Financieel

nieuws

Zoek in onze nieuws artikelen
Verkoop ondernemingsvermogen na stilleggen activiteiten

22-08-2019

Verkoop van een investeringsgoed, dat voor de omzetbelasting als ondernemingsvermogen is aangemerkt, moet voor de omzetbelasting worden behandeld als ...

>> Lees meer
Opbrengst kortstondige gedeeltelijke verhuur eigen woning niet belast

22-08-2019

De Wet IB 2001 kent een regeling voor de eigen woning. In afwijking van andere vermogensbestanddelen valt de eigen woning niet in box 3 maar in box 1. ...

>> Lees meer
Parkeerbelasting verschuldigd bij stilstaan om te bellen

15-08-2019

De Gemeentewet staat toe dat gemeenten parkeerbelasting heffen. Het begrip parkeren houdt in het gedurende een aaneengesloten periode laten staan van ...

>> Lees meer
Auto met transportschade is nieuw voor bpm

15-08-2019

Bij de registratie in Nederland van een personenauto of motorfiets moet belasting van personenauto’s en motorfietsen (bpm) worden betaald. Dat ...

>> Lees meer
Billijke vergoeding na ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid?

15-08-2019

Bij de Hoge Raad is een procedure aanhangig van een werkneemster, die is ontslagen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. De AG bij de Hoge Raad ...

>> Lees meer
Aanpassing BPM per 1 juli 2020

08-08-2019

De BPM, de belasting van personenauto’s en motorfietsen, wordt geheven aan de hand van de CO2-uitstoot van het betreffende voertuig. Sinds 1 ...

>> Lees meer
Bedragen kinderopvangtoeslag 2020

08-08-2019

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een ontwerpbesluit gepubliceerd met geïndexeerde bedragen voor de ...

>> Lees meer
Beperking duur alimentatie

08-08-2019

De Eerste Kamer heeft onlangs een wetsvoorstel aangenomen dat de duur van de partneralimentatie beperkt tot de helft van de duur van het huwelijk. Er ...

>> Lees meer
Staatssecretaris verruimt youngtimerregeling niet

01-08-2019

Leden van de Tweede Kamer hebben de staatssecretaris van Financiën gevraagd om de zogenaamde youngtimerregeling toe te passen op elektrische ...

>> Lees meer
Aanmelding nieuwe KOR

01-08-2019

De omzetbelasting kent een bijzondere regeling voor kleine ondernemers, de KOR. De huidige regeling geldt alleen voor natuurlijke personen, die na ...

>> Lees meer
Gebruikelijkheidscriterium werkkostenregeling

01-08-2019

De werkkostenregeling kent als uitgangspunt dat alle vergoedingen en verstrekkingen tot het loon behoren. De verstrekking van een voordeel dat kan ...

>> Lees meer
Hoge Raad verandert van standpunt over ontvankelijkheid te laat bezwaar tegen boete

01-08-2019

Een te laat ingediend bezwaarschrift is in beginsel wegens termijnoverschrijding niet ontvankelijk, tenzij de indiener niet in verzuim is geweest. De ...

>> Lees meer
Kartelverbod zzp‘ers

25-07-2019

Het is verboden voor ondernemingen om onderling prijsafspraken te maken. Het maken van prijsafspraken staat haaks op het streven naar betere ...

>> Lees meer
Box 3-heffing

25-07-2019

Op 26 juni 2015 heeft de staatssecretaris van Financiën besloten om de bezwaarschriften tegen aanslagen inkomstenbelasting waarbij sprake is van ...

>> Lees meer
Aftrek voorbelasting verhuurde verdieping woning

25-07-2019

De Belastingdienst corrigeerde de eerder verleende teruggaven omzetbelasting door het opleggen van een naheffingsaanslag. De correctie had betrekking ...

>> Lees meer
Geen verplichte ontbinding slapend dienstverband

25-07-2019

Over de vraag of een werkgever verplicht is een slapend dienstverband op te zeggen zijn diverse procedures gevoerd. Bij een slapend dienstverband ...

