Financieel

nieuws

Zoek in onze nieuws artikelen
Financiën niet van plan box-3-heffing direct aan te pakken

16-09-2021

Naar aanleiding van een uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland in een van de massaalbezwaarprocedures over de belastingheffing in box 3 zijn ...

>> Lees meer
Afschermen adresgegevens in Handelsregister

16-09-2021

De staatssecretaris van EZK heeft Kamervragen over het niet uitvoeren van een door de Tweede Kamer aangenomen motie over het afschermen van de ...

>> Lees meer
Levering slooppand of bouwterrein?

16-09-2021

De levering van onroerende zaken en van rechten waaraan deze zijn onderworpen is in beginsel vrijgesteld van omzetbelasting. Er geldt een uitzondering ...

>> Lees meer
Intracommunautaire verwerving nieuwe auto

16-09-2021

Omzetbelasting wordt onder meer geheven ter zake van de intracommunautaire verwerving van een nieuw vervoermiddel in Nederland. Voor de omzetbelasting ...

>> Lees meer
Termijn aanvraag OVK verlengd

09-09-2021

De subsidie financiering ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven COVID-19 (OVK) is een opslag op de tegemoetkoming vaste lasten (TVL). Omdat ...

>> Lees meer
Box-3-heffing 2017 geen individuele en buitensporige last

09-09-2021

Volgens vaste rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) is belastingheffing te beschouwen als regulering van eigendom. ...

>> Lees meer
Einde terbeschikkingstellingsregeling door verhuur aan derde

09-09-2021

Vermogensbestanddelen van een particulier vallen in box 3, tenzij het gaat om de eigen woning of vermogensbestanddelen die worden gebruikt voor een ...

>> Lees meer
Subsidiepot aanschaf elektrische auto 2021 is leeg

02-09-2021

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat ook de subsidiepot voor de aanschaf van een ...

>> Lees meer
Verhuur onderneming verhindert bedrijfsopvolgingsregeling niet

02-09-2021

De Successiewet kent een voorwaardelijke vrijstellingsregeling voor de verkrijging van ondernemingsvermogen. Deze zogeheten bedrijfsopvolgingsregeling ...

>> Lees meer
Einde generieke steun coronacrisis

02-09-2021

Per 1 oktober 2021 komt er een einde aan de generieke steunmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis. Het gaat om de regelingen NOW, TVL, Tozo ...

>> Lees meer
Schenking schilderij in termijnen

02-09-2021

De giftenaftrek in de inkomstenbelasting is onderdeel van de persoonsgebonden aftrek. In mindering op het inkomen in box 1 komen onder meer periodieke ...

>> Lees meer
Terugvragen buitenlandse btw

02-09-2021

Ondernemers, die in 2020 in een ander EU-land btw hebben betaald, kunnen deze btw terugvragen wanneer zij in dat land geen aangifte doen. Een verzoek ...

>> Lees meer
Werknemer gehouden aan non-concurrentiebeding

26-08-2021

Een werknemer trad op 1 mei 2021 in dienst bij zijn werkgever op basis van een arbeidscontract voor onbepaalde tijd, zonder proeftijd. Het ...

>> Lees meer
Ontslag op staande voet ten onrechte gegeven

26-08-2021

Ontslag op staande voet, dat wil zeggen zonder de geldende opzegtermijn in acht te nemen, is een uiterste middel. Daarom stelt de wet daaraan strenge ...

>> Lees meer
Aandeel in toekomstige winst niet al eerder ten laste van resultaat

26-08-2021

Een onderneming hoeft winst fiscaal pas te verantwoorden wanneer deze is gerealiseerd. Een verlies mag worden genomen wanneer dit voorzienbaar is. Het ...

>> Lees meer
Eenmalige uitkering pensioenfonds overleden partner was loon

26-08-2021

Loon is een ruim begrip en omvat alles wat iemand uit een dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking geniet. De dienstbetrekking hoeft niet een ...

>> Lees meer
Vergeten renteaftrek eigen woning corrigeren via ambtshalve vermindering aanslag?

19-08-2021

De inspecteur kan onjuiste aanslagen ambtshalve verminderen. Een te laat ingediend bezwaarschrift tegen een belastingaanslag wordt door de ...

