

08-08-2019

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een ontwerpbesluit gepubliceerd met geïndexeerde bedragen voor de ...

>> Lees meer
Beperking duur alimentatie

08-08-2019

De Eerste Kamer heeft onlangs een wetsvoorstel aangenomen dat de duur van de partneralimentatie beperkt tot de helft van de duur van het huwelijk. Er ...

>> Lees meer
Staatssecretaris verruimt youngtimerregeling niet

01-08-2019

Leden van de Tweede Kamer hebben de staatssecretaris van Financiën gevraagd om de zogenaamde youngtimerregeling toe te passen op elektrische ...

>> Lees meer
Aanmelding nieuwe KOR

01-08-2019

De omzetbelasting kent een bijzondere regeling voor kleine ondernemers, de KOR. De huidige regeling geldt alleen voor natuurlijke personen, die na ...

>> Lees meer
Gebruikelijkheidscriterium werkkostenregeling

01-08-2019

De werkkostenregeling kent als uitgangspunt dat alle vergoedingen en verstrekkingen tot het loon behoren. De verstrekking van een voordeel dat kan ...

>> Lees meer
Hoge Raad verandert van standpunt over ontvankelijkheid te laat bezwaar tegen boete

01-08-2019

Een te laat ingediend bezwaarschrift is in beginsel wegens termijnoverschrijding niet ontvankelijk, tenzij de indiener niet in verzuim is geweest. De ...

>> Lees meer
Aftrek voorbelasting verhuurde verdieping woning

25-07-2019

De Belastingdienst corrigeerde de eerder verleende teruggaven omzetbelasting door het opleggen van een naheffingsaanslag. De correctie had betrekking ...

>> Lees meer
Geen verplichte ontbinding slapend dienstverband

25-07-2019

Over de vraag of een werkgever verplicht is een slapend dienstverband op te zeggen zijn diverse procedures gevoerd. Bij een slapend dienstverband ...

>> Lees meer
Kartelverbod zzp‘ers

25-07-2019

Het is verboden voor ondernemingen om onderling prijsafspraken te maken. Het maken van prijsafspraken staat haaks op het streven naar betere ...

>> Lees meer
Box 3-heffing

25-07-2019

Op 26 juni 2015 heeft de staatssecretaris van Financiën besloten om de bezwaarschriften tegen aanslagen inkomstenbelasting waarbij sprake is van ...

>> Lees meer
Commissie belastingheffing multinationals

18-07-2019

De staatssecretaris van Financiën heeft een commissie ingesteld die moet adviseren over maatregelen voor een eerlijke belastingheffing over ...

>> Lees meer
Schorsing werknemer geen onregelmatige opzegging

18-07-2019

Een werkgever schorste een werkneemster, die werkzaam was op basis van een jaarcontract. Het salaris en de verdere emolumenten werden gewoon ...

>> Lees meer
Wetsvoorstel implementatie ATAD2

18-07-2019

De staatssecretaris van Financiën heeft het wetsvoorstel ATAD2 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel dient ter implementatie van de ...

>> Lees meer
Transitievergoeding onder Wet arbeidsmarkt in balans

11-07-2019

De Wet arbeidsmarkt in balans bevat onder meer een aanpassing van de regeling van de transitievergoeding. De wet is op 19 juni 2019 in het Staatsblad ...

>> Lees meer
Diplomatieke vrijstelling geldt ook voor parkeerbelasting

11-07-2019

Het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer kent een vrijstelling van alle belastingen en rechten, zowel persoonlijke als zakelijke. De ...

>> Lees meer