Financieel

nieuws

Zoek in onze nieuws artikelen
Flexibele kapitalisatiefactoren bij WOZ-waardebepaling

18-07-2024

Op 31 juli 2020 heeft de heffingsambtenaar van de gemeente Amsterdam de WOZ-waarden voor het jaar 2019 vastgesteld van meerdere onroerende zaken, ...

>> Lees meer
Nakijken van scripties en onderwijsvrijstelling

18-07-2024

Een ondernemer biedt als dienst aan het nakijken van scripties voor studenten. De ondernemer stelt dat deze dienst onder de onderwijsvrijstelling valt ...

>> Lees meer
Toepassing werktuigenvrijstelling op zonnepanelen

18-07-2024

Een ondernemer huurt het dak van een distributiecentrum om daarop zonnepanelen (hierna: PV-installatie) te leggen voor de opwekking van zonne-energie. ...

>> Lees meer
Dienstverlening hospice niet te vergelijken met hotel

18-07-2024

In de btw-richtlijn is bepaald dat de lidstaten vrijstelling verlenen voor ziekenhuisverpleging en medische verzorging en daarmee nauw samenhangende ...

>> Lees meer
Vooruitbetaling collegegeld ter verkrijging verblijfsvergunning

18-07-2024

In een procedure over de aftrek van scholingskosten heeft de staatssecretaris van Financiën beroep in cassatie ingesteld tegen een uitspraak van de ...

>> Lees meer
Is de vervangingswaarde van bedrijfspanden in- of exclusief btw?

11-07-2024

Een eigenaar van een hotel in aanbouw ontving van de gemeente Amsterdam een beschikking waarin de vervangingswaarde van het pand werd vastgesteld op ...

>> Lees meer
Btw bij short-stayverhuur: wat ondernemers moeten weten

11-07-2024

Een projectontwikkelaar koopt een pand met een winkel op de begane grond en woningen op de bovenliggende verdiepingen. De projectontwikkelaar verbouwt ...

>> Lees meer
Rioolheffing voor een jaarplaats op een camping?

11-07-2024

De eigenaar van een caravan heeft een jaarplaats gehuurd op een camping in de gemeente Hilvarenbeek. Zijn caravan is aangesloten op de riolering van ...

>> Lees meer
Verbouwing leidt niet tot nieuw gebouw

11-07-2024

Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken is overdrachtsbelasting verschuldigd. Er geldt echter een vrijstelling van ...

>> Lees meer
Onderzoek gevolgen beperking vrijstelling groen beleggen per 1 januari 2025

11-07-2024

Bij de behandeling van het Belastingplan 2024 heeft de Tweede Kamer een amendement aangenomen om de vrijstelling voor groen beleggen per 2025 te ...

>> Lees meer
Bedragen kinderbijslag per 1 juli 2024

04-07-2024

De bedragen van de Algemene Kinderbijslagwet worden halfjaarlijks gewijzigd. Met ingang van 1 juli 2024 gelden de volgende bedragen: De ...

>> Lees meer
Inzage in fiscaal dossier niet voor 1 januari 2026

04-07-2024

Bij de behandeling van het Belastingplan 2024 is een amendement aangenomen dat belastingplichtigen het recht geeft op inzage in het eigen dossier. Dit ...

>> Lees meer
Geen belastingplicht voor Immobilien-Sondervermögen in Nederland

04-07-2024

Een naar Duits recht opgericht Immobilien-Sondervermögen investeert wereldwijd in onroerende zaken. In 1997 heeft dit beleggingsfonds voor het ...

>> Lees meer
Hoge Raad komt met nieuwe uitleg van gering financieel belang voor vergoeding immateriële schade

04-07-2024

Een persoon probeerde een vergoeding voor immateriële schade te verkrijgen door te stellen dat de invorderingsrente te laag was vastgesteld. ...

>> Lees meer
Schadeverzekeraar probeert onder verlegde btw uit te komen

04-07-2024

Een schadeverzekeraar biedt onder meer autoverzekeringen aan, die binnen de EU de wettelijke aansprakelijkheid bij deelname aan het verkeer dekken. ...

>> Lees meer
Nieuwe pachtnormen per 1 juli 2024

27-06-2024

Jaarlijks worden per 1 juli de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische woningen ...

>> Lees meer
Terugbetaling ten onrechte ontvangen vergoeding geen negatief loon

27-06-2024

De rechtbank Gelderland heeft onlangs geoordeeld over de vraag of de terugbetaling van een onterecht ontvangen vergoeding van een ex-werkgever als ...

