Financieel

nieuws

Zoek in onze nieuws artikelen
Premiepercentages sociale verzekeringen 2023

08-12-2022

De minister van SZW heeft de premiepercentages en enkele bedragen voor diverse sociale verzekeringen voor 2023 gepubliceerd. ...

>> Lees meer
Nultarief groente en fruit per 1 januari 2024

08-12-2022

Het kabinet is van plan om per 1 januari 2024 groente en fruit onder het nultarief in de omzetbelasting te laten vallen. De staatssecretaris van ...

>> Lees meer
Wettelijk minimumloon per 1 januari 2023

08-12-2022

Per 1 januari 2023 gelden de volgende bedragen voor het wettelijk minimumloon: Leeftijd per maand per week per dag ...

>> Lees meer
Bedragen kinderbijslag 2023

08-12-2022

Ouders en verzorgers van kinderen tot en met 17 jaar ontvangen kinderbijslag. De bedragen van de kinderbijslagbedrag zijn per 1 januari 2023 aangepast ...

>> Lees meer
Vaststellingsloket NOW-5 open tot en met 2 juni 2023

08-12-2022

De periode waarin het mogelijk is om vaststelling van de loonkostensubsidie NOW-5 aan te vragen is verlengd tot en met 2 juni 2023. Dit betekent voor ...

>> Lees meer
Bedrijfsopvolgingsregeling van toepassing bij verhuur onderneming

08-12-2022

De Successiewet kent een voorwaardelijke vrijstellingsregeling voor de verkrijging van ondernemingsvermogen. Deze zogeheten bedrijfsopvolgingsregeling ...

>> Lees meer
KvK verstrekt voorlopig geen informatie uit UBO-register

01-12-2022

Naar aanleiding van een arrest van het Hof van Justitie EU heeft de minister van FinanciËn de Kamer van Koophandel (KvK) gevraagd tijdelijk geen ...

>> Lees meer
Wetsvoorstel Wet rechtsherstel box 3

01-12-2022

Bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet rechtsherstel box 3 in de Eerste Kamer heeft de staatssecretaris van FinanciËn vragen beantwoord over de ...

>> Lees meer
Aankondiging aanpassing regeling STAP-budget

01-12-2022

Het STAP-budget is een subsidieregeling voor arbeidsmarktgerichte scholing. De regeling vervangt de vervallen aftrek voor scholingskosten in de ...

>> Lees meer
Kabinet pakt opmerkelijke belastingconstructies aan

01-12-2022

Het ministerie van FinanciËn is een project gestart om opmerkelijke belastingconstructies in kaart te brengen. Onderdeel hiervan is een ...

>> Lees meer
Toerekening helft winstuitdeling aan partner

24-11-2022

Een door een vennootschap aan haar aandeelhouder toegekend voordeel is een uitdeling van winst indien en voor zover aannemelijk is dat de vennootschap ...

>> Lees meer
Geen berekening belastingrente over periode dat geld bij Belastingdienst stond

24-11-2022

De Belastingdienst brengt belastingrente in rekening als het opleggen van een aanslag door toedoen van de belastingplichtige te lang op zich heeft ...

>> Lees meer
Bedrag vrijstelling thuiswerkvergoeding 2023

24-11-2022

In de eerste Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 van de Belastingdienst is vermeld dat de gerichte vrijstelling voor de onbelaste thuiswerkvergoeding in ...

>> Lees meer
AOW-leeftijd in 2028 naar 67 jaar en 3 maanden

17-11-2022

De leeftijd waarop iemand recht heeft op een AOW-uitkering en de leeftijd waarop iemand recht op een AOW-uitkering begint op te bouwen, zijn gekoppeld ...

>> Lees meer
Belastingplan 2023 aangenomen door Tweede Kamer

17-11-2022

De Tweede Kamer heeft op 10 november 2022 het pakket Belastingplan 2023 aangenomen. Ook de al voor Prinsjesdag ingediende wetsvoorstellen Fiscale ...

>> Lees meer
Eigenwoningforfait en arbeidskorting 2023

17-11-2022

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van FinanciËn het percentage van het eigenwoningforfait en de hoogte van de arbeidskorting ...

