Privacy

statement

Deze “privacy statement” is van toepassing op The Accounting Company en op elk van de aan The Accounting Company verbonden organisaties die gebruik maken van bezoekersinformatie die via deze website verzameld wordt of deze informatie beheren.

Indien u als bezoeker besluit om zich te registeren dan wel informatie achter te laten op deze Website, dan stemt u in met het gebruik van deze gegevens in overeenstemming met deze “privacy statement”. Wij maken u erop attent dat deze website links bevat naar andere websites waarop geen “privacy statement” van toepassing is.

Indien u vragen mocht hebben met betrekking tot deze “privacy statement” of indien u van mening bent dat er met uw belangen geen rekening is gehouden, stuur uw vragen dan naar de Webmaster, waarbij u gebruik maakt van de Contact link.

Informatieverzameling
U hoeft als bezoeker van deze website geen persoonlijke informatie in te vullen teneinde gebruik te kunnen maken van deze website. Deze website verzamelt slechts tot personen herleidbare informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig door de bezoekers ter beschikking is gesteld. Deze informatie kan onder andere, maar is niet beperkt tot, bestaan uit uw naam, huidige functie, bedrijfsadres, e-maildres en telefoon- en faxnummers.
Normaal gesproken hebben wij geen behoefte aan gevoelige informatie over bezoekers (zoals gegevens die betrekking hebben op ras of etniciteit, geloofsovertuiging, strafrechtelijke informatie, informatie over de fysieke of mentale gezondheid of de sexuele geaardheid). Wij zullen echter, indien dit noodzakelijk is, trachten de uitdrukkelijke toestemming van de bezoeker te verkrijgen voor de verzameling en het gebruik van dergelijke informatie.

Cookies en Web Beacons
Teneinde te kunnen verzekeren dat onze Website goed kan worden bestuurd en teneinde verbeterde navigatie te kunnen faciliteren, is het mogelijk dat wij of onze service providers gebruikmaken van zogenaamde cookies (dit zijn kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen in de browser van de gebruiker) of Web beacons (dit zijn electronische plaatjes die het de Website mogelijk maakt om bezoekers te tellen die toegang hebben gezocht tot een bepaalde pagina en om toegang te krijgen tot bepaalde cookies), zodat geaggregeerde gegevens kunnen worden verzameld. Het is mogelijk dat we deze instrumenten gebruiken om informatie op onze systemen te achterhalen en om bepaalde categorieën van gebruikers te identificeren aan de hand van items zoals IP-adres, domein, browser type en bezochte pagina’s. Deze informatie wordt medegedeeld aan onze webmasters die deze informatie gebruiken om het aantal bezoekers op de verschillende delen van de webiste te analyseren en om te garanderen dat onze Website functioneert als een bruikbare en effectieve bron van informatie.

Onze Cookies noch onze Web Beacons verzamelen enige persoonlijke informatie zoals uw naam of e-mailadres. Daarnaast bieden de meeste webbrowsers aan individuele gebruikers de mogelijkheid om het gebruik van deze instrumenten uit te schakelen. U kunt hier klikken voor meer informatie over Cookies en de wijze waarop u deze kunt uitschakelen. Het is echter wel zo dat in bepaalde omstandigheden bezoekers de toegang kan worden ontzegd tot bepaalde delen van de website, indien de webbrowsers zodanig zijn ingesteld dat ze Cookies uitschakelen.

Gebruik van informatie
Persoonlijke informatie wordt alleen gebruikt voor een beperkt aantal doeleinden. Dat kan bijvoorbeeld zijn, wanneer u zich aanmeldt op de website teneinde toegang te verkrijgen tot belangrijke informatie of een verzoek ter verkrijging van toekomstige communicatiemiddelen over de aandachtsgebieden van Van den Bemt & Verkroost, zoals bijvoorbeeld specifieke publicaties of marketing campagnes. In dat geval kunnen wij de informatie die u op de website heeft achtergelaten gebruiken om persoonlijke profielen te creëren teneinde onze reacties op verzoeken of onderzoeken aan te passen op uw wensen. We kunnen deze informatie eveneens gebruiken om uw Website beleving persoonlijker te maken. Indien u ervoor zou kiezen om zich online te registreren voor een The Accounting Company-event, dan kunnen we de genoemde informatie gebruiken om een reactie aan u te verzenden. Bovendien kunnen de webmasters, indien dat noodzakelijk mocht zijn, de informatie gebruiken voor verschillende aan de Website gerelateerde taken. Wij dragen er zorg voor dat onze marketing activiteiten voldoen aan de vereisten die daaraan door de toepasselijke wet- en regelgeving worden gesteld en voeren procedures die ervoor zorgen dat wij de noodzakelijke toestemming verkrijgen, voordat wij u e-mails toezenden die informatie bevatten over de dienstverlening van The Accounting Company. U kunt ons te allen tijde verzoeken om te stoppen met de verzending van dergelijke materialen.

Openbaarmaking van informatie aan derde partijen
Alhoewel het mogelijk is dat we informatie die betrekking heeft op bezoekers verstrekken aan service providers die deze informatie voor ons verwerken, is het niet gebruikelijk dat we deze informatie delen met derde partijen ten behoeve van secundaire of niet gerelateerde doeleinden tenzij ze op andere wijze bij de verzameling openbaar zijn gemaakt.
Indien u via deze Website informatie verschaft aan The Accouting Company, dan verleent u toestemming voor de genoemde overdracht van persoonsgegevens. Indien dit van toepassing is, dan kan er tevens informatie worden verstrekt aan de daartoe bevoegde autoriteiten of aan derde partijen indien dit noodzakelijk of wenselijk mocht zijn in het kader van juridische verplichtingen of verzoeken of voor de hierboven vermelde doeleinden.

Toegang tot informatie
Wij spannen ons in om inzicht te verschaffen aan de bezoekers in de persoonsgegevens die wij achterhouden indien zij zich aanmelden voor onze Website en wij corrigeren onvolkomenheden die zich in dat kader voor mochten doen. Bezoekers die ervoor kiezen om zich aan te melden hebben de mogelijkheid om toegang te krijgen tot hun gebruikersprofiel, om dit te corrigeren en om hun gegevens te actualiseren of om zich op ieder gewenst moment af te melden. Bezoekers die problemen hebben met de toegang tot hun gebruikersprofielen of een kopie willen ontvangen van hun persoosngegevens dienen contact op te nemen met de Webmaster en gebruik te maken van de Contact link. In alle gevallen zullen verzoeken om toegang tot informatie of de het wijzigen van informatie worden behandeld volgens het toepasselijke recht.

Informatiebeveiliging
Wij hanteren algemeen geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging teneinde door bezoekers verstrekte informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging.

Wijzigingen in de Privacy Policy
The Accounting Company behoudt zich het recht voor om deze privacy statement op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook aan te passen of te wijzigen. Niets in deze privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen The Accounting Company en enige bezoeker aan deze Website of om enige informatie in dat kader te verschaffen.

De bescherming van de privacy van kinderen
The Accouting Company heeft begrip voor het belang van de bescherming van de privacy van kinderen in een interactieve online wereld. Deze website, waarop deze privacy policy van toepassing is, is niet ontworpen of uitdrukkelijk gericht op kinderen van 13 jaar of jonger. Het is niet ons beleid of doelstel-ling om informatie te verzamelen of te bewaren aangaande personen onder de leeftijd van 13 jaar.

Vragen van bezoekers
Indien u vragen heeft met betrekking tot aangelegenheden ten aanzien van de bescherming van uw privacy bij het gebruik van deze website, neemt u dan contact op met de webmaster met gebruikmaking van de contact link.