Financieel

nieuws

Zoek in onze nieuws artikelen
Wetsvoorstel aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022

30-06-2022

De staatssecretaris van FinanciËn heeft de Eerste Kamer gevraagd om het wetsvoorstel aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022 met de grootst ...

>> Lees meer
Bedragen kinderbijslag per 1 juli 2022

30-06-2022

De minister van SZW heeft de per 1 juli 2022 geldende bedragen voor de kinderbijslag gepubliceerd. Het basisbedrag van de kinderbijslag wordt twee ...

>> Lees meer
Subsidieregeling SLIM gewijzigd per 1 juni 2022

30-06-2022

De subsidieregeling SLIM (stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of ...

>> Lees meer
Wet betaald ouderschapsverlof

30-06-2022

Op 2 augustus 2022 treedt de Wet betaald ouderschapsverlof in werking. Deze wet wijzigt de Wet arbeid en zorg, de Wet flexibel werken en enkele andere ...

>> Lees meer
Bezwaarschrift in vreemde taal

30-06-2022

De Algemene wet bestuursrecht schrijft voor dat de indiener van een bezwaar- of beroepschrift dat in een vreemde taal is gesteld, moet zorgen voor een ...

>> Lees meer
Subsidieregeling Behoud langdurig zieke zorgwerknemers

23-06-2022

De minister voor langdurige zorg heeft de subsidieregeling Behoud langdurig zieke zorgwerknemers gepubliceerd. Deze regeling is bedoeld om werknemers, ...

>> Lees meer
Uurprijzen kinderopvangtoeslag 2023

23-06-2022

De minister van SZW en de staatssecretaris van FinanciËn hebben een ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag aan de Tweede ...

>> Lees meer
Invoering uniform wettelijk minimumuurloon

23-06-2022

De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen dat de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag wijzigt. De wijziging betreft de invoering van een ...

>> Lees meer
Extra verhoging minimumloon per 2023

23-06-2022

In het coalitieakkoord is afgesproken dat het minimumloon in 2024 en 2025 met in totaal 7,5% stijgt, los van de halfjaarlijkse indexatie. Deze ...

>> Lees meer
Verhuur onderneming verhindert toepassing bedrijfsopvolgingsregeling niet

23-06-2022

De staatssecretaris van FinanciËn heeft beroep in cassatie ingesteld tegen een uitspraak van Hof Den Bosch over de toepassing van de ...

>> Lees meer
Aansprakelijkheid bestuurder voor belastingen en bijkomende kosten

16-06-2022

De Invorderingswet regelt de aansprakelijkheid van een bestuurder van een vennootschap voor belastingschulden van de vennootschap, die materieel zijn ...

>> Lees meer
Diverse uitkeringsbedragen per 1 juli 2022

16-06-2022

In verband met de verhoging van het minimumloon per 1 juli 2022 worden diverse uitkeringsbedragen per die datum aangepast. Het betreft onder meer ...

>> Lees meer
Initiatiefwetsvoorstel aanpak box 2

16-06-2022

Bij de Tweede Kamer is een initiatiefwetsvoorstel ingediend. Het voorstel heeft als doel de ongelijkheid in de belastingheffing tussen kapitaal en ...

>> Lees meer
Aanvragen TVL startende ondernemers

16-06-2022

Sinds 7 juni 2022 kunnen startende ondernemers de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen voor het vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal ...

>> Lees meer
Moties inzake rechtsherstel box 3

16-06-2022

De Tweede Kamer heeft enkele moties aangenomen over het rechtsherstel in box 3. De eerste motie betreft de vraag naar een onderzoek naar de gevolgen ...

>> Lees meer
Bandbreedtes uurloon jeugd-LIV 2022

16-06-2022

De minister van SZW heeft de bandbreedtes van het uurloon voor de toepassing van het jeugd-lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV) voor 2022 ...

>> Lees meer
Toepassing voordrachtenvrijstelling op reeks hoorcolleges

09-06-2022

Er geldt een vrijstelling van omzetbelasting voor het verzorgen van onderwijs door scholen en instellingen. Uitgezonderd van de vrijstelling is ...

