Financieel

nieuws

Zoek in onze nieuws artikelen
Bandbreedte uurloon jeugd-LIV 2021

10-06-2021

In verband met de verhoging van de minimumjeugdlonen komen werkgevers in aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van de Wet tegemoetkomingen ...

>> Lees meer
Conceptwetsvoorstel wijziging aandelenoptierechten

10-06-2021

De staatssecretaris van Financiën heeft een wetsvoorstel tot aanpassing van de fiscale regeling voor aandelenoptierechten ter consultatie ...

>> Lees meer
Startersregeling TVL

10-06-2021

De staatssecretaris van EZK heeft de subsidieregeling tegemoetkoming vaste lasten (TVL) voor startende mkb-ondernemingen gepubliceerd. De regeling is ...

>> Lees meer
Subsidiemodule Eurostars open tot 15 juni

10-06-2021

Eurostars is een subsidieprogramma ter ondersteuning van internationale R&D-samenwerkingsprojecten door het mkb uit alle sectoren. De ...

>> Lees meer
Wijziging aanwijzing bezwaar 2020 als massaal bezwaar

03-06-2021

De staatssecretaris van Financiën heeft bezwaarschriften tegen de forfaitaire vermogensrendementsheffing van box 3 voor het jaar 2020 aangewezen ...

>> Lees meer
BIK vervalt met terugwerkende kracht

03-06-2021

De Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 ingetrokken. De BIK is daarmee per saldo niet ...

>> Lees meer
TVL startende ondernemers

03-06-2021

Ondernemers, die hun bedrijf tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, kunnen vanaf 31 mei een aanvraag ...

>> Lees meer
Steun- en herstelpakket derde kwartaal 2021

31-05-2021

Het kabinet heeft de voorstellen voor het steun- en herstelpakket in het derde kwartaal 2021 ...

>> Lees meer
Toepassing inkomensafhankelijke combinatiekorting

27-05-2021

De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) is een heffingskorting in de inkomstenbelasting. De IACK is onder meer van toepassing voor ...

>> Lees meer
Verlaging maximale rente consumptief krediet tot 1 juli 2022

27-05-2021

De maximale rente voor consumptieve kredieten is gekoppeld aan de wettelijke rente in de vorm van een opslag op de wettelijke rente. Deze opslag ...

>> Lees meer
Maximum uurprijzen kinderopvang 2022 gepubliceerd

27-05-2021

De minister van SZW heeft een ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag naar de Tweede Kamer gestuurd. De wijzigingen betreffen ...

>> Lees meer
Parkeren bij attractiepark is aparte dienst

20-05-2021

Voor de omzetbelasting wordt in beginsel iedere prestatie van een ondernemer afzonderlijk beoordeeld. Wanneer een ondernemer meerdere prestaties ...

>> Lees meer
Aangaan huwelijksgemeenschap geen schenking

20-05-2021

De Hoge Raad heeft in een arrest uit 1959 geoordeeld dat zich bij het aangaan van een algehele gemeenschap van goederen tussen gehuwden geen schenking ...

>> Lees meer
Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

20-05-2021

Op 1 juli 2021 treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) in werking. De wet is bedoeld ter verbetering van de kwaliteit van het bestuur ...

>> Lees meer
Keuze referentietijdvak TVL tweede kwartaal 2021

20-05-2021

Nadat de staatssecretaris van EZK in een brief aan de Tweede Kamer een uiteenzetting heeft gegeven over een oplossing van de ...

>> Lees meer
Inhuur als zzp'er direct na ontslag op staande voet

12-05-2021

Een werknemer kan op staande voet ontslagen worden wanneer er een dringende reden is op grond waarvan van de werkgever niet verlangd kan worden de ...

>> Lees meer
Aanvraagloket NOW tweede kwartaal 2021 geopend

12-05-2021

De derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-3) kent drie subsidietijdvakken, ieder met een looptijd van drie ...

