Financieel

nieuws

Zoek in onze nieuws artikelen
Aanpassing Besluit noodmaatregelen coronacrisis

13-01-2022

De staatssecretaris van FinanciËn heeft het Besluit (fiscale) noodmaatregelen coronacrisis gewijzigd. Ten opzichte van de vorige versie van het ...

>> Lees meer
Geen zakelijke reden voor aandelenfusie

13-01-2022

Bij de vervreemding van aandelen die tot een aanmerkelijk belang behoren moet inkomstenbelasting worden betaald over het daarbij behaalde voordeel. ...

>> Lees meer
Controle e-mailverkeer werknemer is inbreuk op privacy

13-01-2022

Een werknemer heeft recht op bescherming van zijn privacy. Dat recht geldt ook voor e-mailberichten die de werknemer heeft verstuurd vanaf de ...

>> Lees meer
Verzoek toepassing 30%-regeling afgewezen

13-01-2022

De 30%-regeling is een bijzondere regeling in de loonbelasting voor uit het buitenland aangeworven werknemers met een bijzondere deskundigheid. Ter ...

>> Lees meer
Aangepaste subsidiebedragen elektrische auto

06-01-2022

De staatssecretaris van I en W heeft de Subsidieregeling elektrische personenauto’s particulieren (SEPP) aangepast. Op grond van de SEPP kan subsidie ...

>> Lees meer
Hoge Raad niet eens met box-3-heffing

05-01-2022

Over de belastingheffing in box 3 worden al jaren procedures gevoerd. Het aantal ingediende bezwaarschriften is jaarlijks dermate groot, dat de ...

>> Lees meer
Tarieven en heffingskortingen 2022

05-01-2022

De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting zijn in 2022 als volgt. Schijf Inkomen op ...

>> Lees meer
Aanpassingen steunmaatregelen vierde kwartaal 2021 en eerste kwartaal 2022

23-12-2021

In verband met de huidige lockdown heeft het kabinet diverse steunmaatregelen voor het vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022 ...

>> Lees meer
Wetsvoorstellen Belastingplan 2022 c.s. aangenomen

23-12-2021

De Eerste Kamer heeft de wetsvoorstellen Belastingplan 2022, Overige fiscale maatregelen 2022, implementatie belastingplichtmaatregel, tegengaan ...

>> Lees meer
Europese Commissie keurt TVL vierde kwartaal goed

23-12-2021

De Europese Commissie heeft de TVL voor het vierde kwartaal van 2021 goedgekeurd. Ondernemers die in deze periode minimaal 20% omzetverlies lijden, ...

>> Lees meer
Deadline vaststelling TVL tweede kwartaal 2021 is 8 maart 2022

23-12-2021

De uiterste datum voor het indienen van een vaststellingsverzoek voor de TVL over het tweede kwartaal van 2021 is verschoven van 11 januari naar 8 ...

>> Lees meer
Coronasteun loopt door in eerste kwartaal 2022

16-12-2021

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat de huidige coronamaatregelen in ieder geval tot 14 januari 2022 gelden. Om die reden worden diverse ...

>> Lees meer
Premiepercentages zorgverzekering 2022

16-12-2021

De minister van VWS heeft de premiepercentages voor de Zorgverzekeringswet voor 2022 vastgesteld. De hoge premie daalt van 7,0% in 2021 naar 6,75% in ...

>> Lees meer
Voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2022

16-12-2021

De voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2022 is gebaseerd op de meest recente gegevens waarover de Belastingdienst beschikt. Dat kan zijn de ...

>> Lees meer
Vierde nota van wijziging initiatiefwetsvoorstel exitheffing

16-12-2021

Het initiatiefwetsvoorstel voor een exitheffing dividendbelasting van Groen Links wordt voor de vierde keer gewijzigd. Doel van het wetsvoorstel is de ...

>> Lees meer
Belastingheffing box 3 geen individuele en buitensporige last gezien vermogen en inkomen

09-12-2021

Belastingheffing is een inbreuk op het recht op ongestoord genot van eigendom. Een dergelijke inbreuk is toegestaan als er een redelijke verhouding ...