>> Lees meer
Re-integratie tweede spoor en einde dienstverband

09-06-2022

Op een werkgever en een arbeidsongeschikte werknemer rust de wettelijke plicht om de re-integratie van de werknemer in het arbeidsproces te ...

>> Lees meer
In Nederland verdiend arbeidsinkomen

09-06-2022

Hof Den Bosch heeft onlangs uitspraak gedaan over de toepassing van het verdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing met het Verenigd ...

>> Lees meer
Wijziging aangifte douanerecht niet meer mogelijk

09-06-2022

In een procedure over de naheffing van douanerechten was de vraag of de ingediende aangiften konden worden gewijzigd. Het betrof aangiften van een ...

>> Lees meer
Geen cassatie uitspraak niet belasten verhoging WIA-uitkering

09-06-2022

De staatssecretaris van FinanciËn gaat niet in cassatie tegen een uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden over het niet belasten van een verhoging van een ...

>> Lees meer
Vervaldatum TVL-regeling uitgesteld

02-06-2022

De Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19 (TVL) vervalt op 1 juli 2022. In verband met een aanvulling op het steun- en herstelpakket ...

>> Lees meer
Subsidieregeling aanschaf zero-emissievrachtwagens

02-06-2022

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft de subsidieregeling voor de aanschaf van zero-emissievrachtwagens gepubliceerd. De ...

>> Lees meer
Nultarief btw voor groenten en fruit?

02-06-2022

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over het zo snel mogelijk onder het nultarief van de btw brengen van groente en fruit. In het coalitieakkoord ...

>> Lees meer
Verhoging percentages uitkering betaald ouderschapsverlof

02-06-2022

Met ingang van 2 augustus 2022 treedt de Wet betaald ouderschapsverlof in werking. Bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer is een ...

>> Lees meer
Terugbetaling teveel opgenomen verlof

02-06-2022

Na de beËindiging van het dienstverband van een werknemer stuurde de werkgever hem een eindafrekening. Die resulteerde in een terug te betalen bedrag ...

>> Lees meer
Verhuur zeiljacht is niet verlenen van toegang tot sportaccommodatie

25-05-2022

Het lage tarief van de omzetbelasting is onder meer van toepassing op het geven van gelegenheid tot sportbeoefening. De Europese btw-richtlijn staat ...

>> Lees meer
Onterechte loonsanctie

25-05-2022

De werkgever heeft bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer de plicht om het loon door te betalen gedurende de wachttijd van 104 weken. Wanneer de ...

>> Lees meer
Fictieve onroerende zaak

25-05-2022

Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald door de verkrijger. De wet merkt aandelen in een ...

>> Lees meer
Geen rechtsherstel voor wie te laat bezwaar heeft gemaakt

25-05-2022

In het kerstarrest van 24 december 2021 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het systeem van box 3 in strijd is met Europese regelgeving. Voor de ...

>> Lees meer
Voorjaarsnota 2022

25-05-2022

Het kabinet heeft de Voorjaarsnota gepubliceerd. Belangrijk onderdeel van de Voorjaarsnota wordt gevormd door de fiscale maatregelen, die dienen ter ...

>> Lees meer
Beperking liquidatieverliesverrekening door group relief

19-05-2022

De deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting is niet van toepassing op liquidatieverliezen. Dat betekent dat een liquidatieverlies in ...

>> Lees meer
Geen afwaardering van vorderingen die bij overname niet volwaardig waren

19-05-2022

De Algemene wet inzake rijksbelastingen bepaalt dat iedereen, die is uitgenodigd tot het doen van aangifte, verplicht is aangifte te doen. Wanneer de ...

>> Lees meer
Geruisloze inbreng terecht geweigerd

19-05-2022

De geruisloze omzetting van een onderneming in een besloten vennootschap is een faciliteit in de inkomstenbelasting, die belastingheffing bij de ...

>> Lees meer
Stage- of arbeidsovereenkomst?