>> Lees meer
Waardestijging woning belast in box 3?

27-06-2024

Een inwoner van Duitsland bezit een woning in Nederland. Naar aanleiding van het tumult omtrent box 3 dient hij een verzoek tot ambtshalve ...

>> Lees meer
Verlaagd btw-tarief voor verhuur zeiljachten

27-06-2024

Een ondernemer biedt een 'all-in' jaarabonnement voor zeiljachten aan en meent dat het verlaagde btw-tarief voor sportbeoefening daarop van toepassing ...

>> Lees meer
Mag een bestuursorgaan in hoger beroep terugkomen op eerdere ontvankelijkverkaring bezwaar?

20-06-2024

Hof Amsterdam heeft onlangs geoordeeld over de vraag of een bestuursorgaan in een belastingzaak in de beroepsfase alsnog de tijdigheid van een eerder ...

>> Lees meer
Villa met praktijkruimte: is de praktijkruimte onderdeel van de woning?

20-06-2024

Een echtpaar kocht een villa, die voorheen als woonhuis en praktijkruimte van een huisarts diende, en betaalde 2% overdrachtsbelasting over de ...

>> Lees meer
Fiscale implicaties van afgewaardeerde leningen in bedrijfsfinanciën

20-06-2024

Een bv verstrekte in 2017 een achtergestelde lening aan een dochtermaatschappij, die zich midden in een financiële crisis bevond. De bv heeft de ...

>> Lees meer
Consultatie verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

20-06-2024

De minister van SZW heeft een wetsvoorstel voor een verplichte basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid van zelfstandigen ter consultatie ...

>> Lees meer
Inspecteur vernietigt compromis over uitdeling op grond van dwaling

20-06-2024

Een bv, die zich bezighoudt met projectontwikkeling en de verhuur van onroerende zaken, verkocht in 2017 een woning voor een te lage prijs aan de zoon ...

>> Lees meer
Vrijstelling van btw bij doorbelasting aansprakelijkheidsverzekering

13-06-2024

Een ziekenhuis berekent een deel van de aansprakelijkheidsverzekering door aan medisch specialisten. De inspecteur is van mening dat sprake is van een ...

>> Lees meer
Waardebepaling van aanmerkelijk belang bij remigratie

13-06-2024

Een erflater is in 1991 naar België geëmigreerd. In 1994 heeft hij een aanmerkelijk belang van 50% van de aandelen in een Nederlandse bv verkregen. In ...

>> Lees meer
Recht op aftrek btw op draagconstructie woning en op zonnepanelen bij verhuur woning?

13-06-2024

Een ondernemer voor de omzetbelasting heeft twee woningen laten bouwen. De ene is bestemd als eigen woning en de andere voor de verhuur. De verhuur ...

>> Lees meer
Rente over bijgeschreven rente eigenwoningschuld is niet aftrekbaar

13-06-2024

De betaalde rente en kosten van de eigenwoningschuld zijn aftrekbaar. Ook rente, die niet is betaald maar is bijgeschreven op de hoofdsom en daardoor ...

>> Lees meer
Concurrentiebeding niet langer geldig na wijziging arbeidsovereenkomst

13-06-2024

Een concurrentiebeding voor een werknemer moet schriftelijk worden vastgelegd om rechtsgeldig te zijn. Volgens vaste rechtspraak behoudt een ...

>> Lees meer
Geen fictieve verkrijging op grond van verrekenbeding

13-06-2024

De Successiewet kent een aantal fictieve erfrechtelijke verkrijgingen. Een van deze verkrijgingen betreft hetgeen aan de langstlevende echtgenoot bij ...

>> Lees meer
Verstrekking op de zaak betrekking hebbend stuk via link naar website

06-06-2024

De Gemeentewet biedt gemeenten de mogelijkheid om rechten te heffen voor door of vanwege het gemeentebestuur te verstrekken diensten. Voorbeelden ...

>> Lees meer
Levering verhuurd pand

06-06-2024

De levering van een nieuw vervaardigde onroerende zaak is van rechtswege belast met omzetbelasting en vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Als de ...

>> Lees meer
Gratis gezonde lunchmaaltijden?

06-06-2024

Een werkgever heeft in de jaren 2017 en 2018 vanuit de bedrijfskantine gratis gezonde lunchmaaltijden aan de werknemers verstrekt. De werkgever heeft ...