>> Lees meer
Onderzoek fiscale klimaat- en calamiteitenreserve land- en tuinbouw

12-05-2021

Naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamer is onderzoek gedaan naar de invoering van een fiscale klimaat- en calamiteitenreserve voor de land- ...

>> Lees meer
Onzakelijke borgstelling

06-05-2021

Niet alleen een lening maar ook een borgstelling, die een aandeelhouder verstrekt aan of ten behoeve van zijn vennootschap, kan onzakelijk zijn. Of ...

>> Lees meer
Verdeling gezamenlijke inkomensbestanddelen

06-05-2021

De Wet IB 2001 bepaalt dat fiscale partners hun gemeenschappelijke inkomensbestanddelen onderling in hun jaarlijkse aangiften kunnen verdelen in ...

>> Lees meer
Aanvragen TVL eerste kwartaal 2021

06-05-2021

De subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) heeft als doel om bedrijven voldoende liquide middelen te verstrekken om hun vaste lasten te ...

>> Lees meer
Minimumloon per 1 juli 2021

06-05-2021

De bedragen van het wettelijk minimumloon en de minimumvakantietoeslag worden halfjaarlijks aangepast aan de stijging van de contractlonen. Dat ...

>> Lees meer
Aftrek elders belast tweede woning in buitenland

06-05-2021

De Wet IB 2001 geeft fiscale partners de keuze om de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen onderling te verdelen in iedere gewenste verhouding. ...

>> Lees meer
Doelgroepverklaring loonkostenvoordeel

29-04-2021

Op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein kan een doelgroepverklaring loonkostenvoordeel worden aangevraagd bij de indienstneming of ...

>> Lees meer
Wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof aangenomen

29-04-2021

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof aangenomen. Het wetsvoorstel wijzigt de Wet arbeid en zorg, de Wet flexibel werken en ...

>> Lees meer
Eigen woning in het buitenland

22-04-2021

Tot het jaar 2015 konden buitenlandse belastingplichtigen in Nederland opteren voor binnenlandse belastingplicht. Met ingang van 2015 is deze ...

>> Lees meer
Toepassing tariefgroep erfbelasting bij erfenis van biologische vader

22-04-2021

De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen definieert een kind als een eerstegraads bloedverwant en aanverwant in de neergaande lijn. De Successiewet ...

>> Lees meer
Kamervragen compensatieregeling transitievergoeding

22-04-2021

Een werkgever is wettelijk verplicht om bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst met een werknemer op zijn initiatief aan de werknemer een ...

>> Lees meer
Kamervragen erfbelasting minderjarige wezen beantwoord

22-04-2021

In antwoord op Kamervragen heeft de staatssecretaris van Financiën aangekondigd dat er een regeling komt voor de situatie waarin een minderjarig ...

>> Lees meer
Herstelmogelijkheid aanvraag subsidieregeling praktijkleren 2019-2020

15-04-2021

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap biedt werkgevers de mogelijkheid om alsnog subsidie aan te vragen op grond van de Subsidieregeling ...

>> Lees meer
Hoofdlijnen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

15-04-2021

De minister van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer de hoofdlijnen van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen ...

>> Lees meer
Conclusie A-G: belastingheffing box 3 in strijd met discriminatieverbod

15-04-2021

De (wijze van) belastingheffing over inkomsten uit vermogen blijft onderwerp van discussie. Bij de invoering van de Wet IB 2001 werd box 3 nog ...

>> Lees meer
Wijziging uitruil overwerkbeloning

15-04-2021

Een uitzendbureau, dat actief was in de vleessector, hanteerde de cao voor de vleessector voor het personeel. Op grond van deze cao geldt ...

>> Lees meer
Geen versoepeling urencriterium vierde kwartaal 2020

15-04-2021

De Wet op de inkomstenbelasting kent een aantal faciliteiten voor ondernemers. Om recht te hebben op de zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de ...

