Financieel

nieuws

Zoek in onze nieuws artikelen
Uitleg relatiebeding

05-12-2019

De vrije arbeidskeuze is een belangrijk recht van de werknemer. Bedingen, die de werknemer beperken in zijn keuze voor een andere werkgever, zoals een ...

>> Lees meer
Verbouwing kantoorpand tot appartementen

05-12-2019

Bij de levering van een onroerende zaak moet overdrachtsbelasting worden betaald. Het tarief van de overdrachtsbelasting is afhankelijk van de ...

>> Lees meer
Memorie van antwoord overige fiscale maatregelen 2020

05-12-2019

De staatssecretaris van Financiën heeft de memories van antwoord inzake de tot het pakket Belastingplan 2020 behorende wetsvoorstellen naar de ...

>> Lees meer
Premiepercentages Zvw 2020 bekend

28-11-2019

De minister voor Medische Zorg heeft de premiepercentages en het maximum bijdrage-inkomen voor de Zorgverzekeringswet voor het jaar 2020 vastgesteld. ...

>> Lees meer
Verzoek gedeeltelijke transitievergoeding te laat ingediend

28-11-2019

In de zogenaamde Kolombeschikking heeft de Hoge Raad geoordeeld dat onder omstandigheden een werknemer bij een gedeeltelijk ontslag recht heeft op een ...

>> Lees meer
Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021

28-11-2019

Bij de Tweede Kamer is het voorstel voor de Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 (Wps 2021) in behandeling. De Wps 2021 is de opvolger van de Wet ...

>> Lees meer
Vermogensplafond zorgtoeslag 2020 bekend

21-11-2019

Het recht op zorgtoeslag is niet alleen inkomens- maar ook vermogensafhankelijk. Verzekerden met een vermogen dat hoger is dan het heffingvrije ...

>> Lees meer
Premiepercentages en maximum premieloon 2020

21-11-2019

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft premiepercentages en het maximum premieloon voor het jaar 2020 ...

>> Lees meer
Eigenwoningforfait 0,6% in 2020

21-11-2019

De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de indexering van het eigenwoningforfait per 1 januari 2020. De ...

>> Lees meer
Tweede Kamer heeft Belastingplan 2020 aangenomen

21-11-2019

De Tweede kamer heeft de wetsvoorstellen, die samen het pakket Belastingplan 2020 vormen, aangenomen. Ook het wetsvoorstel implementatie tweede ...

>> Lees meer
Oude schuld volgt huis niet naar box 3

21-11-2019

De schulden die zijn aangegaan voor de aankoop, de verbetering of het onderhoud van een eigen woning vormen tezamen de eigenwoningschuld. De ...

>> Lees meer
Transitievergoeding

14-11-2019

Met invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) per 1 januari 2020 ontstaat het recht op een transitievergoeding bij ontslag niet pas als het ...

>> Lees meer
Gebruik eHerkenning

14-11-2019

Particulieren maken gebruik van DigiD voor gegevensuitwisseling met de belastingdienst, zoals de aangifte inkomstenbelasting. Ondernemers loggen tot ...

>> Lees meer
Verbreking fiscale eenheid op verzoek

14-11-2019

Wilt u per 1 januari 2020 een of meer vennootschappen uit een bestaande fiscale eenheid halen? Zorg er dan voor dat het verzoek tot ontvoeging ...

>> Lees meer
Voorkom verliesverdamping

14-11-2019

Ondernemingsverliezen in de inkomstenbelasting, die niet zijn verrekend met winsten van voorgaande jaren, kunnen worden verrekend met winsten van de ...

>> Lees meer
Investeringsaftrek

14-11-2019

Ondernemers hebben recht op investeringsaftrek voor investeringen in bedrijfsmiddelen. De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) bedraagt voor ...

>> Lees meer
Bijtelling auto van de zaak

14-11-2019

Voor het privégebruik van een auto van de zaak moet een bijtelling bij het loon van de werknemer worden gedaan. De standaardbijtelling bedraagt ...