>> Lees meer
Opening aanvraagloket TVL derde kwartaal 2021

19-08-2021

Vanaf 31 augustus 2021 om 08:00 uur kunnen ondernemers de TVL over het derde kwartaal van 2021 aanvragen. Het aanvraagloket sluit op 26 oktober om ...

>> Lees meer
Belastingheffing box 3 in 2017 en 2018 in strijd met discriminatieverbod

19-08-2021

De rechtbank Noord-Nederland heeft twee zogenaamde proefprocedures in het kader van de aanwijzing massaal bezwaar box 3 voor de jaren 2017 en 2018 ...

>> Lees meer
Subsidie verduurzaming mkb

12-08-2021

Voor ondernemers in het mkb, die niet onder de energiebesparingsplicht vallen, komt er een subsidieregeling voor professionele energieadviezen. De ...

>> Lees meer
Onbeperkte navorderingstermijn erfbelasting niet in strijd met EU-vrijheden

12-08-2021

In de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen is bepaald dat de termijn waarbinnen de Belastingdienst een navorderingsaanslag kan opleggen verstrijkt ...

>> Lees meer
Rechtbank staat afwijking van BUA toe

12-08-2021

Ondernemers kunnen de omzetbelasting die in rekening wordt gebracht door andere ondernemers voor de levering van goederen en het verrichten van ...

>> Lees meer
Verlenging maximumvergoeding consumptief krediet

05-08-2021

In verband met de coronacrisis is de maximale kredietvergoeding voor consumptief krediet met ingang van 10 augustus 2020 tijdelijk verlaagd. De ...

>> Lees meer
Ontbinding arbeidsovereenkomst met ex-vrouw van dga

05-08-2021

Het Burgerlijk Wetboek bevat een limitatieve opsomming van gronden waarop een verzoek tot beëindiging van een dienstbetrekking met een werknemer ...

>> Lees meer
Rechtbank vindt regeling aftrek specifieke zorgkosten discriminerend

05-08-2021

Specifieke zorgkosten zijn uitgaven die wegens ziekte of invaliditeit zijn gedaan voor genees- en heelkundige hulp voor de belastingplichtige zelf, ...

>> Lees meer
Arbeidsovereenkomst langdurige arbeidsongeschikte te vroeg ontbonden voor recht op compensatie

05-08-2021

De werkgever is sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 in beginsel verplicht om bij de beëindiging van een dienstverband ...

>> Lees meer
Regeling NOW-4 gepubliceerd

29-07-2021

De minister van SZW heeft de op 27 mei 2021 aangekondigde verlenging van de NOW-regeling gepubliceerd in de Staatscourant. Hoewel het de zesde tranche ...

>> Lees meer
Loon tijdens vakantie inclusief vergoeding voor overuren?

29-07-2021

In het Burgerlijk Wetboek is bepaald, dat een werknemer gedurende zijn vakantie recht op loon behoudt. Van deze bepaling kan niet ten nadele van de ...

>> Lees meer
Niet altijd transitievergoeding verschuldigd bij einde slapend dienstverband

29-07-2021

Na de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 zijn werkgevers in beginsel verplicht om een transitievergoeding te betalen aan een ...

>> Lees meer
Aanslag opgelegd zonder uitkomst boekenonderzoek af te wachten

29-07-2021

Als een belastingaanslag ten onrechte niet of tot een te laag bedrag is opgelegd, kan de Belastingdienst dat corrigeren door het opleggen van een ...

>> Lees meer
Belasting in box 3 hoger dan behaald rendement

22-07-2021

Belastingheffing is te beschouwen als regulering van eigendom in de zin van artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM. Een inbreuk op het recht ...

>> Lees meer
Mededeling verrekening door Belastingdienst

22-07-2021

De Invorderingswet geeft de ontvanger van de Belastingdienst de bevoegdheid om aan een belastingschuldige uit te betalen en van hem te innen bedragen ...

>> Lees meer
Wijziging besluit Wet financiering sociale verzekeringen

22-07-2021

Naast de verplichting om het loon door te betalen van zieke werknemers hebben werkgevers de verplichting om de werknemer te re-integreren. In eerste ...

