Financieel

nieuws

Zoek in onze nieuws artikelen
Compensatieregeling zwangerschapsverlof zelfstandigen

15-03-2018

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vragen over de compensatieregeling voor zwangere zzp’ers beantwoord. De vorige minister heeft ...

>> Lees meer
Paardensportaccommodatie geen onderdeel eigen woning

15-03-2018

De Wet IB 2001 merkt als een eigen woning aan een gebouw met aanhorigheden, voor zover dat aan de belastingplichtige of zijn huishouden als ...

>> Lees meer
Naheffingsaanslagen parkeerbelasting vernietigd

15-03-2018

Betaald parkeren wordt vaak geregeld door het instellen van een gemeentelijke parkeerbelasting. Bij het niet betalen van parkeerbelasting of bij ...

>> Lees meer
Het noodzakelijkheidscriterium in de werkkostenregeling

09-03-2018

Werkgevers kunnen werknemers vergoedingen geven voor kosten die zij maken in het kader van hun dienstbetrekking. In plaats van een vergoeding kan de ...

>> Lees meer
Arbeids- of stageovereenkomst?

08-03-2018

Het verschil tussen een arbeidsovereenkomst en een stageovereenkomst is niet heel groot. De elementen die een arbeidsovereenkomst kenmerken zijn vaak ...

>> Lees meer
Wetsvoorstel btw-behandeling vouchers aangenomen

08-03-2018

Het wetsvoorstel betreffende de btw-behandeling van vouchers is door de Eerste Kamer als hamerstuk afgedaan. Een hamerstuk is een wetsvoorstel ...

>> Lees meer
Onzakelijke lening

08-03-2018

Een lening tussen gelieerde partijen kan als onzakelijk worden aangemerkt wanneer deze onder zodanige voorwaarden is verstrekt dat een ...

>> Lees meer
Belastingdienst mocht gekochte informatie niet als bewijs gebruiken

01-03-2018

Hof Den Bosch heeft onlangs geoordeeld dat de Belastingdienst van een anonieme tipgever gekochte informatie over buitenlandse bankrekeningen van ...

>> Lees meer
Controleer de WOZ-waarde van uw woning

01-03-2018

Ieder voorjaar ontvangt u van de gemeente de WOZ-beschikking voor uw eigen woning. De WOZ-beschikking 2018 kent als waardepeildatum 1 januari 2017. ...

>> Lees meer
Eerder aangekondigde spoedreparatie fiscale eenheid gaat door

01-03-2018

Op 25 oktober 2017 heeft de advocaat-generaal (A-G) van het Hof van Justitie EU geconcludeerd dat de Nederlandse regeling van de fiscale eenheid voor ...

>> Lees meer
Zonder notaris trouwen in algehele gemeenschap van goederen

01-03-2018

Tot 1 januari 2018 was het uitgangspunt van het huwelijksgoederenregime de algehele gemeenschap van goederen. Wie daarvan wilde afwijken moest naar de ...

>> Lees meer
Kamervragen slapende dienstverbanden

22-02-2018

Werkgevers kunnen de betaling van een transitievergoeding aan arbeidsongeschikte werknemers voorkomen door na de periode van verplichte ...

>> Lees meer
Rulings procedureel niet altijd in orde

22-02-2018

De Belastingdienst heeft onderzoek gedaan naar de gevolgde procedure bij de afgifte van ruim 4.000 rulings met een internationaal karakter. Niet in ...

>> Lees meer
Conceptwetsvoorstel aanvulling partnerverlof

22-02-2018

In het Regeerakkoord is afgesproken om het verlof voor partners bij de geboorte van het kind uit te breiden van twee doorbetaalde dagen naar een week, ...

>> Lees meer
Kamerbrief verzwaring toegang arbeidsongeschiktheidsuitkering

22-02-2018

De minister van Sociale Zaken heeft gereageerd op berichten in de media over verzwaring van de toegangseis voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. ...

>> Lees meer
Wetsvoorstel uitbreiding bevoegdheden ondernemingsraad

22-02-2018

De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen dat de Wet op de ondernemingsraden wijzigt. Door de wijziging wordt de bevoegdheid van de ...