>> Lees meer
Bijtelling privégebruik fiets

14-11-2019

Wanneer een werknemer een fiets ter beschikking heeft gekregen van zijn werkgever, dan moet voor het privégebruik van de fiets een bijtelling ...

>> Lees meer
Benut de mogelijkheden van de werkkostenregeling

14-11-2019

Uitgangspunt van de werkkostenregeling is dat alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers loon vormen, ook als het gaat om kosten die 100% ...

>> Lees meer
Doe tijdig suppletieaangifte

14-11-2019

Ondernemers, die hun btw-aangifte over 2019 willen corrigeren of die een balanspost btw willen aangeven, kunnen berekening van belastingrente ...

>> Lees meer
Afdracht privégebruik

14-11-2019

Bij de aangifte over het laatste kwartaal van 2019 moet u btw afdragen over privégebruik van zaken die tot de onderneming behoren. Voor het ...

>> Lees meer
Herziening aftrek voorbelasting

14-11-2019

De btw op bedrijfsmiddelen komt in aftrek naar gelang van de mate waarin u de bedrijfsmiddelen voor btw-belaste prestaties gebruikt. Heeft u de btw op ...

>> Lees meer
Dividend

14-11-2019

Het tarief voor dividenduitkeringen aan dga's bedraagt in 2019 25%. In 2020 gaat dit tarief omhoog naar 26,25% en in 2021 naar 26,9%. De ...

>> Lees meer
Afkoop pensioen in eigen beheer?

14-11-2019

Tot eind 2019 heeft u de mogelijkheid om een in eigen beheer opgebouwde pensioenvoorziening fiscaal vriendelijk af te kopen. Dat gebeurt door eerst de ...

>> Lees meer
Beperk de belastingheffing in box 3

14-11-2019

Schulden komen in mindering op het vermogen in box 3. Dat geldt echter niet voor belastingschulden. Alleen erfbelastingschulden kunnen als schuld in ...

>> Lees meer
Vermogen overhevelen naar uw (klein)kinderen?

14-11-2019

Bij uw overlijden gaat uw vermogen naar uw erfgenamen. De erfgenamen moeten over hun aandeel in de nalatenschap erfbelasting betalen. Heeft u geen ...

>> Lees meer
Heeft u een pensioentekort?

14-11-2019

Als u een pensioentekort heeft, zijn de premies die u betaalt voor een lijfrenteverzekering en/of banksparen aftrekbaar. De aftrekbare premie of inleg ...

>> Lees meer
Controleer uw hypotheek(rente)

14-11-2019

Gezien de lage rente die u krijgt op uw spaartegoed kan het aantrekkelijk zijn om (extra) af te lossen op uw hypotheekschulden. Hoewel de ...

>> Lees meer
Belastinguitstel door herinvesteringsreserve

14-11-2019

Verkoopt u een bedrijfsmiddel voor een hogere prijs dan het bedrag waarvoor het in de boeken staat, dan moet u over het verschil belasting betalen. ...

>> Lees meer
Btw dubieuze debiteuren

14-11-2019

Teruggaaf van btw die u aan dubieuze debiteuren heeft berekend gaat via de reguliere periodieke aangifte. Dat kan zodra duidelijk is dat de debiteur ...

>> Lees meer
Vraag middeling aan

14-11-2019

De middelingsregeling is bedoeld om mensen tegemoet te komen die een sterk wisselend inkomen in box 1 hebben. Daardoor kunt u het ene jaar wel en het ...

>> Lees meer
Betaal hypotheekrente vooruit

14-11-2019

Vooruitbetaalde hypotheekrente is aftrekbaar als deze betrekking heeft op de eerste zes maanden van het volgende jaar. Het kan aantrekkelijk zijn om ...

>> Lees meer
Verrekenbeding huwelijkse voorwaarden

14-11-2019

Huwelijkse voorwaarden is de manier waarop echtgenoten afwijkingen van het wettelijke regime van de verdeling van goederen vastleggen. Huwelijkse ...