19-05-2022

Een arbeidsverhouding kwalificeert als arbeidsovereenkomst als is voldaan aan drie in het Burgerlijk Wetboek opgenomen criteria. De werknemer verricht ...

>> Lees meer
Verbod werkgever op gebruik mobiele telefoon op werkvloer

19-05-2022

De minister van SZW heeft Kamervragen beantwoord over het verbod door een werkgever om mobiele telefoons op de werkvloer te gebruiken. Op basis van ...

>> Lees meer
Twee naheffingsaanslagen parkeerbelasting voor zelfde parkeeractie

12-05-2022

De Gemeentewet bevat een opsomming van belastingen die gemeenten mogen heffen. De parkeerbelasting is een vorm van toegestane belastingheffing. Voor ...

>> Lees meer
Werkneemster hoefde andere functie niet te accepteren

12-05-2022

Een gemeente is in kort geding veroordeeld om een werkneemster binnen zeven dagen na de betekening van het vonnis haar gebruikelijke werkzaamheden te ...

>> Lees meer
Goodwill te snel afgeschreven

12-05-2022

Goodwill is een bedrijfsmiddel dat wordt afgeschreven in ten minste tien jaar. Dat betekent dat de jaarlijkse afschrijving op goodwill door een ...

>> Lees meer
Pand verkocht aan dga voor te laag bedrag: winstcorrectie bij bv terecht aangebracht

12-05-2022

Wanneer vaststaat dat niet de vereiste aangifte is gedaan, leidt dat tot omkering en verzwaring van de bewijslast. Dat betekent dat een beroep van de ...

>> Lees meer
Bedragen minimumloon per 1 juli 2022

12-05-2022

De bedragen van het bruto wettelijk minimumloon worden halfjaarlijks aangepast. Per 1 juli 2022 gaat het minimumloon voor mensen van 21 jaar en ouder ...

>> Lees meer
Aanpassing termijn betalingsregeling

12-05-2022

De staatssecretaris van FinanciËn heeft de Leidraad Invordering gewijzigd. De wijziging betreft de ingangsdatum van een met de ontvanger te treffen ...

>> Lees meer
Besluit winstsplitsing binnen fiscale eenheid

05-05-2022

De staatssecretaris van FinanciËn heeft een besluit gepubliceerd met zijn standpunt over de winstsplitsing van een fiscale eenheid voor de ...

>> Lees meer
Erfrechtelijke verkrijging na vaststelling vaderschap

05-05-2022

Erfbelasting wordt geheven over de waarde van wat iemand krachtens erfrecht verkrijgt door het overlijden van een persoon, die ten tijde van zijn ...

>> Lees meer
Referentieobjecten WOZ-waardering

05-05-2022

In een procedure voor Hof Arnhem-Leeuwarden was in geschil of de waarde van een woning te hoog was vastgesteld. De belanghebbende bestreed de ...

>> Lees meer
Tegemoetkomingen sportorganisaties en -accommodaties

05-05-2022

Om amateursportorganisaties financieel te ondersteunen, is de Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties en verhuurders sportaccommodaties ...

>> Lees meer
Goedkeurend besluit uitzondering samentelbepaling

28-04-2022

De Successiewet kent een samentelbepaling voor schenkingen en erfrechtelijke verkrijgingen, die partners van dezelfde persoon krijgen. Door de ...

>> Lees meer
Nadere conclusie A-G inzake rechtsherstel box 3

28-04-2022

De Advocaat-generaal (A-G)bij de Hoge Raad is in een nadere conclusie ingegaan op de vraag of naar aanleiding van het zogenaamde kerstarrest van de ...

>> Lees meer
Denk aan de verplichte RI&E

28-04-2022

De Arbowet bepaalt dat de werkgever moet zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van zijn werknemers en verplicht de werkgever om een beleid te ...

>> Lees meer
Uitwerking rechtsherstel box 3 voor bezwaarmakers

28-04-2022

Het kabinet heeft een besluit genomen over het rechtsherstel voor de belastingheffing in box 3 voor de jaren 2017 tot en met 2020. Het rechtsherstel ...

>> Lees meer