>> Lees meer
Geen verrekening neveninkomsten bij loondoorbetaling

15-02-2018

Een werknemer heeft gedurende een tijdvak van 104 weken recht op doorbetaling van loon bij arbeidsongeschiktheid. De loondoorbetaling bedraagt ...

>> Lees meer
Dubbele belastingheffing pensioen grensarbeiders uit België

15-02-2018

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over dubbele belastingheffing over pensioenen van grensarbeiders uit België. Het ...

>> Lees meer
Overgangsregeling bijtelling privégebruik auto

15-02-2018

Sinds 1 januari 2017 bedraagt de bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak ten minste 22% van de cataloguswaarde van de auto indien de ...

>> Lees meer
Handhaving Wet DBA opgeschort tot 1 januari 2020

09-02-2018

Zoals bekend staat de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) op de nominatie om vervangen te worden. De Wet DBA was bedoeld om ...

>> Lees meer
Goedkeuring toepassing eigenwoningregeling

08-02-2018

De staatssecretaris van Financiën heeft in een besluit een goedkeurende regeling gepubliceerd voor de toepassing van de eigenwoningregeling. De ...

>> Lees meer
Vertraging oplevering nieuwe automatiseringssytemen erf- en schenkbelasting

08-02-2018

Een aangifte schenkbelasting moet worden gedaan binnen twee maanden na afloop van het jaar waarin de schenking is gedaan. Van schenkingen, die in 2017 ...

>> Lees meer
Nieuw modelkoopcontract woningen

08-02-2018

De minister van Binnenlandse Zaken heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over een nieuwe versie van het modelkoopcontract voor woningen. Het nieuwe ...

>> Lees meer
Vorming voorziening

01-02-2018

In het zogenoemde baksteenarrest heeft de Hoge Raad geformuleerd aan welke eisen moet zijn voldaan om als ondernemer een voorziening te kunnen vormen ...

>> Lees meer
Premieheffing tijdens onbetaald verlof

01-02-2018

In antwoord op een prejudiciële vraag van de Hoge Raad over de premieheffing heeft het Hof van Justitie EU geoordeeld dat een inwoner van een lidstaat ...

>> Lees meer
Geen laag tarief voor parkeren

01-02-2018

In een arrest uit 2006 heeft de Hoge Raad het bieden van parkeergelegenheid bij een attractiepark aangemerkt als een op zichzelf staande dienst. In ...

>> Lees meer
Verplicht privévermogen

01-02-2018

Binnen de grenzen van de redelijkheid heeft een ondernemer de keuze om vermogensbestanddelen als zakelijk of als privé aan te merken. ...

>> Lees meer
Kamervragen heffingskortingen buitenlanders

25-01-2018

Met ingang van 1 januari 2019 ontvangen buitenlandse belastingplichtigen niet langer via de loonbelasting het belastingdeel van de heffingskortingen. ...

>> Lees meer
Belemmeringsverbod Waadi

25-01-2018

De Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) bevat een belemmeringsverbod. De uitlener van personeel mag op grond van dat verbod niet ...

>> Lees meer
Verbouw kantoorpand tot woning

25-01-2018

Bij de verkrijging van een onroerende zaak moet in beginsel overdrachtsbelasting worden betaald. Het normale tarief van de overdrachtsbelasting is 6%. ...

>> Lees meer
Planningsbrief ministerie van Financiën

25-01-2018

De minister van Financiën heeft de jaarplanning voor 2018 van zijn ministerie naar de Tweede Kamer gestuurd. De jaarplanning omvat een overzicht van ...

>> Lees meer
Pensioenverrekening bij scheiding leidt tot belastingheffing

25-01-2018

Pensioenrechten waarop de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (WVPS) van toepassing is en daarmee verband houdende rechten op ...

>> Lees meer
Vergoeding deelname medicijnonderzoek

25-01-2018

Voor de deelname als proefpersoon aan medicijnonderzoek worden vergoedingen betaald. Voor zover deze vergoedingen niet zien op directe kosten zoals ...