>> Lees meer
Voorstel aanpassing fiscale kwalificatie van rechtsvormen

08-04-2021

De staatssecretaris van Financiën heeft een wetsvoorstel ter aanpassing van het fiscale kwalificatiebeleid van rechtsvormen ter consultatie ...

>> Lees meer
Dilemma's in de NOW

08-04-2021

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over ervaringen met de NOW. Kenmerk van de NOW is dat ...

>> Lees meer
Verlenging goedkeuring eigenwoninglening

08-04-2021

De staatssecretaris van Financiën heeft het besluit met goedkeuringen voor het inlopen van aflossingsachterstanden van eigenwoningschulden ...

>> Lees meer
Arbeidsovereenkomst geëindigd voor verstrijken opzegverbod

08-04-2021

In het Xella-arrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een werkgever mee moet werken aan de beëindiging van een slapend dienstverband en daarbij ...

>> Lees meer
Verkenning leefvormen AOW

08-04-2021

Bij de uitvoering van de AOW doen zich soms problemen voor doordat de bestaande leefvormdefinities niet aansluiten bij de beleving van mensen. De ...

>> Lees meer
Verkorting betaaltermijn grootbedrijf

01-04-2021

Kleine en middelgrote ondernemers, die aan het grootbedrijf leveren, worden steeds later betaald. De betaaltermijn wordt regelmatig door het ...

>> Lees meer
Aanwijzing bezwaar box 3 2020 als massaal bezwaar

01-04-2021

De staatssecretaris van Financiën heeft bezwaarschriften tegen de vermogensrendementsheffing (box 3-heffing) in de aanslagen inkomstenbelasting ...

>> Lees meer
Wetsvoorstel bronbelasting dividenden

01-04-2021

De staatssecretaris heeft het wetsvoorstel ter invoering van een aanvullende bronbelasting op dividendstromen naar laagbelastende landen ingediend bij ...

>> Lees meer
Alsnog aftrek voorbelasting op tijdstip ingebruikneming?

01-04-2021

Ondernemers kunnen de omzetbelasting die andere ondernemers in rekening hebben gebracht in aftrek brengen als zij de afgenomen goederen of diensten ...

>> Lees meer
Gebruikelijk loon lager dan minimumloon

25-03-2021

De Wet op de loonbelasting bepaalt dat een aanmerkelijkbelanghouder voor zijn werkzaamheden een gebruikelijk loon geniet. Het gebruikelijk loon ...

>> Lees meer
Recht op basisbetaalrekening bij Nederlandse bank

25-03-2021

Een wetsvoorstel beoogt mogelijk te maken dat alle Nederlanders, ongeacht waar zij wonen, recht hebben op een basisbetaalrekening bij een Nederlandse ...

>> Lees meer
Contouren evenementenregeling

25-03-2021

Het kabinet heeft de contouren van de eerder aangekondigde regeling voor de evenementenbranche bekend gemaakt. De regeling bestaat uit een garantie ...

>> Lees meer
Verlenging onbelaste uitkering vaste reiskostenvergoedingen

25-03-2021

De mogelijkheid om bestaande vaste reiskostenvergoedingen onbelast uit te keren ondanks een gewijzigd reispatroon wordt verlengd tot 1 juli 2021. ...

>> Lees meer
Verlenging uitstel van belastingbetaling

18-03-2021

Het tijdelijk versoepelde uitstelbeleid voor belastingen houdt in dat ondernemers op verzoek automatisch drie maanden uitstel van betaling krijgen ...

>> Lees meer
Aanvullingen economisch steunpakket

18-03-2021

Subsidiepercentage TVL naar 100% in het tweede kwartaal De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is een subsidie voor ondernemers die geraakt zijn door ...

>> Lees meer
Wie kan opzettelijk een onjuiste aangifte doen?

18-03-2021

De Algemene wet inzake rijksbelastingen bevat een aantal strafbepalingen. Een daarvan betreft het opzettelijk doen van een onjuiste of onvolledige ...

>> Lees meer