>> Lees meer
Werkgever moet slapend dienstverband op verzoek werknemer beëindigen

14-11-2019

Het Burgerlijk Wetboek geeft de werkgever de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer op te zeggen nadat ...

>> Lees meer
Hoog btw-tarief voor alcohol in restaurant

14-11-2019

Voor de heffing van omzetbelasting geldt als uitgangspunt dat iedere prestatie afzonderlijk wordt beoordeeld. Prestaties die economisch als ...

>> Lees meer
Genietingstijdstip loon

07-11-2019

Loon wordt geacht te zijn genoten op het tijdstip waarop het is ontvangen, verrekend, ter beschikking gesteld, rentedragend is geworden of vorderbaar ...

>> Lees meer
Conceptwetsvoorstel invoering minimumtarief zelfstandigen

07-11-2019

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een conceptwetsvoorstel ter invoering van een minimumtarief voor zzp’ers ter consultatie ...

>> Lees meer
AOW-leeftijd blijft 67 jaar in 2025

07-11-2019

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat de AOW-leeftijd in het jaar 2025 67 jaar zal ...

>> Lees meer
Aanslag tijdig vastgesteld

31-10-2019

Een belastingaanslag is tijdig vastgesteld als deze binnen de voor het vaststellen van de aanslag geldende termijn is bekendgemaakt en de dagtekening ...

>> Lees meer
Minimumloon per 1 januari 2020

31-10-2019

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag per 1 januari 2020 vastgesteld. ...

>> Lees meer
Opzegging door werknemer niet voorwaardelijk gedaan

31-10-2019

De wetgever heeft de werknemer willen behoeden voor de ernstige gevolgen die vrijwillige beëindiging van het dienstverband voor hem kan hebben. ...

>> Lees meer
Snelle verbreking arbeidsovereenkomst kost werkgever geld

24-10-2019

In een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan een proeftijd worden opgenomen. Tijdens de proeftijd kan zowel de werkgever als de werknemer de ...

>> Lees meer
Geen invorderingsrente als aanmaning tot betaling niet is ontvangen

17-10-2019

Bij betaling van een belastingaanslag nadat de betaaltermijn is verstreken, brengt de Ontvanger invorderingsrente in rekening. In een arrest uit 2006 ...

>> Lees meer
Woning in aanbouw en eigenwoningregeling

17-10-2019

De Wet IB 2001 bevat een definitie van het begrip eigen woning. Daaronder wordt mede begrepen een woning in aanbouw, mits de belastingplichtige ...

>> Lees meer
Subsidieregeling sanering varkenshouderij

17-10-2019

De eerder dit jaar aangekondigde en in concept gepubliceerde Subsidieregeling sanering varkenshouderij (Srv) is definitief vastgesteld. De regeling is ...

>> Lees meer
Nieuw btw-nummer voor eenmanszaken

14-10-2019

Met ingang van 1 januari 2020 geldt voor ondernemers met een eenmanszaak een nieuw btw-identificatienummer. In dit nummer is het burgerservicenummer ...

>> Lees meer
Geen 30%-regeling voor al in Nederland wonende buitenlander

10-10-2019

Onder voorwaarden kunnen vergoedingen voor de extra kosten van tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst tot maximaal 30% van de som van het ...

>> Lees meer
Door arts voorgeschreven zelf gekweekte cannabis

10-10-2019

Om uitgaven voor farmaceutische hulpmiddelen als specifieke zorgkosten in aftrek te kunnen brengen moeten de farmaceutische hulpmiddelen door een arts ...

>> Lees meer
Conceptwetsvoorstel tegen discriminatie op arbeidsmarkt

10-10-2019

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een conceptwetsvoorstel ter consultatie gepubliceerd. Het wetsvoorstel is bedoeld om ...

>> Lees meer
Wetsvoorstel implementatie richtlijn elektronische handel ter consultatie

10-10-2019

Het ministerie van Financiën heeft een wetsvoorstel ter consultatie gepubliceerd. Het conceptwetsvoorstel betreft de heffing en inning van ...

>> Lees meer