>> Lees meer
Schade-uitkering na klachtenprocedure beleggingsverzekering

06-06-2024

Een verzekeringnemer met een beleggingspolis ontvangt na een klachtenprocedure van de verzekeraar een som geld. De verzekeringnemer is van mening dat ...

>> Lees meer
Ook de Wet rechtsherstel box 3 is discriminerend

06-06-2024

De Hoge Raad heeft arrest gewezen in een aantal zaken over de belastingheffing in box 3 na de invoering van de Wet rechtsherstel box 3 (Herstelwet). ...

>> Lees meer
Geen cassatie tegen hofuitspraak over invloed vrijgesteld inkomen op ouderenkorting

30-05-2024

De staatssecretaris van Financiën ziet af van het instellen van beroep in cassatie tegen een uitspraak van Hof Den Haag over de inkomensgrens voor de ...

>> Lees meer
Uitstel voor doen aangifte wel of niet verleend?

30-05-2024

De bevoegdheid van de Belastingdienst om een aanslag inkomstenbelasting vast te stellen vervalt drie jaar na afloop van het jaar waarop de aanslag ...

>> Lees meer
Verkoop woning aan bv tegen (te) hoge prijs. Bevoordeling?

30-05-2024

Een dga verkoopt in 2015 zijn woning aan zijn bv. Een jaar later verkoopt de bv de woning voor een flink lager bedrag aan de ex-echtgenote van de dga. ...

>> Lees meer
Btw-teruggave bouw brede school: heeft de gemeente zichzelf in de voet geschoten?

30-05-2024

Een gemeente heeft een brede school laten bouwen. Het gebouw is bestemd voor twee basisscholen, een peuterspeelzaal en een kinderdagverblijf. Bij de ...

>> Lees meer
Kabinetsreactie op evaluatie onbelaste reiskostenvergoeding

23-05-2024

Het ministerie van Financiën heeft onderzoek laten doen naar de onbelaste reiskostenvergoeding in de loonbelasting. De conclusie van het onderzoek is ...

>> Lees meer
Fiscale maatregelen in hoofdlijnenakkoord

23-05-2024

De formerende partijen hebben een akkoord op hoofdlijnen gesloten, dat als basis dient voor de kabinetsformatie. Dit hoofdlijnenakkoord bevat een ...

>> Lees meer
Kamerbrief aanpassingen in bedrijfsopvolgingsregeling en doorschuifregeling

23-05-2024

Bij de behandeling in de Tweede Kamer van het initiatiefwetsvoorstel over de bedrijfsopvolgingsregeling in de schenk- en erfbelasting (BOR) is ...

>> Lees meer
Openstelling Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie

23-05-2024

In 2023 is de Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (SABE) voor het eerst opengesteld. Doel van de SABE is het ondersteunen van ...

>> Lees meer
Tussentijds beëindigen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

16-05-2024

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan alleen tussentijds worden opgezegd als dat recht schriftelijk is overeengekomen en voor beide partijen ...

>> Lees meer
Uitvoeringstoetsen amendementen op Belastingplan 2024

16-05-2024

De staatssecretaris van Financiën heeft de uitvoeringstoetsen bij de amendementen op het Belastingplan 2024 naar de Tweede Kamer ...

>> Lees meer
Ontwerpbesluit met uurprijzen kinderopvang 2025

08-05-2024

De minister van SZW heeft een ontwerpbesluit met aanpassingen in de kinderopvangtoeslag voor internetconsultatie gepubliceerd. Het besluit past de ...

>> Lees meer
Niet-verhuurde woning in box 3

08-05-2024

Een inwoner van Zweden is eigenaar van een woning in Nederland. De woning is puur voor eigen gebruik en wordt niet verhuurd. De opbrengst van de ...

>> Lees meer
Onbekwaamheid werknemer geen dringende reden voor ontslag op staande voet

08-05-2024

Ontslag op staande voet is een uiterste maatregel en moet daarom aan strenge voorwaarden voldoen. Het ontslag moet berusten op een dringende reden, ...

>> Lees meer
Geen ingekomen werknemer

02-05-2024

De 30%-regeling is op verzoek van toepassing op een ingekomen werknemer met een specifieke deskundigheid, die op de Nederlandse arbeidsmarkt schaars ...

>> Lees meer
Vaststelling rendementspercentage box 3 banktegoeden en schulden voor 2023

02-05-2024

Op een moment, waarop een groot deel van de belastingplichtigen de aangifte IB voor het jaar 2023 heeft ingediend, heeft de staatssecretaris de ...

>> Lees meer