>> Lees meer
Besluit over btw-heffing en toepassing KOR bij zonnepanelen

09-12-2021

De staatssecretaris van FinanciËn heeft een nieuwe versie van het besluit over de btw-heffing en de toepassing van de KOR bij zonnepanelen ...

>> Lees meer
Geen bron van inkomen door inactiviteit

09-12-2021

Volgens vaste jurisprudentie worden aan een bron van inkomen drie voorwaarden gesteld: er is deelname aan het economische verkeer; met het oogmerk ...

>> Lees meer
Mogelijkheden structurele crisisregeling loonkosten

09-12-2021

In reactie op een tweetal moties van de Tweede Kamer stuurt de staatssecretaris van SZW een overzicht met mogelijkheden voor een structurele ...

>> Lees meer
Aan- of verkoop VVO’s regelen voor 1 januari

09-12-2021

Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten, afhankelijk van de regio en behoudens enkele vrijstellingen, een deel van dit overschot laten verwerken. ...

>> Lees meer
Gehalten dikke fractie na mestscheiding niet aannemelijk

09-12-2021

Na een NVWA-controle legde RVO.nl mestboetes met een totaalbedrag van bijna € 44.000 op aan een melkveehouder. De boetes hadden betrekking op ...

>> Lees meer
Consultatie verlaging maximale kredietvergoeding

02-12-2021

De maximale vergoeding voor consumptief krediet op jaarbasis bestaat uit de wettelijke rente, vermeerderd met een opslag. Voor deze opslag geldt een ...

>> Lees meer
Te laat verstrekken gegevens lening van vader verhinderde renteaftrek

02-12-2021

De rente van schulden, die deel uitmaken van de eigenwoningschuld, is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Voor zover een lening niet is verstrekt ...

>> Lees meer
Onderzoeksrapport brievenbusfirma's in Nederland

02-12-2021

De commissie, die onderzoek heeft gedaan naar de activiteiten van brievenbusfirma’s of doorstroomvennootschappen in Nederland, heeft haar ...

>> Lees meer
Werknemer nam per direct ontslag

02-12-2021

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd hoeft niet de mogelijkheid van tussentijdse opzegging te bevatten. Als deze mogelijkheid ontbreekt, kan de ...

>> Lees meer
Hof wijst vordering tot opschorting UBO-wetgeving af

02-12-2021

De stichting Privacy First heeft de Nederlandse staat voor de rechter gedaagd vanwege de invoering van het UBO-register. Het UBO-register is het ...

>> Lees meer
Aanvullende crisismaatregelen vierde kwartaal 2021

29-11-2021

Nadat het kabinet onlangs heeft besloten om voor het vierde kwartaal van 2021 de TVL open te stellen, kondigt het kabinet nu de vijfde versie van de ...

>> Lees meer
Hof Den Bosch geeft richtlijnen voor proceskostenvergoedingen

25-11-2021

Hof Den Bosch heeft in een bijlage bij een uitspraak richtlijnen gegeven voor beslissingen over de vergoeding van (proces)kosten. De richtlijnen ...

>> Lees meer
Uitleg correctiebeleid Belastingdienst

25-11-2021

De Belastingdienst hanteert een correctiebeleid. Op grond van dat beleid wordt geen navorderingsaanslag inkomstenbelasting opgelegd als het ...

>> Lees meer
Geen aftrek voorbelasting op bouw woning voor exploitant zonnepanelen

25-11-2021

Een ondernemer mag de omzetbelasting, die hem door andere ondernemers in rekening is gebracht voor de levering van goederen of het verrichten van ...

>> Lees meer
Premiepercentages en maximum premieloon 2022

25-11-2021

De staatssecretaris van SZW heeft de premiepercentages voor de werknemersverzekeringen en het maximumpremieloon voor het jaar 2022 vastgesteld. Het ...

>> Lees meer
Gedeeltelijke terugkeer steunpakket

18-11-2021

Waar het kabinet eerder heeft besloten om het merendeel van de steunmaatregelen voor ondernemers per 1 oktober jl. te beËindigen, vormen de strengere ...