>> Lees meer
Commissie belastingheffing multinationals

18-07-2019

De staatssecretaris van Financiën heeft een commissie ingesteld die moet adviseren over maatregelen voor een eerlijke belastingheffing over ...

>> Lees meer
Schorsing werknemer geen onregelmatige opzegging

18-07-2019

Een werkgever schorste een werkneemster, die werkzaam was op basis van een jaarcontract. Het salaris en de verdere emolumenten werden gewoon ...

>> Lees meer
Wetsvoorstel implementatie ATAD2

18-07-2019

De staatssecretaris van Financiën heeft het wetsvoorstel ATAD2 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel dient ter implementatie van de ...

>> Lees meer
Transitievergoeding onder Wet arbeidsmarkt in balans

11-07-2019

De Wet arbeidsmarkt in balans bevat onder meer een aanpassing van de regeling van de transitievergoeding. De wet is op 19 juni 2019 in het Staatsblad ...

>> Lees meer
Diplomatieke vrijstelling geldt ook voor parkeerbelasting

11-07-2019

Het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer kent een vrijstelling van alle belastingen en rechten, zowel persoonlijke als zakelijke. De ...

>> Lees meer
Forfaits in het belastingstelsel

11-07-2019

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van forfaitaire regelingen in het belastingstelsel. Forfaits worden gebruikt om de ...

>> Lees meer
Commissaris geen btw-ondernemer

11-07-2019

Tot 1 januari 2013 werd een lid van een Raad van Commissarissen voor heffing van omzetbelasting niet aangemerkt als belastingplichtige. Het besluit ...

>> Lees meer
Werken als zelfstandige

04-07-2019

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang bij de uitwerking van ...

>> Lees meer
NHG en flexibel inkomen

04-07-2019

De Nationale Hypotheekgarantie (NHG) is een vangnet voor het geval de woningeigenaar zijn hypotheek niet meer kan betalen. Een hypotheek met NHG ...

>> Lees meer
Wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd aangenomen

04-07-2019

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd aangenomen. Deze wet regelt dat de AOW-leeftijd de komende jaren minder ...

>> Lees meer
Liquidatieverliesverrekening

27-06-2019

Door de werking van de deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting zijn winsten van een dochtermaatschappij niet ook bij de ...

>> Lees meer
Start consultatie vervanging fiscale eenheid vennootschapsbelasting

27-06-2019

De huidige regeling van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting staat op de nominatie om te worden vervangen door een andere groepsregeling. ...

>> Lees meer
Kosten verbouwing woning dga niet zakelijk

27-06-2019

Een bv nam de kosten van verbouwing van het woonhuis van haar dga voor haar rekening. Volgens de bv had de verbouwing een zakelijk karakter, omdat de ...

>> Lees meer
Herstel arbeidsovereenkomst

26-06-2019

Volgens het Burgerlijk Wetboek kan de kantonrechter op verzoek van de werkgever de arbeidsovereenkomst ontbinden wegens bedrijfseconomische ...

>> Lees meer
Herziening omzetbelasting opfokkosten

26-06-2019

Ondernemers hebben recht op aftrek van omzetbelasting die door andere ondernemers in rekening is gebracht voor leveringen en diensten die worden ...

>> Lees meer
Tweede Kamer neemt wetsvoorstel vertraagde verhoging AOW-leeftijd aan

20-06-2019

De Tweede Kamer heeft met een grote meerderheid het wetsvoorstel temporisering verhoging van de AOW-leeftijd aangenomen. 128 van de 150 kamerleden ...

>> Lees meer
Belastingheffing box 3 in strijd met recht op ongestoord genot van eigendom

20-06-2019

De belastingheffing in box 3 van de inkomstenbelasting gaat tegenwoordig uit van een gedifferentieerd forfaitair rendement, afhankelijk van de hoogte ...