>> Lees meer
Aanpassing arbeidsvoorwaarden via reglement

18-01-2018

In een arbeidsovereenkomst was een bepaling opgenomen waarin werd verwezen naar het arbeidsvoorwaardenreglement van de werkgever. In het ...

>> Lees meer
Verrekening van verliezen

18-01-2018

Verliezen in de vennootschapsbelasting kunnen verrekend worden met winsten van eerdere of latere jaren. De verrekening van verliezen is niet onbeperkt ...

>> Lees meer
KIA en investeringen binnen en buiten maatschapsverband

18-01-2018

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een regeling die is bedoeld om investeringen van relatief geringe omvang in bedrijfsmiddelen van een ...

>> Lees meer
Vaststellingsovereenkomst ter vermijding ontslag op staande voet

17-01-2018

Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod van de ene partij dat wordt aanvaard door de andere partij. Voor een geldig aanbod en een geldige ...

>> Lees meer
Asbestsanering monumentenpand

11-01-2018

Anders dan de onderhoudskosten van een normale woning zijn de onderhoudskosten van een monumentenpand aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De ...

>> Lees meer
Overtreding geheimhoudingsbeding

11-01-2018

De arbeidsovereenkomst van een werknemer bevatte een geheimhoudingsbeding, een non-concurrentie- en een relatiebeding. Het was de werknemer verboden ...

>> Lees meer
Tarieven en heffingskortingen inkomstenbelasting 2018

04-01-2018

Tarieven box 1 Inkomen van tot Jonger dan AOW-leeftijd AOW-gerechtigd € 0 € 20.142 36,55% 18,65% € 20.142 € 33.994 ...

>> Lees meer
Wijzigingen inkomstenbelasting

04-01-2018

Eigen woningHet eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.060.000 bedraagt in 2018 0,70% van de waarde. Voor het deel ...

>> Lees meer
Investeringsaftrek 2018

04-01-2018

De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om investeringen door ondernemers in bedrijfsmiddelen te bevorderen. Er zijn drie vormen van ...

>> Lees meer
Oudedagsreserve en ondernemersaftrek

04-01-2018

OudedagsreserveDe toevoeging aan de oudedagsreserve voor een ondernemer bedraagt in 2018 9,44% van de winst, maar maximaal € 8.775. De toevoeging ...

>> Lees meer
Loonkostenvoordelen en lage-inkomensvoordeel 2018

04-01-2018

Loonkostenvoordelen (LKV)LKV is een nieuwe regeling ter vervanging van de premiekortingen. LKV zijn een tegemoetkoming voor werkgevers die een of meer ...

>> Lees meer
Bedragen kindregelingen 2018

04-01-2018

KinderbijslagMet ingang van 1 januari 2018 gelden de volgende bedragen per kind per kwartaal: Leeftijd kind Bedrag 0 t/m 5 jaar € ...

>> Lees meer
Wijzigingen loonbelasting 2018

04-01-2018

WerkkostenregelingDe vrije ruimte voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers bedraagt ongewijzigd 1,2% van de fiscale loonsom. Voor ...

>> Lees meer
Onderzoek naar IKEA-rulings

21-12-2017

De Europese Commissie stelt een onderzoek in naar de belastingafspraken (rulings) die Nederland heeft gemaakt met IKEA. De aanleiding voor dit ...

>> Lees meer
Belastingplan 2018 aangenomen

21-12-2017

De Eerste Kamer heeft het Belastingplan 2018 aangenomen. Behalve de PVV hebben alle partijen voor het wetsvoorstel gestemd. De Eerste Kamer heeft ook ...

>> Lees meer
Diverse uitkeringsbedragen 2018

21-12-2017

De uitkeringsbedragen van diverse sociale verzekeringen zijn gekoppeld aan het minimumloon. In verband met de verhoging van het minimumloon per 1 ...

>> Lees meer
Kamerbrief ontwikkelingen arbeidsmarkt

21-12-2017

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Belangrijkste ...

>> Lees meer