>> Lees meer
Start vaststelling TVL Q2 2021

18-11-2021

Op 29 november begint RVO.nl met de vaststelling van de TVL over het tweede kwartaal van 2021. Vanaf die datum kunnen ondernemers een ...

>> Lees meer
Contouren Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen

18-11-2021

De minister van EZK heeft in een brief aan de Tweede Kamer de contouren van de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) geschetst. De ATE is ...

>> Lees meer
Tweede Kamer heeft Belastingplan 2022 aangenomen

18-11-2021

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Belastingplan 2022 aangenomen. Van alle 23 door de Kamer ingediende amendementen op het wetsvoorstel is slechts ...

>> Lees meer
Eigenwoningforfait en arbeidskorting 2022 bekend

18-11-2021

Bekendmaking percentage eigenwoningforfait De staatssecretaris van FinanciËn heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de hoogte van het ...

>> Lees meer
Conclusie A-G over belastingheffing in box 3: systeem deugt niet

11-11-2021

Het systeem van belastingheffing in box 3 van de inkomstenbelasting ging in de jaren 2001 tot en met 2016 uit van een vast rendement over het vermogen ...

>> Lees meer
Besluit afscherming adresgegevens handelsregister

11-11-2021

Het besluit tot wijziging van het Handelsregisterbesluit, waarmee de woonadresgegevens van natuurlijke personen worden afgeschermd in het ...

>> Lees meer
AOW-leeftijd in 2027 67 jaar

11-11-2021

De staatssecretaris van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat de AOW-leeftijd ook in het jaar 2027 67 jaar blijft. De AOW-leeftijd ...

>> Lees meer
Los (extra) af op uw hypotheek

11-11-2021

Gezien de lage of zelfs negatieve rente op spaartegoeden kan het aantrekkelijk zijn om (extra) af te lossen op de hypotheekschuld. Hoewel de ...

>> Lees meer
Verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning

11-11-2021

De vrijstelling voor schenkingen die verband houden met de financiering van een eigen woning is verruimd tot een bedrag van € 105.302 in 2021. Om ...

>> Lees meer
Premies lijfrenteverzekeringen

11-11-2021

Betaalde premies voor lijfrenteverzekeringen zijn onder voorwaarden aftrekbaar. Voor iemand die op 1 januari de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt ...

>> Lees meer
Verliesverrekening Vpb

11-11-2021

Het Belastingplan 2021 omvat onder andere een aanpassing van de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting (Vpb). Verliezen kunnen worden ...

>> Lees meer
Fiscale eenheid Vpb

11-11-2021

De Vpb kent twee tarieven. Het lage tarief is van toepassing over de eerste tariefschijf. Het hoge tarief is verschuldigd over de winst boven de ...

>> Lees meer
Aftrekbeperking IB ondernemers

11-11-2021

Het tarief, waartegen de aftrek van ondernemersfaciliteiten in de hoogste inkomensschijf (belastbaar inkomen in 2021 meer dan € 68.507) wordt ...

>> Lees meer
Benut de mogelijkheden van de werkkostenregeling

11-11-2021

Uitgangspunt van de werkkostenregeling is dat alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers loon vormen, ook als het gaat om kosten die 100% ...

>> Lees meer
Gerichte vrijstelling thuiswerkkosten

11-11-2021

Nieuw voor 2022 is een gerichte vrijstelling voor de vergoeding van kosten van thuiswerken. Het gaat om € 2 per thuisgewerkte dag of gedeelte ...

>> Lees meer
Bijtelling privégebruik fiets

11-11-2021

Wanneer een werknemer een fiets ter beschikking heeft gekregen van zijn werkgever, dan moet voor het privégebruik van de fiets een bijtelling ...

>> Lees meer
Aandachtspunten jaarafsluiting

11-11-2021

Controleer voor het afsluiten van het boekjaar onderstaande punten: Loonkostenvoordeel (LKV) oudere werknemers. LKV arbeidsbeperkte ...

>> Lees meer
Afdracht over privégebruik

11-11-2021

Bij de aangifte over het laatste kwartaal van 2021 moet u btw afdragen over privégebruik van zaken die tot de onderneming behoren. Voor het ...

>> Lees meer