>> Lees meer
Bijdrageloon en premiepercentages Zvw 2023

17-11-2022

De minister van VWS heeft de bedragen van het bijdrageloon en het bijdrage-inkomen voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) voor 2023 vastgesteld op € ...

>> Lees meer
Tarieven vennootschapsbelasting

11-11-2022

De Vennootschapsbelasting kent twee tarieven. Het lage tarief stijgt in 2023 fors, terwijl het deel van de winst waarover dit verschuldigd is daalt. ...

>> Lees meer
Aandachtspunten jaarafsluiting loonadministratie

11-11-2022

Controleer voor het afsluiten van de loonadministratie over dit boekjaar onderstaande punten: Loonkostenvoordeel (LKV) oudere werknemers. LKV ...

>> Lees meer
Schenken van aandelen

11-11-2022

Er ligt een wetsvoorstel om het doorschuiven van de belastingclaim op aanmerkelijkbelangaandelen bij schenking daarvan af te schaffen per 1 januari ...

>> Lees meer
Salaris dga

11-11-2022

De dga en zijn partner zijn wettelijk verplicht om voor hun werk voor de bv ten minste een gebruikelijk loon te ontvangen. Het gebruikelijk loon is in ...

>> Lees meer
Doe tijdig suppletieaangifte

11-11-2022

Ondernemers, die hun btw-aangifte over 2022 willen corrigeren of die een balanspost btw willen aangeven, kunnen berekening van belastingrente ...

>> Lees meer
Afdracht over privégebruik

11-11-2022

Bij de aangifte over het laatste tijdvak van 2022 moet u btw afdragen over het privégebruik van zaken die tot de onderneming behoren. Voor het ...

>> Lees meer
Herziening aftrek voorbelasting

11-11-2022

De btw op bedrijfsmiddelen komt in aftrek naar gelang van de mate waarin u de bedrijfsmiddelen voor btw-belaste prestaties gebruikt. Heeft u de btw op ...

>> Lees meer
Beperk belastingheffing in box 3

11-11-2022

Belastingschulden Schulden komen in mindering op het vermogen in box 3. Dat geldt echter niet voor belastingschulden. Alleen erfbelastingschulden ...

>> Lees meer
Vraag middeling aan bij wisselende inkomens

11-11-2022

Mensen met een sterk wisselend inkomen in box 1 kunnen met een beroep op de middelingsregeling een vermindering van belasting verkrijgen. De inkomens ...

>> Lees meer
Premies lijfrenteverzekeringen

11-11-2022

Betaalde premies voor lijfrenteverzekeringen zijn onder voorwaarden aftrekbaar. Voor iemand die op 1 januari de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt ...

>> Lees meer
Vermogen overhevelen naar kinderen en kleinkinderen

11-11-2022

Testament of wettelijk erfrecht Bij uw overlijden gaat uw vermogen naar uw erfgenamen. De erfgenamen moeten over hun aandeel in de nalatenschap ...

>> Lees meer
Giftenaftrek

11-11-2022

Voor aftrek van giften aan het algemeen nut beogende instellingen en aan steunstichtingen SBBI geldt een drempel van 1% van het verzamelinkomen van u ...

>> Lees meer
Maak gebruik van de investeringsaftrek

11-11-2022

Ondernemers, die investeren in bedrijfsmiddelen, kunnen gebruik maken van de regelingen van de ...

>> Lees meer
Aftrekbeperking inkomstenbelasting

11-11-2022

Het tarief waartegen de aftrek van ondernemersfaciliteiten in de hoogste tariefschijf wordt verrekend in de inkomstenbelasting bedraagt in 2022 40%. ...

>> Lees meer
Voorkom belastingrente

11-11-2022

Belastingrente wordt in beginsel berekend wanneer de aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting op of na 1 juli van het volgende jaar wordt ...

>> Lees meer
Bijtelling auto van de zaak

11-11-2022

Voor het privégebruik van een auto van de zaak moet een bijtelling bij het loon van de werknemer worden gedaan. De standaardbijtelling bedraagt ...

>> Lees meer
Benut de mogelijkheden van de werkkostenregeling (wkr)

11-11-2022

Vrije ruimte Uitgangspunt van de wkr is dat alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers loon vormen, ook als het gaat om kosten die 100% ...