>> Lees meer
Wetsvoorstel vertraging verhoging AOW-leeftijd

20-06-2019

In vervolg op het onlangs gesloten principeakkoord betreffende de pensioenen heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het wetsvoorstel ...

>> Lees meer
Tweede Kamer wil eerlijke winstbelasting voor multinationals

19-06-2019

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin de regering gevraagd wordt om een commissie in te stellen die moet adviseren over eerlijke ...

>> Lees meer
Wet arbeidsmarkt in balans

12-06-2019

De Eerste Kamer heeft de wet Arbeidsmarkt in balans (Wab) aangenomen. Deze wet verkleint de verschillen in kosten en risico’s tussen vast werk ...

>> Lees meer
Datum einde arbeidscontract

12-06-2019

Volgens het Burgerlijk Wetboek geschiedt opzegging van een arbeidsovereenkomst tegen het einde van de maand. Bij schriftelijke overeenkomst kan ...

>> Lees meer
Belastingdienst en AVG

12-06-2019

Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Al snel werd duidelijk dat de Belastingdienst niet kon ...

>> Lees meer
Scholingsaftrek wordt subsidie

12-06-2019

De huidige scholingsaftrek wordt vervangen door een subsidieregeling. Deze regeling, de Stimulans Arbeidsmarkt Positie (STAP), moet jaarlijks 100.000 ...

>> Lees meer
Nieuwe regeling verdeling pensioen bij scheiding

12-06-2019

Er komt een nieuwe regeling voor de verdeling van pensioenen bij scheiding. Kern van de regeling is dat de ex-partners een zelfstandig recht krijgen ...

>> Lees meer
Wijziging uitvoeringsbeschikking omzetbelasting

05-06-2019

In verband met de wijziging van de kleineondernemersregeling (KOR) in de omzetbelasting per 1 januari 2020 wordt ook de Uitvoeringsbeschikking ...

>> Lees meer
Aanpassing bijstand voor ondernemers

05-06-2019

Het kabinet heeft laten weten dat het Besluit bijstandverlening zelfstandigen per 1 januari 2020 wordt aangepast. De regeling is bedoeld voor mensen ...

>> Lees meer
Lage arbeidsvergoeding echtgenote

05-06-2019

De Wet IB 2001 bepaalt dat vergoedingen voor de arbeid van de partner van een ondernemer niet ten laste van diens winst uit onderneming komen als de ...

>> Lees meer
Aansprakelijkheid ongeval werknemer

05-06-2019

De werkgever is aansprakelijk voor de schade die een werknemer lijdt bij de uitoefening van zijn werkzaamheden. Volgens vaste jurisprudentie moet de ...

>> Lees meer
Minimumloon juli 2019

28-05-2019

Per 1 juli 2019 gaat de leeftijd waarop werknemers recht hebben op het volledige minimumloon naar 21 jaar. Nu is dat nog 22 jaar. Per die datum ...

>> Lees meer
Implementatie verlengd betaald ouderschapsverlof

28-05-2019

De Europese Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie hebben een principeakkoord bereikt over een richtlijnvoorstel dat werknemers recht ...

>> Lees meer
Opzegverbod zwangerschap

28-05-2019

Gedurende een zwangerschap van een werkneemster geldt een verbod tot opzegging van de arbeidsovereenkomst voor de werkgever. Dat geldt ook wanneer de ...

>> Lees meer
Rendabel maken van vermogen

22-05-2019

Het resultaat uit overige werkzaamheden wordt belast in box 1 van de inkomstenbelasting. Het rendabel maken van vermogen op een wijze die normaal, ...

>> Lees meer
Kamervragen belastingheffing van dga

22-05-2019

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de mogelijke toepassing in Nederland van een Scandinavisch model voor het belasten van winst en inkomen ...

>> Lees meer
Heretikettering auto van de zaak

22-05-2019

Een ondernemer heeft de mogelijkheid om vermogensbestanddelen die zowel zakelijk als privé worden gebruikt als ondernemings- of als ...

>> Lees meer