>> Lees meer
Verkrijgingsprijs aanmerkelijk belang

15-07-2021

De regeling van het aanmerkelijk belang in de Wet IB 2001 is bedoeld om de voordelen, die een belastingplichtige geniet uit een vennootschap waarin ...

>> Lees meer
Gezamenlijke verkrijging voor overdrachtsbelasting

15-07-2021

Bij de verkrijging van een in Nederland gelegen onroerende zaak is in beginsel overdrachtsbelasting verschuldigd. In een aantal situaties geldt een ...

>> Lees meer
Verplicht eigen risico Zvw 2022

15-07-2021

Het verplicht eigen risico voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) is al enkele jaren bevroren op € 385. De Tweede Kamer heeft onlangs met algemene ...

>> Lees meer
Steunmaatregel varend erfgoed

15-07-2021

Onderdeel van het aanvullende steunpakket voor de culturele en creatieve sector is een regeling voor het behoud van het varend erfgoed, de zogenaamde ...

>> Lees meer
Publicatie Garantieregeling Evenementen

08-07-2021

De staatssecretaris van EZK heeft de Tweede Kamer meegedeeld dat de Europese Commissie de tijdelijke regeling subsidie evenementen covid-19 ...

>> Lees meer
Bedragen kinderbijslag per 1 juli 2021

08-07-2021

De minister van SZW heeft de bedragen van de Algemene Kinderbijslagwet, zoals deze met ingang van 1 juli 2021 gelden, gepubliceerd. De bedragen ...

>> Lees meer
Nakoming toezeggingen over giftenaftrek

08-07-2021

De staatssecretaris van Financiën is in een brief aan de Tweede Kamer ingegaan op de giftenaftrek en dan met name de eisen die aan periodieke ...

>> Lees meer
Wijziging Leidraad Invordering

08-07-2021

Vooruitlopend op een wijziging van wet- en regelgeving heeft de staatssecretaris van Financiën in de Leidraad Invordering een oplossing geboden ...

>> Lees meer
Verlenging termijn aanvraag vaststelling TVL 4e kwartaal 2020

01-07-2021

De aanvraag tot vaststelling van de TVL-subsidie voor het vierde kwartaal van 2020 moet uiterlijk op 1 september 2021 zijn ingediend. Aanvankelijk ...

>> Lees meer
Aanvraag TVL 2e kwartaal 2021

01-07-2021

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft bekendgemaakt dat aanvragen voor de TVL voor het tweede kwartaal van 2021 met ingang van 25 juni 2021 ...

>> Lees meer
Verlaging premies Algemeen Werkloosheidsfonds

01-07-2021

In verband met de afschaffing van de baangerelateerde investeringskorting (BIK) worden de premiepercentages voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) ...

>> Lees meer
Aanpassing NOW derde kwartaal 2021

01-07-2021

Steunmaatregelen derde kwartaal 2021 Het kabinet heeft besloten om de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) voor het derde ...

>> Lees meer
Invoering registratiedrempel voor kleine ondernemers

01-07-2021

Ondernemers met een jaaromzet van maximaal € 20.000 exclusief omzetbelasting kunnen voor de omzetbelasting kiezen voor toepassing van de ...

>> Lees meer
Aanpassing Besluit noodmaatregelen coronacrisis

01-07-2021

De staatssecretaris van Financiën heeft het besluit met fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis aangepast. Ten opzichte van ...

>> Lees meer
Overschrijding redelijke termijn bij instemming met uitstel uitspraak bezwaar

24-06-2021

Wanneer de redelijke termijn van behandeling van een bezwaar of (hoger) beroepschrift wordt overschreden, heeft de belanghebbende recht op vergoeding ...

>> Lees meer
Registratiekosten hypotheek aftrekbaar

24-06-2021

De rente en de kosten van geldleningen, die zijn aangegaan voor de financiering van de eigen woning, zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. ...

>> Lees meer
Aanpassing uitkeringsbedragen per 1 juli 2021

24-06-2021

De uitkeringsbedragen van diverse sociale verzekeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. In verband met de halfjaarlijkse aanpassing van ...

>> Lees meer