>> Lees meer
Wanneer ontstaat door verbouwing een nieuw gebouw?

10-11-2022

Bij de verkrijging van een in Nederland gelegen onroerende zaak is in beginsel overdrachtsbelasting verschuldigd. Er geldt een vrijstelling van ...

>> Lees meer
Verzoek ambtshalve vermindering voor box 3 in jaren 2017 e.v. niet nodig

10-11-2022

In mei 2022 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de wet niet verplicht tot rechtsherstel in box 3 aan mensen die geen bezwaar hebben gemaakt tegen de ...

>> Lees meer
Startersvrijstelling overdrachtsbelasting

03-11-2022

Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken is overdrachtsbelasting verschuldigd. Het tarief van de overdrachtsbelasting bedraagt 8% ...

>> Lees meer
Recht op betaald verlof tijdens ziekte

03-11-2022

In een Europese richtlijn is bepaald dat werknemers binnen de EU recht hebben op vakantie met behoud van loon gedurende ten minste vier weken per ...

>> Lees meer
Wetsvoorstel tijdelijke solidariteitsbijdrage fossiele sector

03-11-2022

De staatssecretaris van FinanciËn heeft een wetsvoorstel ter invoering van een tijdelijke solidariteitsbijdrage voor de fossiele sector naar de Tweede ...

>> Lees meer
UBO-register voor trusts

03-11-2022

Met ingang van 1 november 2022 moeten beheerders van trusts, fondsen voor gemene rekening en dergelijke hun uiteindelijk belanghebbenden (UBO's) ...

>> Lees meer
Verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst vormde inmenging in vrijheid van meningsuiting

27-10-2022

Het EVRM beschermt het recht op vrijheid van meningsuiting. De vraag in een procedure over een verzoek tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst was ...

>> Lees meer
Vorming herinvesteringsreserve

27-10-2022

Een ondernemer kan voor de bij verkoop van bedrijfsmiddelen behaalde boekwinsten een herinvesteringsreserve vormen. Belastingheffing over de boekwinst ...

>> Lees meer
Vierde nota van wijziging Belastingplan 2023

27-10-2022

Bij de Tweede Kamer is het Belastingplan 2023 in behandeling. De staatssecretaris van FinanciËn heeft een vierde nota van wijziging op dit ...

>> Lees meer
Tegemoetkoming Energiekosten voor het energie-intensieve mkb

20-10-2022

De minister van EZK heeft in een brief aan de Tweede Kamer uiteengezet hoe de voorgenomen subsidieregeling voor het energie-intensieve mkb er uit komt ...

>> Lees meer
Kamervragen verlenging tienjaarstermijn heffing erfbelasting na emigratie

20-10-2022

Nederland kan erfbelasting heffen over de nalatenschap van Nederlanders die zijn geËmigreerd. Aan die heffingsbevoegdheid komt een einde wanneer een ...

>> Lees meer
Subsidieregeling overstromingsschade 2021

20-10-2022

Ondernemers in Noord-Brabant en Limburg, die door de overstromingen in juli 2021 omzetverlies hebben geleden, kunnen in aanmerking komen voor ...

>> Lees meer
Toepassing eigenwoningregeling op niet-gesplitst pand

13-10-2022

De eigenwoningregeling in de inkomstenbelasting is van toepassing op een gebouw of een gedeelte van een gebouw dat een belastingplichtige op grond van ...

>> Lees meer
Recht op IACK bij co-ouderschap

13-10-2022

De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) is een heffingskorting in de inkomstenbelasting. Voor de IACK komen belastingplichtigen in aanmerking ...

>> Lees meer
Onderzoek bedragen en waarden bpm

13-10-2022

In opdracht van het ministerie van FinanciËn is onderzoek gedaan naar forfaits en andere grenswaarden in de bpm. Het onderzoek heeft betrekking op de ...

>> Lees meer
Door ontbreken aanmerkelijk belang geen terbeschikkingstelling van vermogen

13-10-2022

Tot het inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting behoort het resultaat uit een of meer werkzaamheden. Onder werkzaamheid wordt mede verstaan het ...

>> Lees meer